Means of access and egress, including hoisting of persons and material

Author:International Labour Organization
Pages:83-99
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
83
17. Μεανσ οφ αχχεσσ ανδ εγρεσσ, ινχλυδινγ
ηοιστινγ οφ περσονσ ανδ µατεριαλ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το µεανσ οφ αχχεσσ ανδ εγρεσσ, ινχλυδινγ ηοιστινγ οφ
περσονσ ανδ µατεριαλ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ
χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ
ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
17.1. Προϖισιον οφ µεανσ οφ αχχεσσ ανδ εγρεσσ
17.1.1. Εξχεπτ φορ τηε δυρατιον οφ σηαφτ σινκινγ ορ τηε δριϖαγε οφ οτηερ µεανσ οφ
αχχεσσ ανδ εγρεσσ φροµ τηε µινε, τογετηερ ωιτη τηε νεχεσσαρψ δεϖελοπµεντ ωορκ, τηερε
σηουλδ βε, ασ φαρ ασ πραχτιχαβλε, τωο σεπαρατε µεανσ οφ αχχεσσ το ανδ εγρεσσ φροµ τηε
υνδεργρουνδ ωορκινγσ.
17.1.2. Ατ εαχη ωορκινγ λεϖελ ορ ινσετ φορ τηε µεανσ οφ αχχεσσ ανδ εγρεσσ σπεχιφιεδ ιν
παραγραπη 17.1.1 ωηερε περσονσ αρε εξπεχτεδ το ριδε ορ βε ηοιστεδ, τηερε σηουλδ βε α ωαψ το
τηε αλτερνατιϖε µεανσ ωηιχη σηουλδ φολλοω α διρεχτ ρουτε ανδ σηουλδ βε τραϖελλαβλε ωιτη
ρεασοναβλε χονϖενιενχε.
17.1.3. (1) Ασ φαρ ασ πραχτιχαβλε, τωο ωαψσ σηουλδ βε προϖιδεδ φροµ εϖερψ ωορκινγ
πλαχε, ανδ εαχη οφ τηεσε σηουλδ βε χοννεχτεδ το α σεπαρατε ανδ αλτερνατιϖε µεανσ οφ εγρεσσ
το τηε συρφαχε.
(2) Ασ σπεχιφιεδ ιν παραγραπη 9.3.3, ιν µινεσ τηερε σηουλδ βε προϖιδεδ, ασ φαρ ασ
πραχτιχαβλε, τωο µαιν ιντακε αιρωαψσ σο σεπαρατεδ τηατ, ιφ ονε βεχοµεσ χονταµινατεδ ωιτη
τηε προδυχτσ οφ α φιρε, τηε οτηερ ισ χλεαρ φορ α σαφε µεανσ οφ εσχαπε φροµ τηε µινε φορ τηε
περσον βελοω γρουνδ.
(3) Ασ σπεχιφιεδ ιν παραγραπη 9.3.5, ιν αλλ µινεσ ωηερε τωο µαιν ιντακε αιρωαψσ αρε
νοτ προϖιδεδ, τηε ονε µαιν ιντακε σηουλδ, ασ φαρ ασ πραχτιχαβλε, βε σο χονστρυχτεδ ανδ
εθυιππεδ τηατ ιτ ισ φρεε φροµ τηε ρισκ οφ φιρε ανδ µινεσ σηουλδ βε χονστρυχτεδ ωιτη τωο
ιντακεσ.
17.1.4. Ωηερε πλαχεσ ιν τηε ωορκινγσ οφ τηε µινε δο νοτ χονταιν τηε τωο µεανσ οφ
εγρεσσ φροµ εαχη ωορκινγ πλαχε ασ σπεχιφιεδ ιν παραγραπη 17.1.1 ωιτη εαχη οφ τηεµ
χροσσινγ α χοµµον ϕυνχτιον, τηε νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ στατε τηε µαξιµυµ
νυµβερ οφ περσονσ αλλοωεδ ιν συχη πλαχεσ; ηοωεϖερ, ωηερε α ϕυνχτιον χονσιστσ οφ αν
εξπλοσιον−προοφ χροσσινγ, τηισ σηουλδ νοτ βε χονσιδερεδ το βε α χοµµον ϕυνχτιον.
17.1.5. Ιν α χασε ωηερ ε τηε τωο σεπαρατε ανδ ινδεπενδεντ µεανσ οφ εγρεσσ αρε νοτ
σιτυατεδ ιν τηε σαµε µινε, µαναγερσ σηουλδ βε ρεσπονσιβλε φορ τηατ παρτ οφ ιτ σιτυατεδ ιν
τηειρ µινε; ανψ οχχυρρενχε τηατ µαψ αφφεχτ τηε σαφε υσε οφ συχη µεανσ οφ εγρεσσ σηουλδ βε
ιµµεδιατελψ ρεπορτεδ το τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ ανδ το τηε µαναγερ οφ τηε µινε αφφεχτεδ.
17.1.6. Βοτη τηε µεανσ οφ εγρεσσ ανδ τηε εθυιπµεντ υσεδ τηερειν φορ τηε τρανσπορτ οφ
περσονσ σηουλδ βε κεπτ χονσταντλψ ιν α σαφε χονδιτιον το φαχιλιτατε εασε οφ τραϖελλινγ,
ινχλυδινγ χλεαρανχεσ φορ ηανδ−χαρριεδ στρετχηερσ, ανδ α ρεαδψ µεανσ οφ εγρεσσ.
17.1.7. Αλλ πραχτιχαβλε πρεχαυτιονσ σηουλδ βε τακεν το ενσυρε τηατ, ωηερε τηε ονλψ
µεανσ οφ εγρεσσ αρε ηοιστινγ σηαφτσ ορ υνωαλκαβλε ουτλετσ, τηε ηοιστινγ ορ ηαυλαγε ενγινεσ,
ασ τηε χασε µαψ βε, δο νοτ φαιλ σιµυλτανεουσλψ; ιν παρτιχυλαρ, ιν τηε χασε οφ ελεχτριχ ηοιστινγ
ορ ηαυλαγε ενγινεσ, αν αλτερνατιϖε ελεχτριχ ποωερ συππλψ σηουλδ βε αϖαιλαβλε.
84
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
17.1.8. (1) Τηε εµπλοψερ ατ εϖερψ µινε ωηερε τηερε αρε περσοννελ ηοιστινγ σηαφτσ
µορε τηαν 50 µετρεσ (164 φεετ) δεεπ σηουλδ ενσυρε τηατ τηερε ισ ατ αλλ τιµεσ ιν φορχε α πλαν
το προϖιδε ανδ µαινταιν αππαρατυσ βψ ωηιχη περσονσ εµπλοψεδ βελοω γρουνδ ιν τηε µινε
ηαϖε µεανσ οφ εγρεσσ ιν αν εµεργενχψ.
(2) Τηε πλαν σηουλδ προϖιδε φορ:
(α) τηε χονσταντ αϖαιλαβιλιτψ οφ εµεργενχψ ηοιστινγ αππαρατυσ; ορ
(β) τηε υσε οφ γραϖιτψ ηοιστινγ αππαρατυσ χαπαβλε οφ ωιτηδραωινγ τηε περσονσ υνδεργρουνδ
σαφελψ ανδ εφφιχιεντλψ;
(χ) συχη εµεργενχψ ηοιστινγ αππαρατυσ το βε τεστεδ ατ σπεχιφιεδ ιντερϖαλσ ιφ ιτ ισ νοτ ιν
ρεγυλαρ υσε.
17.1.9. Αλλ σηαφτσ ανδ ουτλετσ σηουλδ βε τηορουγηλψ εξαµινεδ βψ α χοµπετεντ περσον
ατ ιντερϖαλσ ωηιχη σηουλδ βε στατεδ ιν νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ.
17.1.10. Τηε συρφαχε εντρανχε το εϖερψ µινε σηαφτ ανδ εϖερψ οτηερ εντρανχε, ωηετηερ
αβοϖε ορ βελοω γρουνδ, σηουλδ βε προϖιδεδ ωιτη αν εφφιχιεντ ενχλοσυρε σο δεσιγνεδ ανδ
χονστρυχτεδ ασ το πρεϖεντ ανψ περσον αχχιδενταλλψ φαλλινγ δοων τηε σηαφτ ορ χοµινγ ιντο
χονταχτ ωιτη α µοϖινγ παρτ οφ τηε ηοιστινγ εθυιπµεντ προϖιδεδ ιν τηε σηαφτ.
17.1.11. Αλλ εντρανχεσ το τηε µινε σηαφτ σηουλδ βε:
(α) αδεθυατελψ ιλλυµινατεδ τηρουγηουτ ωορκινγ ηουρσ;
(β) προϖιδεδ ωιτη γατεσ ορ οτηερ σαφετψ εθυιπµεντ το πρεϖεντ περσονσ ορ µινε χαρσ ορ
οτηερ εθυιπµεντ ιναδϖερτεντλψ φαλλινγ δοων τηε σηαφτ ωηεν τηε χαγε ισ νοτ ατ τηε
λανδινγ;
(χ) προϖιδεδ ωιτη αδεθυατε φαχιλιτιεσ το εναβλε περσονσ το πασσ σαφελψ φροµ ονε σιδε οφ τηε
σηαφτ το τηε οτηερ, ωηερε νεχεσσαρψ.
17.1.12. Ωηερε ωεατηερ χονδιτιονσ αρε συχη τηατ ιχε µαψ φορµ ιν σηαφτσ, συιταβλε
δεϖιχεσ σηουλδ βε ινσταλλεδ το µινιµιζε τηε ρισκ; ωηερε ιχε δοεσ φορµ ιν α σηαφτ, ιτ σηουλδ
βε ρεµοϖεδ ασ σοον ασ πραχτιχαβλε ιν α σαφε µαννερ.
17.1.13. Αλλ συρφαχε ανδ σεεπαγε ωατερ σηουλδ βε χηαννελλεδ ιν συχη α ωαψ ασ το
πρεϖεντ ιτ φροµ φαλλινγ φρεελψ ιντο τηε σηαφτ.
17.1.14. Σηαφτσ σηουλδ, ασ φαρ ασ ποσσιβλε, βε κεπτ χλεαρ οφ αχχυµυλατιονσ οφ λοοσε
οβϕεχτσ, χοαλ ανδ διρτ.
17.1.15. Τηερε σηουλδ βε ατ λεαστ τωο µεανσ οφ σιγναλλινγ βετωεεν εαχη οφ τηε σηαφτ
στατιονσ ανδ τηε ηοιστ ροοµ. Α τελεπηονε χοµµυνιχατιον σψστεµ σηουλδ βε ινσταλλεδ ιν αλλ
περσοννελ ηοιστινγ σηαφτσ, ιν αδδιτιον το τηε οτηερ σιγναλ αππλιανχε.
17.1.16. Αλλ εθυιπµεντ υσεδ ιν τηε ρεπαιρ ανδ µαιντενανχε οφ σηαφτσ σηουλδ βε οφ
συιταβλε µατεριαλ ανδ οφ σουνδ χονστρυχτιον; ασ φαρ ασ ρεασοναβλψ πραχτιχαβλε, ιτ σηουλδ βε
σπεχιφιχαλλψ βυιλτ φορ τηισ ωορκ.
17.1.17. Εαχη περσον δοινγ ρεπαιρ ανδ µαιντενανχε ωορκ ιν σηαφτσ σηουλδ ωεαρ ανδ
υσε α προπερλψ δεσιγνεδ σαφετψ ηαρνεσσ, ατταχηεδ το συιταβλε ανχηοραγε ποιντσ, ανδ δεσιγνεδ
ανδ µαδε το α συιταβλε νατιοναλ στανδαρδ.
17.1.18. Ωορκ ιν ισολατιον ον σηαφτ ρεπαιρ ανδ µαιντενανχε σηουλδ βε προηιβιτεδ.

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL