Safety and health committees

Author:International Labour Organization
Pages:173-174
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
173
27. Σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεεσ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεεσ, τηισ χηαπτερ
προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον
ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
27.1. Μινε σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεεσ
27.1.1. Ατ εϖερψ χοαλµινε, α σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεε χονσιστινγ οφ
ρεπρεσεντατιϖεσ οφ ωορκερσ ανδ τηε εµπλοψερ σηουλδ βε εσταβλισηεδ ανδ σηουλδ µεετ
ρεγυλαρλψ ανδ ωηενεϖερ νεχεσσαρψ το δισχυσσ αλλ ασπεχτσ οφ σαφετψ ανδ ηεαλτη ατ τηε µινε.
27.1.2. Τηε εµπλοψερ σηουλδ προϖιδε τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεεσ ωιτη τηε
φαχιλιτιεσ, τραινινγ ανδ ασσιστανχε νεχεσσαρψ το περφορµ ιτσ φυνχτιονσ, ινχλυδινγ αλλ νεχεσσαρψ
σαφετψ ανδ ηεαλτη ινφορµατιον ρεθυιρεδ φορ χοµµιττεε ρεπρεσεντατιϖεσ.
27.1.3. Τηε εµπλοψερ σηουλδ νοτιφψ τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεε:
(α) ασ σοον ασ πραχτιχαβλε οφ ανψ οχχυπατιοναλ αχχιδεντ ορ σεριουσ ινχιδεντ ατ τηε µινε;
ανδ
(β) ιν γοοδ τιµε οφ ανψ ινσπεχτιον ορ ινϖεστιγατιον βψ τηε λαβουρ ινσπεχτορατε ατ τηε µινε
ρεγαρδινγ ωηιχη τηε εµπλοψερ ηασ ρεχειϖεδ αδϖανχε νοτιχε.
27.1.4. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ σπεχιφψ τηε ποωερσ ανδ φυνχτιονσ οφ
σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεεσ.
27.2. Ινδυστρψ τριπαρτιτε χοµµιττεεσ
27.2.1. Α τριπαρτιτε χοµµιττεε σηουλδ βε εσταβλισηεδ, χονσιστινγ οφ ρεπρεσεντατιϖεσ οφ
εµπλοψερσ, ωορκερσ ανδ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ ωηιχη σηουλδ µεετ ρεγυλαρλψ το χονσιδερ
αλλ ασπεχτσ οφ χοαλµινε σαφετψ ανδ ηεαλτη.
27.2.2. Τηε τριπαρτιτε χοµµιττεε σηουλδ:
(α) χονσιδερ ρελεϖαντ σαφετψ ανδ ηεαλτη τρενδσ, τεχηνολογψ δεϖελοπµεντσ ανδ σχιεντιφιχ
ανδ µεδιχαλ ρεσεαρχη ατ βοτη νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ λεϖελ;
(β) αδϖισε τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ ον σαφετψ ανδ ηεαλτη ατ χοαλµινεσ;
(χ) προµοτε α νατιοναλ πρεϖεντατιϖε σαφετψ ανδ ηεαλτη χυλτυρε, ωηιχη ισ ονε ιν ωηιχη τηε
ριγητ το α σαφε ανδ ηεαλτηψ ωορκινγ ενϖιρονµεντ ισ ρεσπεχτεδ ατ αλλ λεϖελσ, ωηερε
γοϖερνµεντσ, εµπλοψερσ ανδ ωορκερσ αχτιϖελψ παρτιχιπατε ιν σεχυρινγ α σαφε ανδ
ηεαλτηψ ωορκινγ ενϖιρονµεντ τηρουγη α σψστεµ οφ δεφινεδ ριγητσ, ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ
δυτιεσ, ανδ ωηερε τηε πρινχιπλε οφ πρεϖεντιον ισ αχχορδεδ τηε ηιγηεστ πριοριτψ.
Βυιλδινγ ανδ µαινταινινγ α πρεϖεντατιϖε σαφετψ ανδ ηεαλτη χυλτυρε ρεθυιρεσ µακινγ υσε
οφ αλλ αϖαιλαβλε µεανσ το ινχρεασε γενεραλ αωαρενεσσ, κνοωλεδγε ανδ υνδερστανδινγ οφ
τηε χονχεπτσ οφ ηαζαρδσ ανδ ρισκσ ανδ ηοω τηεψ µαψ βε πρεϖεντεδ ορ χοντρολλεδ; ανδ
(δ) ρεχοµµενδ αχτιον ον ανψ σαφετψ ορ ηεαλτη µαττερ ωηιχη γιϖεσ ιτ χαυσε φορ χονχερν.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL