Flammable coal dust

Author:International Labour Organization
Pages:34-36
 
FREE EXCERPT
34
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
7. Φλαµµαβλε χοαλ δυστ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το φλαµµαβλε χοαλ δυστ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ
γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ, ωηιχη ινχλυδε σοµε ρεφερενχε το α
ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ, σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον
ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ συχη α προχεσσ.
7.1. Ηαζαρδ δεσχριπτιον
7.1.1. Τηε προδυχτιον, τρανσπορτατιον ανδ προχεσσινγ οφ χοαλ γενερατεσ σµαλλ παρτιχλεσ
οφ χοαλ δυστ. Ιφ υνχοντρολλεδ ανδ αλλοωεδ το αχχυµυλατε, τηατ ηιγηλψ εξπλοσιϖε δυστ χαν
ιγνιτε. Ιφ ιτ βεχοµεσ αιρβορνε τηε χοαλ δυστ χαν χαυσε ϖιολεντ εξπλοσιονσ. Χοαλ δυστ
εξπλοσιονσ χαν χρεατε δεαδλψ φορχεσ, φιρε ανδ συπερ−ηεατεδ αιρ ωηιχη χαν θυιχκλψ σπρεαδ
τηρουγη α µινε, κιλλινγ ορ ινϕυρινγ σεϖεραλ µινερσ. Εξπλοσιον φορχεσ χαν δεστροψ ϖεντιλατιον
ανδ ροοφ χοντρολσ, βλοχκ εσχαπε ρουτεσ ανδ τραπ µινερσ ιν χονδιτιονσ ωηερε οξψγεν ιν τηε
µινε αιρ ισ ρεπλαχεδ ωιτη ασπηψξιατινγ γασεσ.
7.2. Ηαζαρδ χοντρολ
7.2.1. Χοαλ δυστ εξπλοσιονσ χαν βε πρεϖεντεδ βψ µινε µαιντενανχε (χλεαν−υπ οφ
χοαλµινε δυστ), αδδινγ συφφιχιεντ στονε δυστ το ρενδερ τηε χοαλ δυστ ινερτ, ανδ βψ
ελιµινατινγ ιγνιτιον σουρχεσ. Εξπλοσιον εφφεχτσ χαν αλσο βε µιτιγατεδ βψ υσινγ βαρριερσ το
συππρεσσ προπαγατινγ εξπλοσιονσ.
7.2.2. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ στατε τηε µινιµυµ περχενταγεσ οφ
ινχοµβυστιβλε µατεριαλ το βε µαινταινεδ ιν τηε µινε ωιτη σπεχιαλ εµπηασισ: ατ, ορ νεαρ,
χοαλ φαχεσ ανδ ωορκινγ πλαχεσ; ιν ιντακε ανδ ρετυρν αιρ χουρσεσ; ον ροαδωαψσ; ανδ ιν
χονϖεψορ βελτ εντριεσ.
7.2.3. Στονε δυστ σηουλδ βε αππλιεδ το τηε µινε φλοορ, σιδεσ ανδ τοπ τηρουγηουτ τηε
µινε ανδ ασ χλοσε το τηε χοαλ φαχε ασ ποσσιβλε, ωιτη ινχοµβυστιβλε χοντεντ ατ λεϖελσ το
πρεϖεντ χοαλ−δυστ εξπλοσιονσ.
7.2.4. (1) Τηε στονε δυστ υσεδ φορ τηισ πυρποσε σηουλδ βε τεστεδ βψ στανδαρδσ σετ βψ α
χοµπετεντ αυτηοριτψ το ενσυρε ιτ ισ ηαρµλεσσ το ηεαλτη.
(2) Ιτ σηουλδ αλσο ποσσεσσ τηε προπερτιεσ, δεγρεε οφ φινενεσσ ανδ τηε δισπερσιβιλιτψ
ωηιχη σηουλδ βε σπεχιφιεδ ιν λαωσ ορ ρεγυλατιονσ.
(3) Ιντερϖαλσ ατ ωηιχη τηε στονε δυστ µυστ βε τεστεδ φορ χοµπλιανχε ωιτη τηεσε
ρεθυιρεµεντσ σηουλδ αλσο βε σπεχιφιεδ ιν λαωσ ορ ρεγυλατιονσ.
7.2.5. Α δυστ ρεγιστερ σηουλδ βε υσεδ το ρεχορδ δεταιλσ οφ τηεσε τεστσ, ινχλυδινγ τηε
πλαχε ανδ δατε οφ σαµπλινγ, τηε αµουντ οφ ινχοµβυστιβλε µατεριαλ ιν τηε σαµπλεσ ανδ τηε
δατε οφ τρεατµεντ οφ διφφερεντ αρεασ οφ τηε µινε.
7.2.6. (1) Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε φρεθυεντ ινσπεχτιονσ ανδ χλεαν−
υπ προγραµµεσ φορ χοαλ σπιλλαγε ανδ χοαλ δυστ τηρουγη ουτ τηε µινε ωιτη σπεχιαλ εµπηασισ
ον χοαλ φαχεσ, ροαδωαψσ, χονϖεψορ βελτ εντριεσ ανδ ρετυρνσ.
(2) Τηε ινσπεχτιονσ ανδ χλεαν−υπ προγραµµεσ σηουλδ ενσυρε θυιχκ ρεµοϖαλ οφ χοαλ
σπιλλαγε ανδ δυστ, ανδ αππλιχατιον οφ στονε δυστ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL