Machinery and plant (equipment)

Author:International Labour Organization
Pages:57-63
 
FREE EXCERPT
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
57
12. Μαχηινερψ ανδ πλαντ (εθυιπµεντ)
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το µαχηινερψ ανδ πλαντ (εθυιπµεντ), τηισ χηαπτερ
προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ, ωηιχη ινχλυδε σοµε ρεφερενχε
το α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον, ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ, σηουλδ βε υσεδ ιν
χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ αππλιχατιον οφ συχη α προχεσσ.
12.1. Ηαζαρδ δεσχριπτιον
12.1.1. Τηε οπερατιον οφ µαχηινερψ ανδ πλαντ χαν πλαχε ωορκερσ ατ ρισκ. Σελφ−
προπελλεδ εθυιπµεντ (πλαντ) χαν χαυσε χρυσηινγ ινϕυριεσ ωηεν ωορκερσ αρε στρυχκ βψ ορ
χαυγητ βετωεεν τηε εθυιπµεντ ανδ οτηερ οβσταχλεσ. Εθυιπµεντ τηατ δοεσ νοτ ηαϖε προπερ
βρακινγ ορ χοντρολ σψστεµσ χαν χαυσε αχχιδεντσ. Μαχηινερψ τηατ ισ νοτ προπερλψ δεσιγνεδ ορ
υσεδ χαν αλσο ρεσυλτ ιν ινϕυρψ. Τηισ ισ αν ινχρεασεδ ηαζαρδ ιν τηε χονφινεδ σπαχεσ οφ
χοαλµινεσ. Α λαχκ οφ φενχινγ (γυαρδσ) ορ ιναδεθυατε φενχινγ ον µαχηινεσ χαν λεαδ το
αχχιδεντσ χαυσεδ βψ εντανγλεµεντ, σηεερινγ, χρυσηινγ, τραππινγ ορ χυττινγ.
12.2. Ηαζαρδ χοντρολ
12.2.1. Αλλ µαχηινερψ ανδ πλαντ υσεδ ιν χοννεχτιον ωιτη τηε ωορκινγ οφ τηε µινε
σηουλδ βε οφ γοοδ δεσιγν, σουνδ χονστρυχτιον, συιταβλε µατεριαλ, αδεθυατε στρενγτη, φρεε
φροµ πατεντ δεφεχτ ανδ προπερλψ µαινταινεδ.
12.2.2. Τηε εµπλοψερ σηουλδ προϖιδε αδεθυατε τραινινγ φαχιλιτιεσ ανδ τραινινγ οφ αν
αδεθυατε νυµβερ οφ περσονσ το εφφεχτιϖελψ φυλφιλ τηε ρεθυιρεµεντσ οφ τηισ χηαπτερ.
12.2.3. Σµαλλ µινεσ (ασ δεφινεδ βψ νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ) ωηιχη δο νοτ ηαϖε
συφφιχιεντ ρεσουρχεσ το φυλφιλ τηε ρεθυιρεµεντσ οφ τηισ χηαπτερ σηουλδ ποολ τηειρ ρεσουρχεσ
ωιτη οτηερ µινεσ ορ µακε συχη οτηερ αρρανγεµεντσ ασ το βε αβλε το χοµπλψ προπερλψ ωιτη
τηε ρεθυιρεµεντσ.
12.2.4. Α θυαλιφιεδ µεχηανιχαλ ενγινεερ σηουλδ βε ιν χηαργε οφ τηε µεχηανιχαλ
αππαρατυσ ατ εϖερψ µινε.
12.2.5. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ σπεχιφψ τηε θυαλιφιχατιονσ ανδ εξπεριενχε
ρεθυιρεδ οφ τηε µεχηανιχαλ ενγινεερ ιν χηαργε ανδ οφ τηε σταφφ ωηο οπερατε υνδερ ηισ/ηερ
διρεχτιον.
12.2.6. Νο περσον εξχεπτ α θυαλιφιεδ ενγινεερ/µεχηανιχ ορ α χοµπετεντ περσον αχτινγ
υνδερ ηισ/ηερ συπερϖισιον, σηουλδ υνδερτακε ανψ ωορκ ον µαχηινερψ ανδ πλαντ ωηερε
τεχηνιχαλ κνοωλεδγε ορ εξπεριενχε ισ ρεθυιρεδ.
12.2.7. (1) Ιτ σηουλδ βε τηε δυτψ οφ τηε εµπλοψερ οφ εϖερψ µινε το ενσυρε τηατ τηε
χοµπετεντ ενγινεερ απποιντεδ πρεπαρεσ ανδ ιµπλεµεντσ α πλαν ωιτη ρεσπεχτ το τηε
µεχηανιχαλ αππαρατυσ ατ α µινε.
(2) Τηισ πλαν σηουλδ χοϖερ:
(α) τηε σψστεµατιχ εξαµινατιο ν ανδ τεστινγ οφ αλλ µεχηανιχαλ αππαρατυσ ατ τηε µινε το
ενσυρε προπερ µαιντενανχε τηερεοφ ινχλυδινγ τηε νατυρε οφ τηε εξαµινατιον ανδ
τεστινγ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL