Respirable dust

Author:International Labour Organization
Pages:37-41
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
37
8. Ρεσπιραβλε δυστ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το ρεσπιραβλε δυστ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε.
Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ, ωηιχη ινχλυδε σοµε ρεφερενχε το α ηαζαρδ
ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ, σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε
προπερ αππλιχατιον οφ συχη α προχεσσ.
8.1. Ηαζαρδ δεσχριπτιον
8.1.1. Τηε προδυχτιον, τρανσπορτατιον ανδ προχεσσινγ οφ χοαλ γενερατεσ τινψ ρεσπιραβλε
χοαλ δυστ παρτιχλεσ τηατ βεχοµε αιρβορνε ανδ αρε ινϖισιβλε το τηε νακεδ εψε. Αππροπριατε
ινστρυµεντατιον σηουλδ βε υσεδ το θυαντιφψ τηε λεϖελ ανδ σιζε οφ δυστ παρτιχλεσ πρεσεντ ιν τηε
αιρ. Χοαλ ισ µαδε υπ οφ α ϖαριετψ οφ ελεµεντσ. Ιτ ισ µιξεδ ωιτη οτηερ δυστσ, µοστ νοταβλψ
χρψσταλλινε σιλιχα, γενερατεδ φροµ φραχτυρεδ ροχκ ιν τηε µινε ροοφ, φλοορ ορ τηε χοαλ σεαµ
ωηιχη χαν αλσο βεχοµε αιρβορνε.
8.1.2. Χοαλµινε δυστσ χαν βε α σιγνιφιχαντ ηεαλτη ρισκ. Ωηεν ινηαλεδ βψ µινερσ, δυστ
χαν ρεσυλτ ιν δισεασεσ οφ τηε πυλµοναρψ σψστεµ (λυνγσ), ινχλυδινγ χοαλωορκερσ
πνευµοχονιοσισ, προγρεσσιϖε µασσιϖε φιβροσισ, σιλιχοσισ, ανδ χηρονιχ οβστρυχτιϖε πυλµοναρψ
δισεασε. Τηεσε λυνγ δισεασεσ αρε προγρεσσιϖε, δισαβλινγ ανδ χαν βε φαταλ.
8.2. Ηαζαρδ χοντρολ
8.2.1. Λυνγ δισεασεσ φροµ χοαλµινε δυστσ χαν βε πρεϖεντεδ ιφ ρεσπιραβλε δυστ λεϖελσ
αρε µαινταινεδ ατ λεϖελσ βελοω τηοσε χονσιδερεδ υνηεαλτηψ. Εαχη εµπλοψερ σηουλδ ηαϖε ιν
πλαχε: εφφεχτιϖε ενγινεερινγ χοντρολσ το µαινταιν ρεσπιραβλε δυστσ ατ πρεσχριβεδ λεϖελσ τηατ
ωιλλ νοτ βε ηαρµφυλ το µινερσ; περιοδιχ µονιτορινγ οφ ωορκπλαχεσ βψ ινσπεχτινγ τηε
ενγινεερινγ δυστ χοντρολσ ανδ σαµπλινγ τηε αιρβορνε ρεσπιραβλε δυστσ το ενσυρε τηεψ αρε
µαινταινεδ ατ σαφε λεϖελσ; α µεδιχαλ συρϖειλλανχε προγραµµε το µονιτορ µινερσ ηεαλτη; α
προγραµµε φορ µοϖινγ µινερσ το λεσσ δυστψ αρεασ, ινχλυδινγ µινερσ ωιτη εϖιδενχε οφ λυνγ
δισεασε; ανδ προπερ φιττινγ ρεσπιρατορσ τηατ εφφεχτιϖελψ φιλτερ υνηεαλτηψ δυστσ ασ α σεχονδαρψ
µεανσ οφ προτεχτιον.
8.3. Πρεϖεντιον ανδ συππρεσσιον οφ ρεσπιραβλε δυστ
8.3.1. (1) Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε ανδ ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ τηε
µαναγερ οφ εϖερψ µινε, το εσταβλιση α ρεσπιραβλε δυστ χοντρολ πλαν ωηιχη προϖιδεσ
ενγινεερινγ χοντρολσ ανδ οτηερ εθυιπµεντ το µινιµιζε εµισσιονσ οφ δυστ ανδ το συππρεσσ
δυστ ωηιχη εντερσ τηε µινε αιρ; ανδ εσταβλισηεσ ωορκ προχεδυρεσ το µινιµιζε εξποσυρε ανδ
προϖιδε προπερ ρεσπιρατορψ εθυιπµεντ ασ αν αδδιτιοναλ προτεχτιον.
(2) Ενγινεερινγ χοντρολσ το συππρεσσ µινε δυστσ σηουλδ ινχλυδε τηε χοµβινατιον οφ
ϖεντιλατιον, ωατερ ανδ ωατερ σπραψσ, δυστ χολλεχτιον ανδ φιλτερινγ δεϖιχεσ, ανδ σαφε δυστ
αλλαψινγ αγεντσ. Αδµινιστρατιϖε χοντρολσ το ρεπλαχε µινερσ δυρινγ σηιφτσ ανδ µοϖε µινερσ το
λεσσ δυστψ αρεασ σηουλδ αλσο βε χονσιδερεδ ασ α µεανσ το ρεδυχε εξποσυρε το υνηεαλτηψ δυστ.
(3) Εϖερψ συχη ρεσπιραβλε δυστ χοντρολ πλαν σηουλδ χοϖερ:
(α) τηε ενγινεερινγ χοντρολσ, δεϖιχεσ, εθυιπµεντ, προχεδυρεσ ανδ µετηοδσ το βε υτιλιζεδ
ιν τηε συππρεσσιον οφ ρεσπιραβλε µινε δυστσ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL