Surveyors and plans

Author:International Labour Organization
Pages:79-80
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
79
15. Συρϖεψορσ ανδ πλανσ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το συρϖεψορσ ανδ πλανσ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ
γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε
προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
15.1. Απποιντµεντ οφ α χερτιφιεδ µινινγ
ενγινεερ/συρϖεψορ
15.1.1. Νο µινε σηουλδ βε ωορκεδ υνλεσσ τηερε ισ α χερτιφιεδ µινινγ
ενγινεερ/συρϖεψορ φορ τηε µινε απποιντεδ βψ τηε εµπλοψερ. Τηε χερτιφιεδ µινινγ
ενγινεερ/συρϖεψορ σηουλδ βε θυαλιφιεδ ασ σπεχιφιεδ βψ νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ ανδ τηε
εµπλοψερ σηουλδ νοτιφψ τηε απποιντµεντ το τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ.
15.2. ∆υτιεσ οφ τηε χερτιφιεδ µινινγ ενγινεερ/συρϖεψορ
15.2.1. Ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ τηε χερτιφιεδ µινινγ ενγινεερ/συρϖεψορ οφ τηε µινε:
(α) το πρεπαρε ορ συπερϖισε τηε πρεπαρατιον οφ αλλ πλανσ, δραωινγσ ανδ σεχτιονσ οφ τηε µινε
ωηιχη αρε ρεθυιρεδ βψ νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ;
(β) το εσταβλιση τηε αχχυραχψ οφ ανψ πλανσ, δραωινγσ ορ σεχτιονσ ωηιχη ηαϖε νοτ βεεν
πρεπαρεδ βψ ηιµ/ηερ;
(χ) το ενσυρε τηατ αλλ ωορκινγ παπερσ, χαλχυλατιονσ ορ οτηερ νοτεσ ωηιχη ωερε υσεδ ιν τηε
πρεπαρατιον οφ ανψ πλανσ, δραωινγσ ανδ σεχτιονσ αρε σιγνεδ ανδ δατεδ, προπερλψ φιλεδ
ανδ πρεσερϖεδ.
15.3. Πλανσ: Γενεραλ
15.3.1. (1) Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ προϖιδε τηατ τηε εµπλοψερ ιν χηαργε
οφ τηε µινε ενσυρε τηατ αππροπριατε πλανσ οφ ωορκινγσ αρε πρεπαρεδ βεφορε τηε σταρτ οφ
οπερατιον ανδ, ιν τηε εϖεντ οφ ανψ σιγνιφιχαντ µοδιφιχατιον, τηατ συχη πλανσ αρε βρουγητ υπ
το δατε περιοδιχαλλψ ανδ κεπτ αϖαιλαβλε ατ τηε µινε σιτε.
(2) Υνλεσσ νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ στιπυλατε οτηερωισε, εαχη πλαν ρεθυιρεδ το βε
µαινταινεδ φορ µινινγ ηεαλτη ανδ σαφετψ ιν τηισ χοδε οφ πραχτιχε σηουλδ βε ρεϖιεωεδ ατ λεαστ
εϖερψ σιξ µοντησ; χηανγεσ συχη ασ µινινγ αδϖανχεµεντ σηουλδ βε υπδατεδ εαχη δαψ.
15.3.2. Εϖερψ µινε σηουλδ κεεπ αχχυρατε πλανσ σηοωινγ σεπαρατελψ φορ εαχη σεαµ
ωορκεδ, παρτιχυλαρσ οφ αλλ τηε ωορκινγσ, ασ ωελλ ασ α συρφαχε πλαν σηοωινγ, ασ φαρ ασ
ποσσιβλε, τηε βουνδαριεσ οφ τηε µινε ανδ τηε ποσιτιον οφ τηε ωορκινγσ ωιτη ρεγαρδ το τηε
συρφαχε, ανδ συχη οτηερ ινφορµατιον ασ µαψ βε σπεχιφιεδ βψ νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ.
Σεε αδδιτιοναλ προϖισιονσ ιν σεχτιον 10.2.
15.3.3. Αλλ µινε πλανσ σηουλδ βε κεπτ υπ το δατε ασ σπεχιφιεδ ιν νατιοναλ λαωσ ορ
ρεγυλατιονσ.
15.3.4. Ατ εϖερψ µινε, τηερε σηουλδ βε ποστεδ ον τηε συρφαχε, ωηερε ιτ χαν βε χλεαρλψ
σεεν βψ τηε ωορκερσ, α πλαν ορ πλανσ οφ τηε µινε σηοωινγ τηε µαιν ροαδσ, τηε µεανσ οφ

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL