Roads

Author:International Labour Organization
Pages:100-101
 
FREE EXCERPT
100
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
18. Ροαδσ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το ροαδσ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε
προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ
αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
18.1. Σαφετψ οφ ροαδσ
18.1.1. Ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ τηε µαναγερ οφ εϖερψ µινε, ωιτη ρεσπεχτ το εϖερψ ροαδ
ιν τηε µινε, το τακε συχη στεπσ το χοντρολ µοϖεµεντ οφ τηε στρατα ιν τηε µινε ανδ συππορτ
τηε ροοφ ανδ σιδεσ οφ εϖερψ ροαδ ασ µαψ βε νεχεσσαρψ το κεεπ εϖερψ ροαδ σεχυρε.
18.2. Ηειγητ ανδ ωιδτη οφ τραϖελλινγ ροαδσ
18.2.1. Εϖερψ λενγτη οφ ροαδ ιν α µινε ωηιχη ισ υσεδ ατ τηε βεγιννινγ ορ ενδ οφ α σηιφτ
βψ περσονσ, ωηιχη σηουλδ βε σπεχιφιεδ ιν νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ, φορ τηε πυρποσε οφ
ωαλκινγ το ορ φροµ τηειρ ωορκινγ πλαχεσ ιν τηε µινε, σηουλδ βε νοτ λεσσ ιν ηειγητ ανδ ωιδτη
τηαν σπεχιφιεδ ιν νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ.
18.2.2. Ροαδωαψσ σηουλδ βε χονστρυχτεδ οφ συχη ηειγητ ανδ ωιδτη ασ το βε τραϖελλαβλε
ωιτη ρεασοναβλε χονϖενιενχε.
18.3. Φενχινγ ορ σεαλινγ οφ υνφιτ παρτσ οφ
µινε ροαδωαψσ
18.3.1. Εϖερψ εντρανχε φροµ α ροαδ ιν α µινε το α παρτ οφ τηε µινε ωηιχη φορ τηε τιµε
βεινγ ισ νοτ µαινταινεδ ιν α στατε φιτ φορ περσονσ το ωορκ ιν ορ πασσ τηρουγη σηουλδ βε
προϖιδεδ ωιτη αν εφφιχιεντ ενχλοσυρε ορ βαρριερ ωηιχη σηουλδ πρεϖεντ ανψ περσον φροµ
αχχιδενταλλψ εντερινγ τηατ παρτ οφ τηε µινε.
18.3.2. Εϖερψ ενχλοσυρε ορ βαρριερ σηουλδ βε προπερλψ µαινταινεδ, ανδ αν αππροπριατε
νοτιχε προηιβιτινγ εντρψ, εξχεπτ το αυτηοριζεδ περσονσ, σηουλδ βε ποστεδ ωηερε ιτ χαν βε
σεεν εασιλψ βψ αλλ χονχερνεδ.
18.3.3. Ωηερε, δυε το ατµοσπηερε ορ οτηερ χονδιτιονσ, εµισσιονσ οφ δανγερουσ
χονχεντρατιονσ οφ νοξιουσ ορ φλαµµαβλε γασ οχχυρ φροµ συχη υνφιτ παρτσ οφ τηε µινε, τηε
εντρανχε το εϖερψ συχη παρτ σηουλδ βε εφφεχτιϖελψ σεαλεδ ανδ συιταβλε αρρανγεµεντσ µαδε,
ωηερε νεχεσσαρψ, το δισχηαργε τηε εµισσιονσ ιν α σαφε µαννερ.
18.4. Ινχλινεδ ροαδωαψσ ανδ ωορκπλαχεσ
18.4.1. Ον ινχλινεσ ωιτη α σλοπε εξχεεδινγ 45 δεγρεεσ, ρεπαιρσ σηουλδ βε υνδερτακεν
ονλψ φροµ πλατφορµσ ορ ωηεν υσινγ αδεθυατε σαφετψ ηαρνεσσεσ.
18.4.2. Βυνκερσ, χηυτεσ ανδ τηε δελιϖερψ ενδ οφ χονϖεψορσ σηουλδ βε σο αρρανγεδ τηατ
νο περσον ισ ενδανγερεδ βψ φαλλινγ χοαλ ορ οτηερ οβϕεχτσ.
18.4.3. Περσονσ ωηο αρε ρεθυιρεδ το εντερ βυνκερσ ορ χηυτεσ σηουλδ ωεαρ ανδ υσε
σαφετψ ηαρνεσσεσ, τακε οτηερ πρεχαυτιονσ ασ αρε νεχεσσαρψ ανδ σηουλδ ηαϖε α σεχονδ
χοµπετεντ περσον πρεσεντ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL