Establishing an OSH management system

Author:International Labour Organization
Pages:188-196
 
FREE EXCERPT
188
ΜΕΣΗΧΜ−Φιναλ χοδε−2006−05−0210−1−Εν.δοχ
Αννεξ ΙΙΙ
Εσταβλισηινγ αν ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµ (αδαπτεδ
φροµ τηε ΙΛΟ Γυιδελινεσ ον οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ
ηεαλτη µαναγεµεντ σψστεµσ, ΙΛΟ−ΟΣΗ 2001)
1. Ιντροδυχτιον
1.1. Τηε ποσιτιϖε ιµπαχτ οφ ιντροδυχινγ οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη (ΟΣΗ) µαναγεµεντ
σψστεµσ ατ τηε εντερπρισε λεϖελ, βοτη ον τηε ρεδυχτιον οφ ηαζαρδσ ανδ ρισκσ ανδ ον προδυχτιϖιτψ, ισ
νοω ρεχογνιζεδ ιντερνατιοναλλψ βψ γοϖερνµεντσ, εµπλοψερσ ανδ ωορκερσ. Τηε µυτυαλ βενεφιτσ τηατ
αχχρυε φροµ τηε ιντροδυχτιον οφ συχη σψστεµσ σηουλδ νοτ βε ιγνορεδ ιφ προγρεσσ ον ιµπροϖινγ σαφετψ
ανδ ηεαλτη ανδ προδυχτιϖιτψ ιν υνδεργρουνδ χοαλµινεσ ισ το βε αχηιεϖεδ.
Ωηιλε σψστεµσ νεεδ το βε σπεχιφιχ το αν υνδεργρουνδ χοαλµινε ανδ αππροπριατε το τηε σιζε ανδ
νατυρε οφ αχτιϖιτιεσ, µανψ ελεµεντσ οφ τηε ΙΛΟ−ΟΣΗ 2001 γυιδελινεσ αρε γενεριχ ανδ ασσιστανχε φροµ
οτηερ ινδυστρψ σεχτορσ σηουλδ νοτ βε διφφιχυλτ το οβταιν ωηεν ιµπλεµεντινγ συχη α σψστεµ. Τηε
δεσιγν ανδ αππλιχατιον οφ ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµσ ατ νατιοναλ ανδ φαχιλιτψ λεϖελσ φορ υνδεργρουνδ
χοαλµινινγ σηουλδ βε γυιδεδ βψ τηε ΙΛΟ Γυιδελινεσ ον οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη µαναγεµεντ
σψστεµσ, ΙΛΟ−ΟΣΗ 2001. Τηε φυλλ τεξτ ηασ νοτ βεεν ρεπροδυχεδ ιν τηισ χονδενσεδ ϖερσιον.
1.2. Τηε χοµπετεντ αυτηοριτψ σηουλδ:
(α) προµοτε τηε ιµπλεµεντατιον ανδ ιντεγρατιον οφ ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµσ ασ αν ιντεγραλ παρτ
οφ τηε οϖεραλλ µαναγεµεντ οφ υνδεργρουνδ χοαλµινεσ;
(β) ελαβορατε νατιοναλ γυιδελινεσ ον τηε ϖολυνταρψ αππλιχατιον ανδ σψστεµατιχ ιµπλεµεντατιον οφ
ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµσ βασεδ ον τηε ΙΛΟ Γυιδελινεσ ον οχχυπατιοναλ σαφετψ ανδ ηεαλτη
µαναγεµεντ σψστεµσ, ΙΛΟ−ΟΣΗ 2001, ορ οτηερ ιντερνατιοναλλψ ρεχογνιζεδ σαφετψ ανδ ηεαλτη
µαναγεµεντ σψστεµσ χοµπατιβλε ωιτη ΙΛΟ−ΟΣΗ 2001, τακινγ ιντο χονσιδερατιον νατιοναλ
χονδιτιονσ ανδ πραχτιχε;
(χ) ενχουραγε τηε ελαβορατιον βψ αυτηοριζεδ ινστιτυτιονσ οφ σπεχιφιχ (ταιλορεδ) γυιδελινεσ ον ΟΣΗ
µαναγεµεντ σψστεµσ ιν υνδεργρουνδ χοαλµινεσ;
(δ) προϖιδε συππορτ ανδ τεχηνιχαλ γυιδανχε το λαβουρ ινσπεχτορατεσ, ΟΣΗ σερϖιχεσ ανδ οτηερ πυβλιχ
ορ πριϖατε σερϖιχεσ, αγενχιεσ ανδ ινστιτυτιονσ δεαλινγ ωιτη ΟΣΗ, ινχλυδινγ ηεαλτη−χαρε
προϖιδερσ;
(ε) ενσυρε τηατ γυιδανχε ισ προϖιδεδ το εµπλοψερσ ανδ ωορκερσ το ασσιστ τηεµ το χοµπλψ ωιτη τηειρ
λεγαλ οβλιγατιονσ υνδερ τηε πολιχψ;
(φ) ενσυρε χοοπερατιον βετωεεν εµπλοψερσ ωηενεϖερ τωο ορ µορε φαχιλιτιεσ ενγαγε ιν αχτιϖιτιεσ ον
τηε σαµε προϕεχτ;
(γ) ρεχογνιζε τηε νεεδ, σο λονγ ασ τηε σαφετψ ανδ ηεαλτη οφ ωορκερσ αρε νοτ χοµπροµισεδ, το
προτεχτ χονφιδεντιαλ ινφορµατιον τηατ χουλδ ποτεντιαλλψ χαυσε ηαρµ το αν εµπλοψερσ βυσινεσσ.
1.3. Ωιτη α ϖιεω το δεϖελοπινγ, ιµπλεµεντινγ ανδ οπερατινγ ΟΣΗ µαναγεµεντ σψστεµσ,
εµπλοψερσ σηουλδ:
(α) σετ ουτ ιν ωριτινγ τηειρ ρεσπεχτιϖε ΟΣΗ πολιχψ, προγραµµεσ ανδ σαφετψ ανδ ηεαλτη προτεχτιον
αρρανγεµεντσ ασ παρτ οφ τηε γενεραλ φαχιλιτψ µαναγεµεντ πολιχψ;
(β) δεφινε τηε ϖαριουσ σαφετψ ανδ ηεαλτη ρεσπονσιβιλιτιεσ, αχχουνταβιλιτψ ανδ αυτηοριτψ λεϖελσ ανδ
χοµµυνιχατε τηεσε χλεαρλψ το τηειρ ωορκερσ, ϖισιτορσ ορ ανψ οτηερ περσονσ ωορκινγ ιν τηε
φαχιλιτψ, ασ αππροπριατε;
(χ) ενσυρε εφφεχτιϖε αρρανγεµεντσ φορ τηε φυλλ παρτιχιπατιον οφ ωορκερσ ανδ τηειρ ρεπρεσεντατιϖεσ ιν
τηε φυλφιλµεντ οφ τηε ΟΣΗ πολιχψ;
(δ) δεφινε βοτη τηε νεχεσσαρψ ΟΣΗ χοµπετενχε ρεθυιρεµεντσ φορ αλλ περσονσ ανδ τηε χονσεθυεντ
ινδιϖιδυαλ τραινινγ νεεδσ;

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL