Support of roof and walls

Author:International Labour Organization
Pages:119-124
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
119
20. Συππορτ οφ ροοφ ανδ ωαλλσ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το συππορτ οφ ροοφ ανδ ωαλλσ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ
γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε
προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
20.1. ∆υτψ το σεχυρε σαφετψ οφ εαχη ωορκινγ πλαχε
20.1.1. (1) Ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ τηε µαναγερ οφ εϖερψ µινε το τακε συχη στεπσ το
χοντρολ µοϖεµεντ ανδ µαινταιν τηε σταβιλιτψ οφ τηε στρατα ιν τηε µινε ανδ συππορτ τηε ροοφ
ανδ σιδεσ ασ µαψ βε νεχεσσαρψ το κεεπ εαχη ωορκινγ πλαχε σεχυρε.
(2) Τηε ροοφ, φαχε ανδ σιδεσ (ριβσ) οφ αρεασ ωηερε περσονσ ωορκ ορ τραϖελ σηουλδ βε
συππορτεδ ορ οτηερωισε χοντρολλεδ το προτεχτ περσονσ φροµ ηαζαρδσ ρελατινγ το φαλλσ οφ τηε
ροοφ, φαχε ορ ριβσ ανδ χοαλ ορ ροχκ ουτβυρστσ.
20.1.2. Ιν ορδερ το µαινταιν σταβιλιτψ οφ τηε γρουνδ, τηε εµπλοψερ σηουλδ τακε αλλ
αππροπριατε µεασυρεσ το:
(α) µονιτορ ανδ χοντρολ τηε µοϖεµεντ οφ στρατα; ανδ
(β) ασ µαψ βε νεχεσσαρψ, προϖιδε συππορτ οφ τηε ροοφ, σιδεσ ανδ φλοορ οφ τηε µινε
ωορκινγσ, εξχεπτ φορ τηοσε αρεασ ωηερε τηε µινινγ µετηοδσ σελεχτεδ αλλοω φορ τηε
χοντρολλεδ χολλαπσε οφ τηε γρουνδ.
20.1.3. Ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ τηε µαναγερ οφ εϖερψ µινε το ενσυρε τηατ ηε/σηε ισ ατ
αλλ τιµεσ ιν ποσσεσσιον οφ αλλ ινφορµατιον νεχεσσαρψ φορ ηιµ/ηερ το κεεπ εαχη ωορκινγ πλαχε
σεχυρε.
20.2. Συππορτ πλαν ανδ ρυλεσ
20.2.1. (1) Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε ανδ εαχη εµπλοψερ σηουλδ
δεϖελοπ α µινε ροοφ ανδ σιδε (ριβ) χοντρολ πλαν τηατ ωουλδ ρεθυιρε αππροϖαλ βψ τηε
χοµπετεντ αυτηοριτψ.
(2) Εαχη συππορτ πλαν σηουλδ βε συιταβλε το τηε πρεϖαιλινγ γεολογιχαλ χονδιτιονσ ανδ
µινινγ σψστεµ το βε υσεδ ατ τηε µινε ανδ βε συβϕεχτ το ρεϖισιον ωιτη χηανγινγ χονδιτιονσ.
(3) Τηε εµπλοψερ σηουλδ οβταιν τηε σερϖιχεσ οφ προφεσσιοναλ γρουνδ χοντρολ
σπεχιαλιστσ το ασσιστ ιν τηε δεϖελοπµεντ οφ τηε πλαν ανδ ασσεσσ τηε φολλοωινγ:
(α) τηε τηιχκνεσσ ανδ τψπε οφ οϖερβυρδεν οϖερλψινγ τηε χοαλ σεαµ το βε µινεδ ανδ συρφαχε
χονδιτιονσ ινχλυδινγ βοδιεσ οφ ωατερ, στρεαµσ ορ ριϖερσ;
(β) σλιπσ ορ φαυλτσ ιν τηε σεαµ ορ στρατα αβοϖε ορ βελοω τηε σεαµ το βε µινεδ, ανδ
πρεϖιουσλψ µινεδ σεαµσ αβοϖε, βελοω ορ αδϕαχεντ το τηε σεαµ το βε µινεδ τηατ χουλδ
ιµπαχτ τηε µινινγ προχεσσ;
(χ) στρεσσεσ τηατ ωιλλ οχχυρ ον χοαλ πιλλαρσ, µινε φλοορσ, χοαλ φαχεσ, γατε−ροαδσ, ροαδωαψσ,
ανδ οτηερ εντριεσ ινχλυδινγ τηοσε υσεδ φορ ϖεντιλατιον οφ τηε µινε, ωιτη τηε τψπε ανδ
σιζε οφ πιλλαρ ανδ εντρψ δεσιγνσ ανδ µετηοδσ οφ χοαλ εξτραχτιον τηατ ωιλλ βε υσεδ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL