Explosives and shotfiring

Author:International Labour Organization
Pages:64-73
 
FREE EXCERPT
64
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
13. Εξπλοσιϖεσ ανδ σηοτφιρινγ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το εξπλοσιϖεσ ανδ σηοτφιρινγ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ
γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ, ωηιχη ινχλυδε σοµε ρεφερενχε το α
ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ, σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον
ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ συχη α προχεσσ.
13.1. Ηαζαρδ δεσχριπτιον
13.1.1. Εξπλοσιϖεσ υσεδ ιν ανψ ενϖιρονµεντ χαν βε δανγερουσ; ηοωεϖερ, εξπλοσιϖεσ
υσεδ ιν χοαλµινεσ ιντροδυχε ηαζαρδσ βεψονδ τηοσε νορµαλλψ ασσοχιατεδ ωιτη εξπλοσιϖεσ.
Τηε τραϖελ ωαψσ ανδ ωορκπλαχεσ ιν υνδεργρουνδ χοαλµινεσ αρε χονφινεδ σπαχεσ ρεσυλτινγ ιν
γρεατ ιντενσιτψ ιν τηε φορχεσ τηατ αρε ρελεασεδ ωηεν εξπλοσιϖεσ δετονατε. Σινχε χοαλµινεσ
χονταιν νατυραλ φυελσ ωηιχη ινχλυδε χοαλ, χοαλ δυστ ανδ φλαµµαβλε ανδ εξπλοσιϖε µινε
γασεσ, δετονατεδ εξπλοσιϖεσ χαν ιγνιτε τηοσε φυελσ ανδ χαυσε µινε φιρεσ ανδ/ορ εξπλοσιονσ
τηατ χαν πλαχε α λαργε νυµβερ οφ περσονσ ατ ρισκ φροµ δεατη ορ σεριουσ ινϕυρψ. Ωηεν
εξπλοσιϖεσ αρε δετονατεδ τηεψ ρελεασε νοξιουσ ανδ ποισονουσ γασεσ ιντο τηε µινε αιρ τηατ
χαν χαυσε ιλλνεσσ ορ δεατη. Εξπλοσιϖεσ αρε βψ νατυρε δανγερουσ το ηανδλε ανδ τρανσπορτ. Ιφ
τηεψ πρεµατυρελψ δετονατε ωηιλε βεινγ τρανσπορτεδ ορ ωηιλε βεινγ λοαδεδ ιντο δριλλ ηολεσ,
τηε χονσεθυενχεσ χαν βε δεαδλψ.
13.2. Ηαζαρδ χοντρολ
13.2.1. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ εσταβλιση στανδαρδσ φορ τηε γενεραλ υσε οφ
εξπλοσιϖεσ ωηιχη σηουλδ:
(α) σπεχιφψ τηε ρεθυιρεµεντσ ρεγαρδινγ τηε τρανσπορτατιον, στοραγε, λοαδινγ ανδ υσε οφ
εξπλοσιϖεσ, δετονατορσ ανδ βλαστινγ δεϖιχεσ;
(β) ρεθυιρε τηατ ονλψ εξπλοσιϖεσ, βλαστινγ χαπσ ανδ δεϖιχεσ, ανδ δετονατινγ δεϖιχεσ τηατ
αρε αππροϖεδ βψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ χαν βε τακεν ιντο ορ υσεδ ιν α χοαλµινε;
(χ) ρεθυιρε τηατ ον τηε συρφαχε οφ α µινε, αλλ εξπλοσιϖεσ ανδ δετονατορσ σηουλδ βε στορεδ ιν
α µαγαζινε χονστρυχτεδ ανδ σιτυατεδ ιν συχη α ωαψ ασ το ενσυρε τηειρ σεχυριτψ ανδ
σαφετψ;
(δ) λιµιτ τηε θυαντιτψ οφ εξπλοσιϖε ισσυεδ το ανψ ονε περσον;
(ε) λιµιτ τηε τοταλ θυαντιτψ ισσυεδ το τηε ρεθυιρεµεντσ οφ τηε σηιφτ ωιτη ονλψ α 48−ηουρ
συππλψ οφ εξπλοσιϖεσ περµιττεδ το βε στορεδ υνδεργρουνδ, ανδ ιν σπεχιαλλψ δεσιγνεδ
στοραγε φαχιλιτιεσ;
(φ) σπεχιφψ προχεδυρεσ φορ τηε χονϖεψανχε οφ εξπλοσιϖεσ ιν τρολλεψ λοχοµοτιϖε ηαυλαγεσ;
(γ) σπεχιφψ τηε νυµβερ οφ ηολεσ τηατ µαψ βε σηοτ ατ ονε τιµε ανδ τηε δελαψ τιµε οφ
δετονατορσ το βε υσεδ;
(η) προηιβιτ τηε στοραγε οφ εξπλοσιϖεσ ανδ δετονατορσ ιν τηε σαµε φαχιλιτψ;
(ι) σπεχιφψ τηε προχεδυρεσ φορ ηανδλινγ µισφιρεσ; ανδ
(ϕ) ινχορπορατε αλλ οφ τηε αππροπριατε σαφετψ ρυλεσ χονταινεδ ιν τηισ χηαπτερ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL