Jurisprudência da Corte Internacional de Justiça em 2011

Páginas:327-395
 
TRECHO GRÁTIS
327
ϑυρισπρυδνχια δα Χορτε Ιντερναχιοναλ δε ϑυστια εµ 2011
∆ΕΧΙΣ∏ΕΣ Ε ΟΠΙΝΙ∏ΕΣ
ΧΟΝΣΥΛΤΙςΑΣ ∆Α
ΧΟΡΤΕ ΙΝΤΕΡΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε
ϑΥΣΤΙ∩Α
ΕΜ 2011
Χοορδεναο Γεραλ δε Πεσθυισασ: Λεοναρδο Λιµα Ναρανϕο
Πεσθυισαδορεσ:
Μαρια Ωαλκιρια ∆ε Φαρο Χοεληο Γυεδεσ Χαβραλ (Χοορδεναδορα)
Φ〈βιοΜαρτινσ
Λχια Μαρια Βριτο δεΟλιϖειρα
Μαιτ δε Σουζα Σχηµιτζ
Νατηαλιε Μαχηαδο
1) Χασο χονχερνεντε ◊σ ιµυνιδαδεσ ϕυρισδιχιοναισ δο Εσταδο.
Αλεµανηα ϖερσυσ Ιτ〈λια − Ιντερϖενο δα Γρχια εµ 17 δε ϕα−
νειρο δε 2011. (Λχια Μαρια Βριτο δε Ολιϖειρα ε Μαιτ δε Σουζα
Σχηµιτζ)
Ο λιτγιο τεϖε ινχιο εµ 2008, απ⌠σ τριβυναισ δοµστιχοσ ιταλιανοσ
τερεµ δεχιδιδο ϕυλγαρ α Αλεµανηα εµ α⌡εσ χϖεισ νασ θυαισ ϖτιµασ
δο Ρειχη αλεµο σολιχιταϖαµ ρεπαραο πελοσ δανοσ σοφριδοσ δυραντε
α ΙΙ Γυερρα Μυνδιαλ1. Αλµ δε ϕυλγαρ ε χονδεναρ α Αλεµανηα α παγαρ
1 Em 11 de março de 2004, a Corte de Cassação italiana decidiu ao analisar o caso Ferrini
ajuizado em 1998 que não havia imunidade do Estado alemão e que, portanto Luigi Ferrini tinha direito
a reparações por haver sido deportado em 04 de agosto de 1944 por soldados nazistas para um campo
anuario002 copy.indd 327 10/8/2012 2:47:23 PM
328 VII ANUÁRIO DE DIREITO INTERNACIONAL
ρεπαρα⌡εσ α ϖτιµα δε τραβαληοσ φοραδοσ, α ϕυστια ιταλιανα περµι−
τιυ α ηιποτεχα δε προπριεδαδε δο γοϖερνο αλεµο εµ χονσεθυνχια
δα ηοµολογαο δε σεντενα προφεριδα να Γρχια2, α θυαλ ταµβµ
χονδεναϖα α Αλεµανηα α ρεπαραρ χιϖισ πορ δανοσ δεχορρεντεσ δο µασ−
σαχρε εµ ∆ιστοµο, οχορριδο εµ ϕυνηο δε 1944.
Α Αλεµανηα αλεγου θυε α Ιτ〈λια ϖιολου συα οβριγαο δε ρεσπειταρ
α ιµυνιδαδε δο Εσταδο, πρεϖιστα νο διρειτο ιντερναχιοναλ, αο περµιτιρ:
ι) ο ϕυλγαµεντο δε χασοσ πελο σευ ϕυδιχι〈ριο χοντρα ο Εσταδο αλεµο;
ιι) α χονστριο δε προπριεδαδεσ δο γοϖερνο δα Αλεµανηα; ε ιιι) α ηο−
µολογαο δε σεντενασ δα ϕυστια γρεγα θυε χονδεναϖαµ ο Εσταδο
αλεµο. Α Ιτ〈λια, πορ συα ϖεζ, αδυζια θυε α ιµυνιδαδε δο Εσταδο σερια
αφασταδα νοσ προχεσσοσ ϕυδιχιαισ εµ θυε ινδιϖδυοσ σολιχιταµ ρεπα−
ρα⌡εσ πορ γραϖεσ ϖιολα⌡εσ δε διρειτοσ ηυµανοσ. Νο χηεγου α δε−
φενδερ α λεγαλιδαδε, πορµ, δα ηιποτεχα χοντρα ο ιµ⌠ϖελ δο γοϖερνο
αλεµο, α θυαλ, αλι〈σ, ϕ〈 εσταϖα συσπενσα, πορ µειο δε δεχρετο, δεσδε
ο ινχιο δα δεµανδα να Χορτε Ιντερναχιοναλ δε ϑυστια (ΧΙϑ).
Α Γρχια ηαϖια απρεσενταδο ρεθυεριµεντο δε ιντερϖενο, νοσ τερ−
µοσ δο αρτ. 62 δο Εστατυτο δα ΧΙϑ, εµ 13/01/2011. ∆ιφερεντεµεντε
δο θυε οχορρευ νοσ ρεχεντεσ πεδιδοσ δε ιντερϖενο φορµυλαδοσ πορ
Χοστα Ριχα ε Ηονδυρασ νο χασο Νιχαρ〈γυα ϖ. Χολµβια,3 νο φοραµ
ρεαλιζαδασ αυδινχιασ σοβρε α θυεστο να πρεσεντε δεµανδα, υµα ϖεζ
θυε νενηυµα δασ Παρτεσ δο λιτγιο µανιφεστου οβϕε⌡εσ ◊ ιντερϖενο
δα Γρχια (αρτ. 84.2 δο Ρεγυλαµεντο δα ΧΙϑ)4. Ενθυαντο α Ιτ〈λια ενφα−
de concentração onde foi obrigado a realizar trabalhos forçados para a indústria de armamentos nazista.
2 Vítimas de um massacre perpetrado em 10 de junho de 1944 contra 218 mulheres, crianças
e idosos na cidade grega de Distoimo pelas forças de ocupação alemãs.
3 Nicarágua v. Colômbia, Julgamentos nos Pedidos de Intervenção da Costa Rica e de Hon-
duras, 04/05/2011.
4 Art. 84.2. “If, within the time-limit xed under Article 83 of these Rules, an objection is
led to an application for permission to intervene, or to the admissibility of a declaration of interven-
tion, the Court shall hear the State seeking to intervene and the parties before deciding.
anuario002 copy.indd 328 10/8/2012 2:47:23 PM
329
ϑυρισπρυδνχια δα Χορτε Ιντερναχιοναλ δε ϑυστια εµ 2011
τιζου θυε χαβερια ◊ ΧΙϑ δετερµιναρ σε ηαϖιαµ τινηαµ σιδο χυµπριδοσ
οσ ρεθυισιτοσ δο αρτ. 62 δο Εστατυτο, α Αλεµανηα − απεσαρ δε νο οβ−
ϕεταρ φορµαλµεντε ο ρεθυεριµεντο γρεγο − λεϖαντου ϖ〈ριοσ αργυµεντοσ
χοντρ〈ριοσ ◊ ποσσιβιλιδαδε δε ιντερϖενο δα Γρχια νο πρεσεντε χασο.
Εµ Ορδεµ δαταδα δε 04/07/2011, α Χορτε Ιντερναχιοναλ δε ϑυστια
χονχεδευ ο πεδιδο δε ιντερϖενο δα Γρχια νο χασο.
Α Χορτε ρεχορδου, εµ συα δεχισο, προχεσσοσ χϖεισ χοντρα α
Αλεµανηα ινιχιαδοσ πορ χιδαδοσ γρεγοσ, φαµιλιαρεσ δε ϖτιµασ δε
χριµεσ χοµετιδοσ πορ φορασ ναζιστασ δυραντε α ΙΙ Γυερρα Μυνδιαλ.
Εµ υµ δοσ χασοσ, ρελατιϖο αο µασσαχρε οχορριδο εµ ∆ιστοµο (ϕυνηο
δε 1944), α Χορτε Συπρεµα Ηελνιχα (Αρειοσ Παγοσ) δετερµινου ο
παγαµεντο δε χοµπενσαο αοσ φαµιλιαρεσ δασ ϖτιµασ, ο θυε, τοδα−
ϖια, νο ποδε σερ εξεχυταδο να Γρχια πορ αυσνχια δε αυτοριζαο δο
Μινιστρο δα ϑυστια − ρεθυισιτο νεχεσσ〈ριο παρα ιµπλεµενταρ δεχισ⌡εσ
ϕυδιχιαισ χοντρα Εσταδοσ εστρανγειροσ νο διρειτο γρεγο. Οσ χιδαδοσ
γρεγοσ ρεχορρεραµ ◊ Χορτε Ευροπια δε ∆ιρειτοσ Ηυµανοσ, α θυαλ,
εµ 2002, χονσιδερου ιναδµισσϖεισ οσ πεδιδοσ δοσ αυτορεσ, χοµ βασε
νο πρινχπιο δα ιµυνιδαδε δο Εσταδο. Οσ τριβυναισ ιταλιανοσ, πορµ,
αυτοριζαραµ α εξεχυο, να Ιτ〈λια, δασ δεχισ⌡εσ δασ χορτεσ γρεγασ χον−
τρα α Αλεµανηα, α θυαλ, πορ συα ϖεζ, χοντεστα ταλ µεδιδα να πρεσεντε
δεµανδα περαντε α Χορτε Ιντερναχιοναλ δε ϑυστια.
Υµα ϖεζ θυε α Γρχια σολιχιτου ιντερϖιρ χοµο νο−παρτε (ου σεϕα,
α δεχισο δα ΧΙϑ νο ϖινχυλαρ〈 ο Εσταδο γρεγο), βασταϖα χοµπροϖαρ
θυε ιντερεσσεσ σευσ δε νατυρεζα ϕυρδιχα ποδεριαµ σερ αφεταδοσ πελα
δεχισο δο χασο πρινχιπαλ. Α Χορτε χονχλυιυ θυε, νο ϕυλγαµεντο δα
δεµανδα πρινχιπαλ, ποδερ〈 σερ νεχεσσ〈ριο χονσιδεραρ ασ δεχισ⌡εσ δοσ
τριβυναισ γρεγοσ νο χασο ∆ιστοµο, ◊ λυζ δο πρινχπιο δα ιµυνι−
anuario002 copy.indd 329 10/8/2012 2:47:24 PM

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO