Workers' health surveillance

Author:International Labour Organization
Pages:183-185
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
183
Αννεξ Ι
Ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε
(αδαπτεδ φροµ τηε ΙΛΟ Τεχηνιχαλ ανδ ετηιχαλ
γυιδελινεσ φορ ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε, 1998)
1. Γενεραλ πρινχιπλεσ
1.1. Χοµπετεντ αυτηοριτιεσ σηουλδ ενσυρε τηατ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ γοϖερνινγ ωορκερσ ηεαλτη
συρϖειλλανχε αρε προπερλψ αππλιεδ.
1.2. Ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε σηουλδ βε χαρριεδ ουτ ιν χονσυλτατιον ωιτη ωορκερσ ανδ/ορ
τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ:
(α) ωιτη τηε χεντραλ πυρποσε οφ πριµαρψ πρεϖεντιον οφ οχχυπατιοναλ ανδ ωορκ−ρελατεδ ινϕυριεσ ανδ
δισεασεσ;
(β) υνδερ χοντρολλεδ χονδιτιονσ ανδ ωιτηιν αν οργανιζεδ φραµεωορκ, ασ µαψ βε πρεσχριβεδ βψ
νατιοναλ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Οχχυπατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχεσ
Χονϖεντιον, 1985 (Νο. 161), ανδ Ρεχοµµενδατιον, 1985 (Νο. 171), ανδ τηε ΙΛΟ Τεχηνιχαλ
ανδ ετηιχαλ γυιδελινεσ φορ ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε, Οχχυπατιοναλ Σαφετψ ανδ Ηεαλτη
Σεριεσ, Νο. 72 (Γενεϖα, 1998).
2. Οργανιζατιον
2.1. Τηε οργανιζατιον οφ ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε ατ διφφερεντ λεϖελσ (νατιοναλ, ινδυστρψ,
εντερπρισε) σηουλδ τακε ιντο αχχουντ:
(α) τηε νεεδ φορ α τηορουγη ινϖεστιγατιον οφ αλλ ωορκ−ρελατεδ φαχτορσ ανδ τηε νατυρε οφ οχχυπατιοναλ
ηαζαρδσ ανδ ρισκσ ιν τηε ωορκπλαχε ωηιχη µαψ αφφεχτ ωορκερσ ηεαλτη;
(β) τηε ηεαλτη ρεθυιρεµεντσ οφ τηε ωορκ ανδ τηε ηεαλτη στατυσ οφ τηε ωορκινγ ποπυλατιον;
(χ) τηε ρελεϖαντ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ ανδ τηε αϖαιλαβ λε ρεσουρχεσ;
(δ) τηε αωαρενεσσ οφ ωορκερσ ανδ εµπλοψερσ οφ τηε φυνχτιονσ ανδ πυρποσεσ οφ συχη συρϖειλλανχε;
(ε) τηε φαχτ τηατ συρϖειλλανχε ισ νοτ α συβστιτυτε φορ µονιτορινγ ανδ χοντρολ οφ τηε ωο ρκινγ
ενϖιρονµεντ.
2.2. Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε νεεδσ ανδ αϖαιλαβλε ρεσουρχεσ, ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε σηουλδ
βε χαρριεδ ουτ ατ νατιοναλ, ινδυστρψ, εντερπρισε ανδ/ορ οτηερ αππροπριατε λεϖελσ. Προϖιδεδ τηατ
συρϖειλλανχε ισ χαρριεδ ουτ ορ συπερϖισεδ βψ θυαλιφιεδ οχχυπατιοναλ ηεαλτη προφεσσιοναλσ, ασ
πρεσχριβεδ βψ νατιοναλ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ, ιτ χαν βε υνδερτακεν βψ:
(α) οχχυπατιοναλ ηεαλτη σερϖιχεσ εσταβλισηεδ ιν α ϖαριετψ οφ σεττινγσ, ε.γ. ωιτηιν ονε εντερπρισε ορ
αµονγ εντερπρισεσ;
(β) οχχυπατιοναλ ηεαλτη χονσυλταντσ;
(χ) τηε οχχυπατιοναλ ανδ/ορ πυβλιχ ηεαλτη φαχιλιτιεσ αϖαιλαβλε ιν τηε χοµµυνιτψ ωηερε τηε
εντερπρισε ισ λοχατεδ;
(δ) σοχιαλ σεχυριτψ ινστιτυτιονσ;
(ε) ωορκερ−ρυν χεντρεσ;
(φ) χοντραχτεδ προφεσσιοναλ ινστιτυτιονσ ορ οτηερ βοδιεσ αυτηοριζεδ βψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ;
(γ) α χοµβινατιον οφ ανψ οφ τηε αβοϖε.
2.3. Α χοµπρεηενσιϖε σψστεµ οφ ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε σηουλδ:
(α) ινχλυδε ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε ηεαλτη ασσεσσµεντσ, οχχυπατιοναλ ινϕυρψ ανδ δισεασε
ρεχορδινγ ανδ νοτιφιχατιον, σεντινελ εϖεντ νοτιφιχατιον, συρϖεψσ, ινϖεστιγατιονσ ανδ ινσπεχτιονσ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL