Competence, education and training

Author:International Labour Organization
Pages:150-154
 
FREE EXCERPT
150
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
23. Χοµπετενχε, εδυχατιον ανδ τραινινγ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το χοµπετενχε, εδυχατιον ανδ τραινινγ, τηισ χηαπτερ
προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον
ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ.
Εδυχατιον ανδ τραινινγ αρε εσσεντιαλ φορ αλλ περσονσ ωορκινγ ιν υνδεργρουνδ
χοαλµινεσ, παρτιχυλαρλψ, σινχε ηιστοριχαλλψ υνδεργρουνδ χοαλµινινγ ηασ βεεν ονε οφ τηε
ηιγηεστ ρισκ αχτιϖιτιεσ ασ φαρ ασ τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη οφ τηε ωορκφορχε αρε χονχερνεδ.
Εδυχατιον ανδ τραινινγ πλαψ α χεντραλ ρολε ιν φοστερινγ α πρεϖεντιϖε σαφετψ ανδ ηεαλτη
χυλτυρε ατ χοαλµινεσ ανδ ιν ελιµινατινγ πραχτιχεσ ανδ χονδυχτ τηατ ενδανγερ σαφετψ ανδ
ηεαλτη ατ χοαλµινεσ.
Α νυµβερ οφ ρολεσ ατ χοαλµινεσ ρεθυιρε σπεχιφιχ εξπερτισε, θυαλιφιχατιονσ ανδ
χερτιφιχατιονσ. Τηοσε ινχλυδε µαναγερσ, µινινγ ενγινεερσ, εξαµινερσ, µινερσ, συπερϖισορψ
οφφιχιαλσ, χοντραχτορσ, µινε ελεχτριχιανσ, µινε συρϖεψορσ, σηοτφιρερσ ανδ ηοιστινγ οπερατορσ
ωηο νεεδ σπεχιαλ εδυχατιον ανδ τραινινγ.
Α νυµβερ οφ σκιλλσ παρτιχυλαρ το τηε υνδεργρουνδ χοαλµινινγ ινδυστρψ ρεθυιρε σπεχιαλ
τραινινγ ωηιχη ινχλυδε, αµονγ οτηερσ, µεχηανιχσ, χοντινυουσ µινερσ, λονγωαλλ ανδ πλαντ
οπερατορσ.
23.1. Γενεραλ προϖισιονσ
23.1.1. Νο περσον σηουλδ βε εµπλοψεδ το ωορκ ατ ανψ χοαλµινε υνλεσσ τηατ περσον
ηασ ρεχειϖεδ τηε νεχεσσαρψ ινστρυχτιον ανδ τραινινγ σο ασ το βε αβλε το δο τηε ωορκ
χοµπετεντλψ ανδ σαφελψ.
23.1.2. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ εσταβλιση στανδαρδσ φορ τηε τραινινγ οφ αλλ
ωορκερσ ατ χοαλµινεσ, ινχλυδινγ µινερσ, συπερϖισορψ οφφιχιαλσ ανδ χοντραχτορσ, ωηιχη
σηουλδ ινχλυδε τηε προϖισιονσ οφ τηισ χηαπτερ. Τηε εµπλοψερ σηουλδ πρεπαρε, ανδ νατιοναλ
λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ αλσο ρεθυιρε, α τραινινγ πλαν ωηιχη σηουλδ σπεχιφψ:
(α) τηε περιοδ ανδ τψπε οφ ινδυχτιον τραινινγ φορ νεω ωορκερσ το τηε ινδυστρψ;
(β) τηε περιοδ ανδ τψπε οφ τραινινγ ρεθυιρεδ φορ περσονσ ασσιγνεδ νεω ωορκ;
(χ) τηε περιοδ οφ τραινινγ ανδ εµπλοψµεντ οφ περσονσ ον συρφαχε ωορκ βεφορε τηεψ
προχεεδ το ωορκ υνδεργρουνδ;
(δ) τηε περιοδ οφ αττενδανχε βψ περσονσ ατ αππροϖεδ χουρσεσ οφ τραινινγ ατ α µινινγ σχηοολ
ορ οτηερ αππροϖεδ πλαχε ανδ, ωηερε πραχτιχαβλε, τηε ινχλυσιον ιν τηε χυρριχυλυµ οφ
τραινινγ ιν οχχυπατιοναλ ηεαλτη ανδ σαφετψ ηαζαρδσ, εµεργενχψ ρεσπονσε, ανδ φιρστ−αιδ
τεχηνιθυεσ ϖιταλ το σαϖινγ λιϖεσ;
(ε) τηε περιοδ οφ τραινινγ φορ νεω ωορκερσ δυρινγ χλοσε περσοναλ συπερϖισιον ωηεν
σταρτινγ ωορκ υνδεργρουνδ;
(φ) χοαλ−φαχε τραινινγ τηατ χοϖερσ αλλ οπερατιονσ ανδ σπεχιφιεσ τηε περιοδ οφ τραινινγ ιν
εαχη οπερατιον, ινχλυδινγ τραινινγ ρεθυιρεδ ωηεν νεω σψστεµσ οφ ωορκ αρε ιντροδυχεδ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL