Contingency, emergency preparedness and rescue

Author:International Labour Organization
Pages:161-170
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
161
25. Χοντινγενχψ, εµεργενχψ πρεπαρεδνεσσ
ανδ ρεσχυε
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το χοντινγενχψ, εµεργενχψ πρεπαρεδνεσσ ανδ ρεσχυε,
τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν
χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ
χοντρολ προχεσσ.
25.1. Γενεραλ
25.1.1. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε, ανδ εϖερψ εµπλοψερ σηουλδ ηαϖε,
α χοµπρεηενσιϖε προγραµµε ιν πλαχε το ρεσπονδ το ανψ ινϕυρψ, ιλλνεσσεσ ορ µινε
εµεργενχψ τηατ µαψ οχχυρ ατ εαχη µινε ινχλυδινγ φορεσεεαβλε ινδυστριαλ ανδ νατυραλ
δισαστερσ. Τηοσε σηουλδ ινχλυδε: ιµµεδιατε φιρστ−αιδ τρεατµεντ, µεδιχαλ τρεατµεντ,
τρανσπορτατιον ανδ εϖαχυατιον οφ ινϕυρεδ περσονσ; προχεδυρεσ το ρεσπονδ το εµεργενχιεσ
τηατ αρισε ατ τηε µινε; ανδ αρρανγεµεντσ φορ τηε ρεσχυε οφ περσονσ ινχαπαχιτατεδ ορ τραππεδ
ιν χοαλµινεσ. Τηισ πλαν σηουλδ βε α παρτ οφ τηε φιρε πρεϖεντιον ανδ εµεργενχψ ρεσπονσε
πλαν χονταινεδ ιν Χηαπτερ 9.
25.1.2. Τηε φιρστ αιδ, µεδιχαλ ανδ εµεργενχψ ρεσπονσε πλανσ σηουλδ ινχλυδε, ατ α
µινιµυµ, τηε φολλοωινγ:
(α) συφφιχιεντ συππλιεσ οφ αλλ φιρστ−αιδ εθυιπµεντ ανδ συππλιεσ νεχεσσαρψ το ρεσπονδ το
ινϕυριεσ ανδ ιλλνεσσ τηατ µαψ οχχυρ ατ τηε µινε, ωιτη τηοσε ιµµεδιατελψ αχχεσσιβλε ανδ
στρατεγιχαλλψ λοχατεδ τηρουγηουτ τηε µινινγ οπερατιον;
(β) αρρανγεµεντσ φορ ιµµεδιατε ρεσπονσε ανδ χαρε το ινϕυριεσ ανδ ιλλνεσσεσ τηατ ρεθυιρε
εµεργενχψ µεδιχαλ αττεντιον;
(χ) συφφιχιεντ νυµβερσ οφ περσοννελ ατ τηε µινε ωηο αρε τραινεδ το προϖιδε φιρστ αιδ ανδ το
ρεσπονδ το µεδιχαλ εµεργενχιεσ, ινχλυδινγ τηοσε τηατ αρε λιφε τηρεατενινγ;
(δ) προχεδυρεσ, εθυιπµεντ ανδ µατεριαλσ ιν πλαχε το σαφελψ ρετριεϖε, χαρρψ ανδ τρανσπορτ
ινϕυρεδ περσονσ θυιχκλψ το προπερ µεδιχαλ φαχιλιτιεσ;
(ε) εµεργενχψ ρεσπονσε προχεδυρεσ τηατ ινχλυδε θυιχκ ανδ σαφε εϖαχυατιον οφ µινεσ ανδ
ωορκπλαχεσ, ρεσχυε οφ περσονσ βψ τραινεδ µινε−ρεσχυε περσοννελ; ανδ
(φ) πρεπαρατιονσ το ρεσπονδ το ινϕυριεσ, ιλλνεσσεσ, αχχιδεντσ ανδ µινε εµεργενχιεσ βψ
τηορουγη τραινινγ οφ αλλ περσοννελ ανδ ωορκερσ ον τηε ρεσπεχτιϖε ρολεσ ανδ
ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ ρεσπονσε, λοχατιον οφ αλλ φιρστ−αιδ µεδιχαλ φαχιλιτιεσ ανδ εϖαχυατιον
προχεδυρεσ.
25.1.3. Εµεργενχψ πλαννινγ, πρεϖεντιον, πρεπαρεδνεσσ ανδ ρεσπονσε αρρανγεµεντσ
σηουλδ βε δεσιγνεδ το προτεχτ βοτη ωορκερσ ανδ τηε πυβλιχ ανδ σηουλδ βε εσταβλισηεδ ιν
χοοπερατιον ωιτη εξτερναλ εµεργενχψ σερϖιχεσ.
25.1.4. Νοτωιτηστανδινγ τηε ρεθυιρεµεντσ ρεγαρδινγ τελεπηονιχ ινσταλλατιονσ
ελσεωηερε ιν τηισ χοδε, τελεπηονεσ ορ αν εθυιϖαλεντ χοµµυνιχατιον σψστεµ σηουλδ βε
ινσταλλεδ ατ α συφφιχιεντ νυµβερ οφ συιταβλε ποιντσ υνδεργρουνδ ιν εαχη µινε το αλλοω
χοµµυνιχατιον βετωεεν τηε διφφερεντ παρτσ οφ τηε µινε ανδ αλσο βετωεεν τηε υ νδεργρουνδ
ωορκινγσ ανδ τηε συρφαχε. Ασ φαρ ασ πραχτιχαβλε, τηε εµπλοψερ σηουλδ ενσυρε τηε ιντεγριτψ οφ
τηε ρελεϖαντ χοµµυνιχατιον σψστεµσ ιν τηε εϖεντ οφ φιρε, ροοφ φαλλσ, εξπλοσιονσ, ινυνδατιονσ

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL