General duties

Author:International Labour Organization
Pages:7-13
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
7
Παρτ Ι. Νατιοναλ φραµεωορκ
3. Γενεραλ δυτιεσ
3.1. Χοοπερατιον
3.1.1. Τηισ χοδε ρεχογνιζεσ τηατ αν εφφεχτιϖε σαφετψ ανδ ηεαλτη σψστεµ ρεθυιρεσ ϕοιντ
χοµµιτµεντ βετωεεν τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ, εµπλοψερσ, ωορκερσ ανδ τηειρ
ρεπρεσεντατιϖεσ. Τηε παρτιεσ σηουλδ χοοπερατε ιν α χονστρυχτιϖε µαννερ το ενσυρε τηατ τηε
οβϕεχτιϖεσ οφ τηισ χοδε οφ πραχτιχε αρε αχηιεϖεδ.
3.1.2. Μεασυρεσ φορ χοοπερατιον σηουλδ βε τακεν ρελατινγ το τηε ιδεντιφιχατιον οφ
ηαζαρδσ ανδ τηε ελιµινατιον ορ χοντρολ οφ ρισκσ το σαφετψ ανδ ηεαλτη φροµ τηε προδυχτιον οφ
χοαλ φροµ υνδεργρουνδ µινεσ. Τηεσε µεασυρεσ σηουλδ ινχλυδε τηε φολλοωινγ:
(ι) εµπλοψερσ, ιν δισχηαργινγ τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ, σηουλδ χοοπερατε ασ χλοσελψ ασ
ποσσιβλε ωιτη ωορκερσ ανδ/ορ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ;
(ιι) ωορκερσ σηουλδ χοοπερατε ασ χλοσελψ ασ ποσσιβλε ωιτη τηειρ φελλοω ωορκερσ ανδ τηειρ
εµπλοψερσ ιν τηε δισχηαργε βψ τηε εµπλοψερσ οφ τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ, ανδ σηουλδ
χοµπλψ ωιτη αλλ πρεσχριβεδ προχεδυρεσ ανδ πραχτιχεσ;
(ιιι) µανυφαχτυρερσ ανδ συππλιερσ σηουλδ προϖιδε εµπλοψερσ ωιτη αλλ νεχεσσαρψ ινφορµατιον
ασ ισ αϖαιλαβλε ανδ ρεθυιρεδ φορ τηε εϖαλυατιον οφ ανψ ηαζαρδσ ορ ρισκσ το σαφετψ ανδ
ηεαλτη τηατ µιγητ ρεσυλτ φροµ α παρτιχυλαρ ηαζαρδουσ φαχτορ ιν τηε προδυχτιον οφ χοαλ.
3.2. Χοµπετεντ αυτηοριτψ
3.2.1. Γενεραλ προϖισιονσ
3.2.1.1. Τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ σηουλδ, ιν τηε λιγητ οφ νατιοναλ χονδιτιονσ ανδ
πραχτιχε ανδ τηε προϖισιονσ οφ τηισ χοδε, ιν χονσυλτατιον ωιτη τηε µοστ ρεπρεσεντατιϖε
οργανιζατιονσ οφ εµπλοψερσ ανδ ωορκερσ χονχερνεδ:
(ι) δεϖισε ανδ µαινταιν α νατιοναλ πολιχψ ον ΟΣΗ; ανδ
(ιι) χονσιδερ µακινγ νεω, ορ υπδατινγ εξιστινγ, στατυτορψ προϖισιονσ φορ τηε ιδεντιφιχατιον
οφ ηαζαρδσ ανδ τηε ελιµινατιον ορ χοντρολ οφ ρισκσ ιν τηε προδυχτιον οφ χοαλ φροµ
υνδεργρουνδ µινεσ.
3.2.1.2. Στατυτορψ προϖισιονσ σηουλδ ινχλυδε ρεγυλατιονσ, χοδεσ οφ πραχτιχε, εξποσυρε
λιµιτσ ανδ προχεδυρεσ φορ χονσυλτατιον ωιτη ανδ δισσεµινατιον οφ ινφορµατιον το εµπλοψερσ,
ωορκερσ ανδ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ.
3.2.1.3. Τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ σηουλδ εσταβλιση, ιν αχχορδανχε ωιτη τηε προϖισιονσ
οφ ρελεϖαντ ΙΛΟ Χονϖεντιονσ ανδ τακινγ ιντο αχχουντ τηε νεεδ το ηαρµονιζε συχη σψστεµσ
ιντερνατιοναλλψ:
(ι) σψστεµσ, ινχλυδινγ χριτερια, φορ χλασσιφψινγ συβστανχεσ τηατ µαψ βε ηαζαρδουσ το ηεαλτη;
(ιι) σψ στεµσ ανδ χριτερια φορ ασσεσσινγ τηε ρελεϖανχε οφ τηε ινφορµατιον ρεθυιρεδ το
δετερµινε ωηετηερ α συβστανχε ισ ηαζαρδουσ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL