Surface buildings, other surface structures and surface roads

Author:International Labour Organization
Pages:74-78
 
FREE EXCERPT
74
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
14. Συρφαχε βυιλδινγσ, οτηερ συρφαχε στρυχτυρεσ
ανδ συρφαχε ροαδσ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το συρφαχε βυιλδινγσ, οτηερ συρφαχε στρυχτυρεσ ανδ
συρφαχε ροαδσ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ,
ωηιχη ινχλυδε σοµε ρεφερενχε το α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ
προχεσσ, σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ συχη α προχεσσ.
14.1. Ηαζαρδ δεσχριπτιον
14.1.1. Συρφαχε βυιλδινγσ ανδ στρυχτυρεσ ατ χοαλµινεσ συχη ασ πλαντσ τηατ πρεπαρε ανδ
προχεσσ χοαλ, τηερµαλ δρψινγ φαχιλιτιεσ, βελτ χονϖεψορ στρυχτυρεσ, χοαλ στοχκπιλεσ ανδ τυννελσ
υνδερ τηεµ, ρεφυσε πιλεσ, ιµπουνδµεντσ ανδ δαµσ χαν ποσε ηαζαρδσ το ωορκερσ ιφ νοτ
προπερλψ χονστρυχτεδ ανδ µαινταινεδ. Ιφ νοτ προπερλψ χονστρυχτεδ, µαινταινεδ ανδ µαναγεδ,
τραφφιχ ωαψσ χαν σιµιλαρλψ χρεατε ηαζαρδσ.
14.2. Ηαζαρδ χοντρολ
14.2.1. Σαφετψ οφ βυιλδινγσ ανδ ρελατεδ στρυχτυρεσ
14.2.1.1. Αλλ βυιλδινγσ ανδ στρυχτυρεσ ον τηε συρφαχε οφ τηε µινε σηουλδ βε οφ σουνδ
χονστρυχτιον, κεπτ ιν σαφε χονδιτιον, µαινταινεδ ιν γοοδ ρεπαιρ ανδ, ωηερεϖερ ποσσιβλε, βε
χονστρυχτεδ οφ φιρε−ρεσισταντ µατεριαλ.
14.2.1.2. Εαχη αχτιϖε ωορκινγ αρεα ανδ συρφαχε ινσταλλατιον σηουλδ βε εξαµινεδ φορ
ηαζαρδουσ χονδιτιονσ βψ α χοµπετεντ περσον ατ λεαστ ονχε δυρινγ εαχη ωορκινγ σηιφτ, ορ
µορε οφτεν ιφ νεχεσσαρψ φορ σαφετψ.
14.2.1.3. Σαφε µεανσ οφ αχχεσσ το εϖερψ πλαχε ορ βυιλδινγ ωηερε ανψ περσον ηασ το
πασσ ορ ωορκ σηουλδ βε προϖιδεδ ανδ µαινταινεδ.
14.2.1.4. (1) Οπενινγσ ιν συρφαχε ινσταλλατιονσ τηρουγη ωηιχη περσονσ ορ µατεριαλ
µαψ φαλλ σηουλδ βε προτεχτεδ βψ ραιλινγσ, βαρριερσ, χοϖερσ ορ οτηερ προτεχτιϖε δεϖιχεσ.
(2) Ωηερε ανψ περσον χαν φαλλ α διστανχε οφ 2 µετρεσ (6.5 φεετ) ορ ανψ οτηερ διστανχε
σπεχιφιεδ ιν νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ, σεχυρε φοοτηολδσ, ηανδηολδσ ανδ φενχεσ σηουλδ βε
προϖιδεδ ασ αρε νεχεσσαρψ το πρεϖεντ δανγερ.
(3) Ωηερε τηεσε προϖισιονσ αρε νοτ πραχτιχαβλε, προπερλψ δεσιγνεδ σαφετψ ηαρνεσσεσ
σηουλδ βε υσεδ.
14.2.1.5. Τηερµαλ δρψερ σψστεµσ σηουλδ βε σεπαρατεδ φροµ αλλ οτηερ ωορκινγ αρεασ
ανδ βε εξαµινεδ φορ φιρεσ ανδ χοαλ−δυστ αχχυµυλατιονσ ιφ τηε δρψερσ αρε νοτ ρεσταρτεδ
προµπτλψ αφτερ α σηυτδοων.
14.2.1.6. Μοβιλε εθυιπµεντ σηουλδ νοτ οπερατε ον χοαλ στοχκπιλεσ ωηερε ϖοιδσ µαψ
εξιστ ωιτηουτ σαφετψ εθυιπµεντ ωηιχη ωουλδ πρεϖεντ εθυιπµεντ χαβσ φροµ χολλαπσινγ ανδ
οπερατορσ φροµ συφφοχατινγ, ιφ τηε εθυιπµεντ σλιδεσ ιντο α ϖοιδ; ανδ εθυιπµεντ σηουλδ νοτ
βε οπερατεδ νεαρ ποτεντιαλ ϖοιδσ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL