Haulage and transport

Author:International Labour Organization
Pages:102-118
 
FREE EXCERPT
102
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
19. Ηαυλαγε ανδ τρανσπορτ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το ηαυλαγε ανδ τρανσπορτ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ
γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε
προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
19.1. Τρανσπορτ ρυλεσ
19.1.1. (1) Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε ανδ ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ
τηε µανγερ οφ εϖερψ µινε το φορµυλατε τρανσπορτ ρυλεσ ωιτη ρεσπεχτ το εϖερψ ροαδ ιν τηε
µινε υσεδ φορ τηε τρανσπορτ οφ περσονσ ανδ µατεριαλ.
(2) Συχη τρανσπορτ ρυλεσ σηουλδ ινχλυδε ανδ σπεχιφψ:
(α) τηε στανδαρδ ηειγητ ανδ ωιδτη ωιτη ρεσπεχτ το εαχη λενγτη οφ ροαδ ιν ωηιχη ϖεηιχλεσ
αρε ρυν ορ χονϖεψορσ οπερατεδ;
(β) τηε µινιµυµ χλεαρανχεσ βετωεεν λοαδσ ανδ τηε ροοφ ανδ σιδεσ οφ τηε ροαδσ αλονγ
ωηιχη συχη λοαδσ αρε τρανσπορτεδ;
(χ) τηατ χονϖεψορ βελτσ ανδ τηε µατεριαλσ τηεψ χαρρψ σηουλδ νοτ βε αλλοωεδ το ρυβ αγαινστ
ροοφ συππορτσ, βελτ φραµε στρυχτυρεσ, τηε ροοφ ορ σιδεσ οφ ροαδωαψσ;
(δ) τηε µαξιµυµ λοαδσ το βε τρανσπορτεδ ιν τερµσ οφ νυµβερ οφ ϖεηιχλεσ, ωειγητ,
διµενσιονσ ορ οτηερ χριτερια;
(ε) τηε µαξιµυµ σπεεδ ατ ωηιχη ϖεηιχλεσ µαψ ρυν;
(φ) τηε στανδαρδ οφ τραχκ ανδ ηαυλαγε αππλιανχεσ το βε υσεδ; ανδ
(γ) τηε σπεχιαλ προχεδυρεσ ωηιχη µυστ βε οβσερϖεδ ατ σπεχιφιεδ ποιντσ ον τηε ηαυλαγε
σψστεµ.
19.1.2. Α χλεαρλψ υνδερστανδαβλε χοπψ οφ τηε τρανσπορτ ρυλεσ σηουλδ βε ποστεδ ατ βοτη
ενδσ οφ τηε ροαδωαψ το ωηιχη τηε ρυλεσ αππλψ.
19.2. Ηαυλαγε πλαντ ινσπεχτιον ανδ µαιντενανχε
σχηεµε
19.2.1. Ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ τηε µαναγερ οφ εϖερψ µινε το φορµυλατε α σχηεµε φορ
τηε σψστεµατιχ ανδ ρεγυλαρ ινσπεχτιον ανδ µαιντενανχε οφ αλλ ηαυλαγε πλαντ ιν τηε µινε.
19.2.2. Τηε µαναγερ σηουλδ απποιντ συφφιχιεντ χοµπετεντ περσονσ το ενσυρε τηατ τηε
ρεθυιρεµεντσ οφ τηε σχηεµε αρε φυλφιλλεδ.
19.3. Ηαυλαγε: Γενεραλ προϖισιονσ
19.3.1. Εϖερψ ηαυλαγε ροαδ σηουλδ βε ασ ρεγυλαρ ιν γραδιεντ ανδ χροσσ−σεχτιον, ανδ ασ
στραιγητ, ασ ισ ρεασοναβλψ πραχτιχαβλε.
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
103
19.3.2. Αλλ τραχκσ, ϖεηιχλεσ, µεχηανιχαλ ανδ ελεχτριχαλ γεαρ, ροπεσ ανδ αππλιανχεσ
σηουλδ βε:
(α) οφ προπερ δεσιγν, γοοδ χονστρυχτιον, συιταβλε µατεριαλ, αδεθυατε στρενγτη ανδ φρεε
φροµ πατεντ δεφεχτ;
(β) ρεγυλαρλψ ινσπεχτεδ;
(χ) µαινταινεδ ιν αν εφφιχιεντ ανδ σαφε χονδιτιον.
19.3.3. (1) Τηε χοδε οφ σιγναλσ φορ µεχηανιχαλ ηαυλαγε οπερατιονσ σηουλδ βε
σπεχιφιεδ βψ τηε µινε µαναγερ υνλεσσ α υνιφορµ χοδε φορ αλλ µινεσ ιν τηε σαµε διστριχτ ηασ
βεεν σπεχιφιεδ βψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ.
(2) Τηε χοδε το βε υσεδ αλονγ εαχη ηαυλαγε σψστεµ σηουλδ βε ποστεδ ατ τηε ενδσ οφ
εαχη σψστεµ, ατ αλλ χοννεχτινγ ροαδωαψσ ανδ ατ αλλ ενγινε ηουσεσ.
19.3.4. Ατ αλλ πλαχεσ ωηερε ϖεηιχλεσ αρε χουπλεδ ορ υνχουπλεδ, τηερε σηουλδ βε ατ λεαστ
60 χεντιµετρεσ (αππροξιµατελψ 24 ινχηεσ) χλεαρ σπαχε:
(α) βετωεεν τηε ϖεηιχλεσ ανδ τηε σιδε οφ τηε ροαδ;
(β) ωηερε τηερε αρε τωο ορ µορε παραλλελ λινεσ ορ ραιλσ βετωεεν τηε ϖεηιχλεσ.
19.3.5. (1) Ωηερε ηαυλαγε ανδ τραϖελλινγ µαψ οχχυρ σιµυλτανεουσλψ, τηερε σηουλδ βε
σεπαρατε τραϖελλινγ ωαψσ ορ ρεγυλαρλψ σπαχεδ πλαχεσ οφ ρεφυγε.
(2) Ιφ τηε γραδιεντ οφ τηε τραϖελλινγ ωαψ εξχεεδσ 1:12, ηαυλαγε ανδ τραϖελλινγ σηουλδ
τακε πλαχε σιµυλτανεουσλψ ονλψ ωηερε τηερε ισ νο δανγερ φροµ ρολλινγ ϖεηιχλεσ ορ µατεριαλ.
(3) Νατιοναλ λαω ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ σπεχιφψ τηατ ρεφυγεσ σηουλδ::
(α) βε οφ αππροπριατε διµενσιονσ;
(β) βε µαδε ρεαδιλψ ϖισιβλε; ανδ
(χ) βε κεπτ χλεαν ανδ υνοβστρυχτεδ.
19.3.6. Εξχεπτ ωηερε νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ οτηερωισε περµιτ, συιταβλε ανδ
συφφιχιεντ γενεραλ λιγητινγ σηουλδ βε προϖιδεδ ασ σπεχιφιεδ ιν παραγραπη 22.3 ατ:
(α) αλλ σιδινγσ, λανδινγσ, πασσ−βψσ ανδ ϕυνχτιονσ; ανδ
(β) αλλ πλαχεσ ωηερε ϖεηιχλεσ αρε βεινγ χουπλεδ ορ υνχουπλεδ εξχεπτ ωιτηιν 100 µετρεσ
(αππροξιµατελψ 328 φεετ) οφ τηε ωορκινγ φαχε.
19.3.7. Εϖερψ ηαυλαγε ροαδ σηουλδ βε κεπτ χλεαρ ασ φαρ ασ ποσσιβλε οφ πιεχεσ οφ χοαλ,
ροχκ ανδ οτηερ οβστρυχτιονσ.
19.3.8. Ριδινγ ον ϖεηιχλεσ ορ τηειρ ατταχηµεντσ ωιτηουτ τηε αυτηοριζατιον οφ α
συπερϖισορψ οφφιχιαλ σηουλδ βε προηιβιτεδ.
19.3.9. Ωηερε πραχτιχαβλε, πλαχεσ ωηερε ϖεηιχλεσ αρε χουπλεδ ανδ υνχουπλεδ σηουλδ
νοτ βε ον α γραδιεντ.
19.3.10. (1) Ασ φαρ ασ πραχτιχαβλε, ϖεηιχλεσ σηουλδ βε προϖιδεδ ωιτη παρκινγ βρακεσ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL