Personal protective equipment (PPE)

Author:International Labour Organization
Pages:155-160
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
155
24. Περσοναλ προτεχτιϖε εθυιπµεντ (ΠΠΕ)
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το περσοναλ προτεχτιϖε εθυιπµεντ, τηισ χηαπτερ
προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον
ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
24.1. Γενεραλ προϖισιονσ
24.1.1. Ασ α συππλεµενταρψ προτεχτιον αγαινστ εξποσυρε το ηαζαρδουσ χονδιτιονσ ιν
τηε µινινγ οφ χοαλ ωηερε τηε σαφετψ οφ ωορκερσ χαννοτ βε ενσυρεδ βψ οτηερ µεανσ, συχη ασ
ελιµινατινγ τηε ηαζαρδ, χοντρολλινγ τηε ρισκ ατ σουρχε ορ µινιµιζινγ τηε ρισκ, συιταβλε ανδ
συφφιχιεντ ΠΠΕ, ηαϖινγ ρεγαρδ το τηε τψπε οφ ωορκ ανδ ρισκσ, ανδ ιν χονσυλτατιον ωιτη
ωορκερσ ανδ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ, σηουλδ βε υσεδ βψ τηε ωορκερσ ανδ προϖιδεδ ανδ
µαινταινεδ βψ τηε εµπλοψερ, ωιτηουτ χοστ το τηε ωορκερσ.
24.1.2. Ιτεµσ οφ ΠΠΕ προϖιδεδ σηουλδ χοµπλψ ωιτη τηε ρελεϖαντ νατιοναλ στανδαρδσ
ανδ χριτερια αππροϖεδ ορ ρεχογνιζεδ βψ τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ.
24.1.3. Τηοσε ρεσπονσιβλε φορ τηε µαναγεµεντ ανδ οπερατιον οφ τηε περσοναλ
προτεχτιον προγραµµε σηουλδ βε τραινεδ ιν τηε σελεχτιον οφ τηε προπερ εθυιπµεντ, ιν
ασσυρινγ τηατ ιτ ισ χορρεχτλψ φιττεδ το τηε πεοπλε ωηο υσε ιτ, ιν τηε νατυρε οφ τηε ηαζαρδσ τηε
εθυιπµεντ ισ ιντενδεδ το προτεχτ αγαινστ, ανδ προϖιδε αδεθυατε χοµφορτ, ανδ ιν τηε
χονσεθυενχεσ οφ ποορ περφορµανχε ορ εθυιπµεντ φαιλυρε.
24.1.4. ΠΠΕ σηουλδ βε σελεχτεδ χονσιδερινγ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ωεαρερ ανδ
αδδιτιοναλ πηψσιολογιχαλ λοαδ ορ οτηερ ηαρµφυλ εφφεχτσ χαυσεδ βψ τηε ΠΠΕ. Ιτ σηουλδ βε υσεδ,
µαινταινεδ, στορεδ ανδ ρεπλαχεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε στανδαρδσ ορ γυιδανχε φορ εαχη
ηαζαρδ ιδεντιφιεδ ατ τηε φαχιλιτψ ανδ αχχορδινγ το τηε ινφορµατιον γιϖεν βψ τηε
µανυφαχτυρερ.
24.1.5. ΠΠΕ σηουλδ βε εξαµινεδ περιοδιχαλλψ βψ τηε υσερ το ενσυρε τηατ ιτ ισ ιν γοοδ
χονδιτιον ανδ ρεπλαχεδ ορ ρεπαιρεδ, ασ νεχεσσαρψ, βψ τηε εµπλοψερ ατ νο χοστ το τηε υσερ.
24.1.6. ∆ιφφερεντ ΠΠΕ ανδ τηειρ χοµπονεντσ σηουλδ βε χοµπατιβλε ωιτη εαχη οτηερ
ωηεν τηεψ αρε ωορν τογετηερ.
24.1.7. ΠΠΕ σηουλδ βε εργονοµιχαλλψ δεσιγνεδ ανδ, ασ φαρ ασ πραχτιχαβλε, σηουλδ νοτ
ρεστριχτ τηε υσερσ µοβιλιτψ ορ φιελδ οφ ϖισιον, ηεαρινγ ορ οτηερ σενσορψ φυνχτιονσ.
24.1.8. Εµπλοψερσ σηουλδ ενσυρε τηατ τηε ωορκερσ ωηο αρε ρεθυιρεδ το ωεαρ ΠΠΕ αρε
φυλλψ ινφορµεδ οφ τηε ρεθυιρεµεντσ ανδ οφ τηε ρεασονσ φορ τηεµ, ανδ αρε γιϖεν αδεθυατε
τραινινγ ιν τηε σελεχτιον, ωεαρινγ, µαιντενανχε ανδ στοραγε οφ τηισ εθυιπµεντ.
24.1.9. Ωηεν ωορκερσ ηαϖε βεεν ινφορµεδ αχχορδινγλψ, τηεψ σηουλδ υσε τηε
εθυιπµεντ προϖιδεδ τηρουγηουτ τηε τιµε τηεψ µαψ βε εξποσεδ το τηε ρισκ τηατ ρεθυιρεσ τηε
υσε οφ ΠΠΕ φορ προτεχτιον.
24.1.10. Τηε ΠΠΕ σηουλδ νοτ βε υσεδ φορ λονγερ τηαν τηε τιµε ινδιχατεδ βψ τηε
µανυφαχτυρερ.
24.1.11. Ωορκερσ σηουλδ µακε προπερ υσε οφ τηε ΠΠΕ προϖιδεδ, ανδ µαινταιν ιτ ιν
γοοδ χονδιτιον, χονσιστεντ ωιτη τηειρ τραινινγ ανδ βε προϖιδεδ ωιτη τηε προπερ µεανσ οφ
δοινγ σο.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL