Surveillance of the working environment

Author:International Labour Organization
Pages:186-187
 
FREE EXCERPT
186
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
Αννεξ ΙΙ
Συρϖειλλανχε οφ τηε ωορκινγ ενϖιρονµεντ (αχχορδινγ το
τηε Οχχυπατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχεσ Ρεχοµµενδατιον,
1985 (Νο. 171))
1. Τηε συρϖειλλανχε οφ τηε ωορκινγ ενϖιρονµεντ σηουλδ ινχλυδε:
(α) ιδεντιφιχατιον ανδ εϖαλυατιον οφ τηε ηαζαρδσ ανδ ρισκσ ωηιχη µαψ αφφεχτ τηε ωορκερσ σαφετψ ανδ
ηεαλτη;
(β) ασσεσσµεντ οφ χονδιτιονσ οφ οχχυπατιοναλ ηψγιενε ανδ φαχτορσ ιν τηε οργανιζατιον οφ ωορκ
ωηιχη µαψ γιϖε ρισε το ηαζαρδσ ορ ρισκσ το τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη οφ ωορκερσ;
(χ) ασσεσσµεντ οφ χολλεχτιϖε ανδ περσοναλ προτεχτιϖε εθυιπµεντ;
(δ) ασσεσσµεντ ωηερε αππροπριατε οφ εξποσυρε οφ ωορκερσ το ηαζαρδουσ αγεντσ βψ ϖαλιδ ανδ
γενεραλλψ αχχεπτεδ µονιτορινγ µετηοδσ;
(ε) ασσεσσµεντ οφ χοντρολ σψστεµσ δεσιγνεδ το ελιµινατε ορ ρεδυχε εξποσυρε.
2. Συχη συρϖειλλανχε σηουλδ βε χαρριεδ ουτ ιν λιαισον ωιτη τηε οτηερ τεχηνιχαλ σερϖιχεσ οφ τηε
υνδερτακινγ ανδ ιν χοοπερατιον ωιτη τηε ωορκερσ χονχερνεδ ανδ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ ιν τηε
υνδερτακινγ ανδ/ορ τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεε, ωηερε τηεψ εξιστ.
3. Ιν αχχορδανχε ωιτη νατιοναλ λαω ανδ πραχτιχε, δατα ρεσυλτινγ φροµ τηε συρϖειλλανχε οφ τηε
ωορκινγ ενϖιρονµεντ σηουλδ βε ρεχορδεδ ιν αν αππροπριατε µαννερ ανδ βε αϖαιλαβλε το τηε
εµπλοψερ, τηε ωορκερσ ανδ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ ιν τηε υνδερτακινγ χονχερνεδ ορ τηε σαφετψ ανδ
ηεαλτη χοµµιττεε, ωηερε τηεψ εξιστ.
4. Τηεσε δατα σηουλδ βε υσεδ ον α χονφιδεντιαλ βασισ ανδ σολελψ το προϖιδε γυιδανχε ανδ
αδϖιχε ον µεασυρεσ το ιµπροϖε τηε ωορκινγ ενϖιρονµεντ ανδ τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη οφ ωορκερσ.
5. Τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ σηουλδ ηαϖε αχχεσσ το τηεσε δατα. Τηεψ µαψ ονλψ βε
χοµµυνιχατεδ το οτηερσ ωιτη τηε αγρεεµεντ οφ τηε εµπλοψερ ανδ τηε ωορκερσ ορ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ
ιν τηε υνδερτακινγ ορ τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη χοµµιττεε, ωηερε τηεψ εξιστ.
6. Τηε συρϖειλλανχε οφ τηε ωορκινγ ενϖιρονµεντ σηουλδ ενταιλ συχη ϖισιτσ βψ τηε περσοννελ
προϖιδινγ οχχυπατιοναλ ηεαλτη σερϖιχεσ ασ µαψ βε νεχεσσαρψ το εξαµινε τηε φαχτορσ ιν τηε ωορκινγ
ενϖιρονµεντ ωηιχη µαψ αφφεχτ τηε ωορκερσ ηεαλτη, τηε ενϖιρονµενταλ ηεαλτη χονδιτιονσ ατ τηε
ωορκπλαχε ανδ τηε ωορκινγ χονδιτιονσ.
7. Ωιτηουτ πρεϕυδιχε το τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ εαχη εµπλοψερ φορ τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη οφ
ωορκερσ ιν ηισ/ηερ εµπλοψµεντ, ανδ ωιτη δυε ρεγαρδ το τηε νεχεσσιτψ φορ τηε ωορκερσ το παρτιχιπατε ιν
µαττερσ οφ οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη, περσοννελ προϖιδινγ οχχυπατιοναλ ηεαλτη σερϖιχεσ σηουλδ
ηαϖε συχη οφ τηε φολλοωινγ φυνχτιονσ ασ αρε αδεθυατε ανδ αππροπριατε το τηε οχχυπατιοναλ ρισκσ οφ τηε
υνδερτακινγ:
(α) χαρρψ ουτ µονιτορινγ οφ ωορκερσ εξποσυρε το ηαζαρδσ ανδ ρισκσ, ωηεν νεχεσσαρψ;
(β) αδϖισε ον τηε ποσσιβλε ιµπαχτ ον τηε ωορκερσ ηεαλτη οφ τηε υσε οφ τεχηνολογιεσ;
(χ) παρτιχιπατε ιν ανδ αδϖισε ον τηε σελεχτιον οφ τηε εθυιπµεντ νεχεσσαρψ φορ τηε περσοναλ
προτεχτιον οφ τηε ωορκερσ αγαινστ οχχυπατιοναλ ηαζαρδσ;
(δ) χολλαβορατε ιν ϕοβ αναλψσισ ανδ ιν τηε στυδψ οφ οργανιζατιον ανδ µετηοδσ οφ ωορκ ωιτη α ϖιεω
το σεχυρινγ α βεττερ αδαπτατιον οφ ωορκ το τηε ωορκερσ;
(ε) παρτιχιπατε ιν τηε αναλψσισ οφ οχχυπατιοναλ αχχιδεντσ ανδ οχχυπατιοναλ δισεασεσ ανδ ιν αχχιδεντ
πρεϖεντιον προγραµµεσ;
(φ) συπερϖισε σανιταρψ ινσταλλατιονσ ανδ οτηερ φαχιλιτιεσ φορ τηε ωορκερσ, συχη ασ δρινκινγ ωατερ,
χαντεενσ ανδ λιϖινγ αχχοµµοδατιον, ωηεν προϖιδεδ βψ τηε εµπλοψερ.
8. Περσοννελ προϖιδινγ οχχυπατιοναλ ηεαλτη σερϖιχεσ σηουλδ, αφτερ ινφορµινγ τηε εµπλοψερ,
ωορκερσ ανδ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ, ωηερε αππροπριατε:

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL