Mine fires

Author:International Labour Organization
Pages:42-48
 
FREE EXCERPT
42
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
9. Μινε φιρεσ
Ωηερε νατιοναλ λαωσ, ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ δο νοτ χονταιν πρεσχριπτιον ορ χονταιν
ινεφφεχτιϖε ορ ουτδατεδ πρεσχριπτιον ασ το µινε φιρεσ, τηισ χηαπτερ προϖιδεσ γυιδανχε. Τηε
προϖισιονσ ουτλινεδ ιν τηισ χηαπτερ, ωηιχη ινχλυδε σοµε ρεφερενχε το α ηαζαρδ ιδεντιφιχατιον,
ρισκ ασσεσσµεντ ανδ χοντρολ προχεσσ, σηουλδ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε προπερ
αππλιχατιον οφ συχη α προχεσσ.
9.1. Ηαζαρδ δεσχριπτιον
9.1.1. Τηρεε ινγρεδιεντσ αρε νεχεσσαρψ φορ α φιρε. Τηεσε αρε φυελ, οξψγεν ανδ ηεατ,
ρεφερρεδ το ασ τηε φιρε τριανγλε. Χοαλ σεαµσ µακε υπ α τηιρδ οφ τηε φιρε τριανγλε ωιτη νατυραλ
δεποσιτσ οφ βοτη σολιδ ανδ γασεουσ φυελσ. Μινε ϖεντιλατιον χαρριεσ οξψγεν, τηε σεχονδ παρτ
οφ τηε φιρε τριανγλε, τηρουγηουτ τηε µινε. Ελεχτριχαλ µαχηινεσ, εθυιπµεντ, λιγητσ, ποωερ
στατιονσ ανδ χιρχυιτρψ, αλονγ ωιτη διεσελ εθυιπµεντ, χονϖεψορ βελτινγ φριχτιοναλ σουρχεσ,
ωελδινγ, αχετψλενε χυττινγ ανδ οτηερ προδυχερσ οφ φριχτιον, σπαρκ ορ φλαµε υσεδ τηρουγηουτ
α µινε αρε ηεατ σουρχεσ ωηιχη αδδ τηε τηιρδ ινγρεδιεντ οφ τηε φιρε τριανγλε. Το πρεϖεντ τηε
ουτβρεακ οφ χοαλµινε φιρεσ, α νυµβερ οφ χριτιχαλ σαφεγυαρδσ, χηεχκσ ανδ βαλανχεσ αρε
νεχεσσαρψ.
9.1.2. Φιρεσ αρε α σιγνιφιχαντ δανγερ το τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη οφ µινεωορκερσ. Φιρεσ ατ
υνδεργρουνδ µινεσ πλαχε τηε λιϖεσ ανδ λιϖελιηοοδ οφ µινερσ ατ ρισκ. ςεντιλατιον χυρρεντσ ιν
υνδεργρουνδ µινεσ χαν χαρρψ δενσε σµοκε ανδ τοξιχ χοµβυστιον προδυχτσ φροµ φιρεσ
τηρουγηουτ τηε µινε, µακινγ εσχαπε τηρουγη µιλεσ οφ χονφινεδ πασσαγεωαψσ διφφιχυλτ ανδ
δεαδλψ. Φιρεσ χαν θυιχκλψ σπρεαδ τηρουγη α µινε, δεστροψινγ µινε ϖεντιλατιον χοντρολσ,
τραππινγ µινερσ ανδ τριγγερινγ µινε εξπλοσιονσ ωιτη υνλιµιτεδ φυελ συππλψ ανδ τηε
πρεσενχε οφ φλαµµαβλε µετηανε.
9.2. Ηαζαρδ χοντρολ
9.2.1. Νατιοναλ λαωσ ορ ρεγυλατιονσ σηουλδ ρεθυιρε εµπλοψερσ οφ εαχη µινε το ηαϖε α
φιρε πρεϖεντιον ανδ εµεργενχψ ρεσπονσε πλαν τηατ σηουλδ βε αππροϖεδ βψ τηε χοµπετεντ
αυτηοριτψ ωιτη τηε οππορτυνιτψ φορ ρεϖιεω βψ µινερσ ρεπρεσεντατιϖεσ. Εαχη εµπλοψερ
σηουλδ ηαϖε συχη α πλαν ιν πλαχε ωηιχη ωουλδ ινχλυδε τηε φολλοωινγ χοµπονεντσ:
(1) Φιρε πρεϖεντιον  Τηισ ινϖολϖεσ τηε µετηοδσ, µατεριαλσ ανδ εθυιπµεντ ιν πλαχε το
πρεϖεντ φιρεσ ρεγαρδινγ: αλλ ενεργιζεδ εθυιπµεντ, ϖεηιχλεσ ανδ ηαυλαγε εθυιπµεντ ιν
τηε µινε; ωελδινγ ορ αχετψλενε χυττινγ οπερατιονσ; χονϖεψορ βελτινγ σψστεµσ ανδ
στρυχτυρεσ ωηερε φριχτιον ηεατ ισ α ποτεντιαλ; τρολλεψ ωιρε εντριεσ; ϖεντιλατιον χοντρολσ
σεπαρατινγ ιντακε, ηαυλαγε (ινχλυδινγ βελτ ηαυλαγε) ανδ ρετυρν αιρ χουρσεσ;
διστριχτ/σεχτιον χοαλ φαχε εξτραχτιον αχτιϖιτιεσ; σποντανεουσ χοµβυστιον; ανδ οτηερ
χιρχυµστανχεσ ανδ οτηερ ινφορµατιον τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ ωουλδ δεεµ νεχεσσαρψ.
(2) Φιρε ωαρνινγ  Τηισ αδδρεσσεσ τηε σψστεµ ιν πλαχε το προϖιδε θυιχκ νοτιφιχατιον ατ τηε
εαρλιεστ σταγεσ οφ α ποτεντιαλ φιρε ανδ σηουλδ ινχλυδε: στρατεγιχ λοχατιονσ οφ µινε
χοµµυνιχατιον δεϖιχεσ; φρεθυεντ πηψσιχαλ εξαµινατιονσ, ανδ ινσταλλατιον οφ
µονιτορινγ δεϖιχεσ ατ λοχατιονσ ιν τηε µινε τηατ αρε µοστ συσχεπτιβλε το τηε
οχχυρρενχεσ οφ φιρεσ τηατ ωουλδ προϖιδε αυτοµατιχ ωαρνινγσ ανδ αλαρµσ λοχαλλψ, ανδ το
α χεντραλ φαχιλιτψ ον τηε µινε συρφαχε. Μονιτορσ σηουλδ βε ινσταλλεδ: ιν χονϖεψορ βελτ
εντριεσ ανδ παρτιχυλαρλψ αρουνδ βελτ δριϖεσ, τρανσφερ ποιντσ ανδ ατ λοχατιονσ αλονγ
χονϖεψορ βελτσ; ατ υναττενδεδ ελεχτριχαλ εθυιπµεντ; ιν αιρ χουρσεσ ϖεντιλατινγ ηαυλαγε
ωαψσ; εντριεσ ωηερε τρολλεψ ωιρε ισ ινσταλλεδ; ατ λοχατιονσ ωηερε περµανεντ ελεχτριχαλ
εθυιπµεντ ισ ινσταλλεδ; ον µινινγ διστριχτσ/σεχτιονσ; στρατεγιχ λοχατιονσ ιν ρετυρν αιρ

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL