Work organization

Author:International Labour Organization
Pages:171-172
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
171
26. Ωορκ οργανιζατιον
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το ωορκ οργανιζατιον, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ
γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε
προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
26.1. ϑοβ σαφετψ αναλψσισ
26.1.1. Τηε εµπλοψερ, ιν χονσυλτατιον ωιτη ωορκερσ ανδ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ, σηουλδ
στυδψ τηε ωορκ προχεσσ ιν ορδερ το δετερµινε τηε τασκσ τηατ µακε υπ ϕοβ ορ ωορκ οπερατιον.
Εαχη οφ τηοσε τασκσ σηουλδ τηεν βε αναλψσεδ το δετερµινε τηε ηαζαρδσ, ασσεσσ τηε ρισκσ, ανδ
δεϖισε συιταβλε µεανσ φορ περφορµινγ τηε τασκ ασ σαφελψ ασ ποσσιβλε. Σπεχιαλ αττεντιον
σηουλδ βε γιϖεν το µαιντενανχε τασκσ.
26.1.2. Ωηερε τηε ϕοβ σαφετψ αναλψσισ δοεσ νοτ ιδεντιφψ συιταβλε χοντρολσ το προτεχτ
ωορκερσ σαφετψ, τηε τασκ σηουλδ νοτ βε υνδερτακεν.
26.1.3. Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ αναλψσισ σηουλδ βε υσεδ το ωριτε α σετ οφ σαφε ωορκ
προχεδυρεσ (ΣΩΠσ), λιστινγ τηε ηαζαρδσ, ρεθυιρεδ ωορκ προχεδυρεσ, αππροπριατε ΠΠΕ ανδ
προχεδυρεσ το βε φολλοωεδ ιν χασε οφ υνυσυαλ χιρχυµστανχεσ ορ εµεργενχιεσ.
26.1.4. Τηε ΣΩΠσ αππλιχαβλε το εαχη τασκ σηουλδ βε ρεαδιλψ αϖαιλαβλε το τηε ωορκερσ
ινϖολϖεδ. Τηεψ σηουλδ βε ρεϖιεωεδ ωιτη εαχη συχη ωορκερ ορ ωορκ χρεω ασσιγνεδ το τηε
τασκ βεφορε τηε φιρστ τιµε τηεψ περφορµ ιτ, ανδ φρεθυεντλψ τηερεαφτερ.
26.1.5. ΣΩΠσ σηουλδ βε ρεϖιεωεδ, ανδ ρεϖισεδ ιφ νεχεσσαρψ, ωηενεϖερ τηε τασκ ορ ιτσ
ηαζαρδσ χηανγε, ωηεν τηερε ισ αν αχχιδεντ ινϖολϖινγ τηε τασκ, ανδ περιοδιχαλλψ.
26.2. Ωορκ φλοω
26.2.1. Ασ παρτ οφ τηε ρισκ−ασσεσσµεντ προχεσσ, τηε εµπλοψερ, ιν χονσυλτατιον ωιτη
ωορκερσ ανδ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ, σηουλδ χηαρτ τηε φλοω οφ ραω µατεριαλσ, ιντερµεδιατε ανδ
φινισηεδ προδυχτσ, µοβιλε εθυιπµεντ ανδ ωορκερσ ιν τηε χουρσε οφ οπερατιονσ, νοτινγ τηε
ηαζαρδσ τηατ περταιν το εαχη στεπ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ αναλψσισ σηουλδ βε υσεδ το δεσιγν τηε
οϖεραλλ ωορκ προχεσσ το βε ασ σαφε ασ πραχτιχαβλε.
26.3. Ωορκ τεαµσ
26.3.1. Ωορκ τεαµσ σηουλδ βε ρεσουρχεδ αδεθυατελψ το υνδερτακε τηε ϕοβ σαφελψ.
26.4. Περσονσ ωορκινγ αλονε
26.4.1. Τηε εµπλοψερ σηουλδ τακε αππροπριατε µεασυρεσ φορ τηε προτεχτιον οφ ωορκερσ
ωορκινγ αλονε ορ ιν ισολατιον.
26.5. Αδµισσιον οφ ουτσιδε περσονσ
26.5.1. Ανψ περσον νοτ εµπλοψεδ ατ α µινε σηουλδ νοτ βε αλλοωεδ το εντερ τηε µινε,
υνλεσσ περµιττεδ βψ τηε µαναγερ το δο σο ανδ αχχοµπανιεδ βψ α ρεσπονσιβλε περσον.
26.5.2. Εϖερψ περσον ωηο εντερσ α µινε, φορ ωηατεϖερ πυρποσε, σηουλδ χοµπλψ ωιτη
τηε προϖισιονσ οφ νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ ανδ ωιτη ανψ ινστρυχτιονσ γιϖεν βψ τηε

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL