Introduction

Author:International Labour Organization
Pages:1-2
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
1
Ιντροδυχτιον
Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε δεχισιον τακεν βψ τηε Γοϖερνινγ Βοδψ οφ τηε ΙΛΟ ατ ιτσ
292νδ Σεσσιον ιν Μαρχη 2005, α Μεετινγ οφ Εξπερτσ ον Σαφετψ ανδ Ηεαλτη ιν Υνδεργρουνδ
Χοαλ Μινεσ ωασ χονϖενεδ ιν Γενεϖα φροµ 8 το 13 Μαψ 2006 το δραω υπ ανδ αδοπτ α
ρεϖισεδ χοδε οφ πραχτιχε ον σαφετψ ανδ ηεαλτη ιν χοαλµινεσ. Τηε Μεετινγ ωασ χοµποσεδ οφ
ειγητ εξπερτσ απποιντεδ φολλοωινγ χονσυλτατιονσ ωιτη Γοϖερνµεντσ, ειγητ εξπερτσ απποιντεδ
φολλοωινγ χονσυλτατιονσ ωιτη τηε Εµπλοψερσ γρουπ ανδ ειγητ εξπερτσ απποιντεδ φολλοωινγ
χονσυλτατιονσ ωιτη τηε Ωορκερσ γρουπ οφ τηε Γοϖερνινγ Βοδψ.
Τηε οριγιναλ χοδε οφ πραχτιχε ον σαφετψ ανδ ηεαλτη ιν χοαλµινεσ ωασ αδοπτεδ βψ τηε
Γοϖερνινγ Βοδψ ιν 1986. Τηισ νεω χοδε, ωηιχη ρεφλεχτσ τηε µανψ χηανγεσ ιν τηε ινδυστρψ,
ιτσ ωορκφορχε, τηε ρολεσ οφ τηε χοµπετεντ αυτηοριτιεσ, εµπλοψερσ, ωορκερσ ανδ τηειρ
οργανιζατιονσ, ανδ ον τηε δεϖελοπµεντ οφ νεω ΙΛΟ ινστρυµεντσ ον οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ
ηεαλτη, φοχυσεσ ον τηε προδυχτιον οφ χοαλ φροµ υνδεργρουνδ µινεσ. Συρφαχε µινινγ ισ
χοϖερεδ βψ τηε χοδε οφ πραχτιχε, Σαφετψ ανδ ηεαλτη ιν οπενχαστ µινεσ (1991).
Τηισ χοδε οφ πραχτιχε ισ βασεδ ον πρινχιπλεσ εσταβλισηεδ ιν ιντερνατιοναλ ινστρυµεντσ
ρελεϖαντ το τηε προτεχτιον οφ ωορκερσ σαφετψ ανδ ηεαλτη. Τηε φιρστ τωο χηαπτερσ δεαλ ωιτη
τηε οβϕεχτιϖεσ ανδ αππλιχατιον οφ τηε χοδε. Τηε νεξτ τωο χηαπτερσ αδδρεσσ, ωιτηιν α νατιοναλ
φραµεωορκ, τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ, δυτιεσ ανδ ριγητσ οφ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ, τηε λαβουρ
ινσπεχτορατε, εµπλοψερσ, ωορκερσ ανδ τηειρ οργανιζατιονσ, συππλιερσ, µανυφαχτυρερσ ανδ
δεσιγνερσ, ανδ χοντραχτορσ, ανδ οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη (ΟΣΗ) µαναγεµεντ σψστεµσ
ανδ σερϖιχεσ ανδ ΟΣΗ ρεπορτινγ.
Παρτ ΙΙ οφ τηε χοδε προϖιδεσ φορ α µετηοδολογψ φορ ιδεντιφψινγ ηαζαρδσ ανδ αδδρεσσινγ
ρισκσ.
Παρτ ΙΙΙ οφ τηε χοδε αδδρεσσεσ ϖαριουσ ηαζαρδσ τηατ χοµµονλψ εξιστ ιν τηε προδυχτιον
οφ χοαλ φροµ υνδεργρουνδ µινεσ  φροµ δυστ, εξπλοσιονσ, φιρεσ ανδ ωατερ ινρυσηεσ το
ελεχτριχαλ ηαζαρδσ, µαχηινερψ ανδ ηαζαρδσ ον τηε συρφαχε. Εαχη σεχτιον δεσχριβεσ ηαζαρδσ,
ασσεσσεσ ρισκ ανδ προϖιδεσ γυιδανχε ον ελιµινατινγ ορ χοντρολλινγ ρισκ. Ιτ αλσο χοϖερσ τηε
προπερ δεσιγν ανδ µαιντενανχε οφ χοαλµινεσ ανδ τρανσπορτ, χοµπετενχε ανδ τραινινγ,
περσοναλ προτεχτιϖε εθυιπµεντ (ΠΠΕ), εµεργενχψ πρεπαρεδνεσσ, ανδ σπεχιαλ προτεχτιον ανδ
ηψγιενε ισσυεσ.
Ωηερε αππροπριατε, τηε χοδε δραωσ ον ρελεϖαντ παρτσ οφ εξιστινγ ΙΛΟ ινστρυµεντσ,
ινχλυδινγ: Σαφετψ ανδ ηεαλτη ιν χοαλ µινεσ (Γενεϖα, 1986), Μαναγεµεντ οφ αλχοηολ− ανδ
δρυγ−ρελατεδ ισσυεσ ιν τηε ωορκπλαχε (Γενεϖα, 1996); Τεχηνιχαλ ανδ ετηιχαλ γυιδελινεσ φορ
ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε (Γενεϖα, 1998); Γυιδελινεσ ον οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη
µαναγεµεντ σψστεµσ (Γενεϖα, 2001); Αµβιεντ φαχτορσ ιν τηε ωορκπλαχε (Γενεϖα, 2001);
ΗΙς/ΑΙ∆Σ ανδ τηε ωορλδ οφ ωορκ (Γενεϖα, 2001). Τηε αννεξεσ ινχλυδε ινφορµατιον δραων
φροµ ρελεϖαντ ΙΛΟ ινστρυµεντσ ον ωορκερσ ηεαλτη συρϖειλλανχε, συρϖειλλανχε οφ τηε ωορκινγ
ενϖιρονµεντ ανδ ον εσταβλισηινγ αν ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµ. Ασ τηεσε ινστρυµεντσ αρε
υπδατεδ, τηε ρεφερενχεσ το τηεµ ιν ελεχτρονιχ ϖερσιονσ οφ τηισ χοδε ωιλλ βε αδϕυστεδ
αχχορδινγλψ. Τηερε ισ αλσο ινφορµατιον ον εξποσυρε λιµιτσ.
Τηε πραχτιχαλ ρεχοµµενδατιονσ οφ ΙΛΟ χοδεσ οφ πραχτιχε αρε ιντενδεδ φορ τηε υσε οφ
αλλ τηοσε, βοτη ιν τηε πυβλιχ ανδ πριϖατε σεχτορσ, ωηο ηαϖε ρεσπονσιβιλιτψ φορ σαφετψ ανδ
ηεαλτη µαναγεµεντ ιν ρελατιον το σπεχιφιχ οχχυπατιοναλ ηαζαρδσ (ε.γ. χηεµιχαλσ, ηεατ, νοισε
ανδ ϖιβρατιον), σεχτορσ οφ αχτιϖιτψ (ε.γ. χονστρυχτιον, φορεστρψ, µινινγ), ορ εθυιπµεντ. Χοδεσ
οφ πραχτιχε αρε νοτ ιντενδεδ το ρεπλαχε νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ ορ αχχεπτεδ στανδαρδσ.
Τηεψ αρε δραων υπ ωιτη τηε οβϕεχτιϖε οφ προϖιδινγ γυιδανχε, ιν αχχορδανχε ωιτη τηε
προϖισιονσ οφ νατιοναλ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ, το αλλ τηοσε ωηο µαψ βε ενγαγεδ, τηρουγη
σοχιαλ διαλογυε, ιν τηε φραµινγ οφ προϖισιονσ οφ τηισ κινδ ορ ιν ελαβορατινγ προγραµµεσ οφ

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL