Inrushes of water, gas or other material

Author:International Labour Organization
Pages:49-50
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
49
10. Ινρυσηεσ οφ ωατερ, γασ ορ οτηερ µατεριαλ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το ινρυσηεσ οφ ωατερ, γασ ορ οτηερ µατεριαλ, τηισ
χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ, ωηιχη ινχλυδε σοµε
ρεφερενχε το α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ, σηουλδ βε υσεδ ιν
χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ συχη α προχεσσ.
10.1. Ηαζαρδ δεσχριπτιον
10.1.1. Ινρυσηεσ οφ ωατερ, νοξιουσ ορ φλαµµαβλε γασ ορ οτηερ µατεριαλσ αρε α σεριουσ
ηαζαρδ ιν χοαλµινινγ. Μινινγ οπερατιονσ χαν γετ τοο χλοσε το ολδ ωορκινγσ ορ γεολογιχαλ
αβνορµαλιτιεσ τηατ χονταιν ωατερ, γασεσ ορ µατεριαλσ τηατ χουλδ ινυνδατε τηε µινε. Ονε
παρτιχυλαρ ηαζαρδ ισ µινινγ νεξτ το ολδ ωορκινγσ τηατ ωερε ποορλψ συρϖεψεδ, νοτ συρϖεψεδ ατ
αλλ, ορ νοτ αδεθυατελψ ινσπεχτεδ, ωηιχη χονταιν βοδιεσ οφ ωατερ ορ δανγερουσ µινε γασεσ.
Ολδ ωορκινγσ φιλλεδ ωιτη ωατερ, παρτιχυλαρλψ ατ ελεϖατιονσ ηιγηερ τηαν τηε αχτιϖε µινε, χουλδ
θυιχκλψ φλοοδ τηε µινε ανδ δροων µινερσ βεφορε τηεψ χουλδ εσχαπε ιφ ιναδϖερτεντλψ χυτ
ιντο. Ινρυσηινγ µινε γασεσ ιναδϖερτεντλψ ενχουντερεδ χαν οϖερποωερ µινε ϖεντιλατιον ανδ
τηε οξψγεν ιν τηε αιρ ανδ συφφοχατε µινερσ ορ, ωιτη τηε ριγητ µιξτυρε οφ οξψγεν, τριγγερ
εξπλοσιονσ.
10.2. Ηαζαρδ χοντρολ
10.2.1. Γενεραλ προϖισιονσ
10.2.1.1. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε χοµπετεντ αυτηοριτιεσ το
µαινταιν α νατιοναλ δεποσιτορψ οφ αλλ µινινγ µαπσ τηατ ινχλυδεσ τηε περτινεντ προϖισιονσ οφ
Χηαπτερσ 15 ανδ 16 ανδ ρεθυιρε εµπλοψερσ το δεϖελοπ α πλαν συβϕεχτ το τηε αππροϖαλ οφ τηε
χοµπετεντ αυτηοριτψ, ωηεν µινινγ νεαρ ολδ ωορκινγσ, ωατερ−βεαρινγ στρατα, ορ µατεριαλσ
τηατ µαψ ποσε α ηαζαρδ.
10.2.1.2. Τηοσε νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε εµπλοψερσ το µαινταιν
σολιδ βαρριερσ οφ χοαλ ορ ροχκ στρατα ασ νεχεσσαρψ το προτεχτ περσονσ ιν τηε µινε ανδ το
χονδυχτ εφφεχτιϖε τεστ δριλλινγ ιν αδϖανχε οφ ωορκινγσ δεσχριβεδ ιν σεχτιον 10.1.1.
10.2.1.3. (1) Ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ εϖερψ εµπλοψερ το αχθυιρε φροµ τηε νατιοναλ
δεποσιτορψ, ασ ιδεντιφιεδ ιν σεχτιον 10.1.1, ανδ ανψ σουρχε ινφορµατιον τηατ µαψ βε
αϖαιλαβλε ρεγαρδινγ ανψ πρεϖιουσ µινινγ νεαρ ωηερε µινινγ ωιλλ οχχυρ; το χονδυχτ αλλ
νεχεσσαρψ δριλλινγ φορ χορε σαµπλεσ ανδ τεστ ηολεσ το αναλψσε τηε στρατα το ϖεριφψ σαφε µινινγ
χονδιτιονσ; ανδ το ρεχορδ ον τηε µινε πλανσ αλλ υσεφυλ ινφορµατιον χονχερνινγ τηε λοχατιον,
εξτεντ ανδ δεπτη οφ:
(α) ολδ ωορκινγσ, ωηετηερ χοαλµινε ωορκινγσ ορ νοτ, ανδ τηε αχχυραχψ οφ συρϖεψσ οφ τηοσε
ωορκινγσ;
(β) ωατερ−βεαρινγ στρατα; ανδ
(χ) ανψ πεατ, µοσσ, σανδ, γραϖελ, σιλτ, σαλτ ορ οτηερ µατεριαλ ωηιχη φλοω ωηεν ωετ ανδ
ωηιχη µαψ εξιστ ιν ορ νεαρ τηειρ µινεσ.
(2) Τηε εµπλοψερ σηουλδ ινφορµ αλλ περσονσ ωηο µαψ βε αφφεχτεδ οφ αλλ αϖαιλαβλε ανδ
ρελεϖαντ φινδινγσ µαδε ανδ τηε αχτιονσ εαχη ηασ τακεν ιν τηισ ρεσπεχτ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL