Legal Basis of Cooperation between Ukraine and the European Union in the Space Sector

Author:Julia Utko-Maslyanik
Position:Ph.D. in Law, Assistant Department of European Law, Lviv National Ivan Franko University (Lviv, Ukraine)
Pages:96-111
Advanced Space Law, Volume 2, 2018
96
Legal Basis of Cooperation between Ukraine
and the European Union in the Space Sector
Julia Utko-Maslianyk1
Ph.D. in Law, Assistant Department of European Law,
Lviv National Ivan Franko University (Lviv, Ukraine)
E-mail: utko@bigmir.net
https://orcid.org/ 0000-0003-1900-5082
The author investigates the modern legal basis of cooperation between Ukraine and the EU in the
eld of space. The normative and legal acts that dene and provide the legal grounds for Ukraine’s
participation in the EU space programs, which constitute the basic legal form of realization of the
European space policy, are analyzed.
Keywords: space law, space sector, European Space Policy, Space Law Ukraine
Правові засади співробітництва між Україною
та Європейським Союзом у космічній сфері
Утко-Масляник, Юлія Мирославівна
Кандидат юридичних наук, асистент кафедри європейського права
Львівський національний університет імені Івана Франка
(Львів, Україна)
У статті автор досліджує сучасну правову основу співпраці України та ЄС у космічній сфері.
Проаналізовано нормативно-правові акти, які визначають та забезпечують правові підстави
участі України у космічних програмах ЄС, що становлять основну правову форму реалізації
європейської космічної політики.
Ключові слова: космічне право, космічна сфера, європейська космічна політика, космічне
право України
Received: July 26, 2018; accepted: August 30, 2018
Advanced Space Law, Volume 2, 2018: 96-111.
https://doi.org/10.29202/asl/2018/2/11
© Utko-Maslianyk, Julia, 2018
Legal Basis of Cooperation between Ukraine and the European Union in the Space Sector
by Julia Utko-Maslyanik
Advanced Space Law, Volume 2, 2018 97
Незалежна Україна впевнено увійшла до складу космічних держав світу завдяки
сформованому за радянські часи науково-технічному та виробничому потенціалу
ракетно-космічної галузі. Космічна сфера є однією з небагатьох тих сфер, де наша дер-
жава продовжує залишатися конкурентною на ринку та у розвитку співпраці якої заці-
кавлена не лише Україна, а й Європейський Союз (далі — ЄС). Статус космічної держави
об’єктивно підвищує значення України у відносинах зі стратегічними партнерами,
процесах інтеграції в європейські структури. Зокрема, в одному із документів, що регла-
ментує реалізацію європейської космічної політики відзначено, що Україна заслуговує
особливої уваги як країна з визнаною космічною галуззю [Commission, 2003].
Своєю чергою пріоритетність співробітництва України з ЄС у космічній сфері обу-
мовлене як стратегічним, враховуючи подальше зближення України з правовою систе-
мою ЄС, так і практичним значенням, а саме у напрямку розвитку космічної промисло-
вості та конкурентоспроможності України як космічної держави, зокрема, через участь
України у європейських космічних програмах ЄС, Європейського космічного агентства
(далі — ЄКА). Зокрема, в рамках Державного космічного агентства України (далі —
ДКАУ) сьогодні вивчаються умови набуття членства в ЄКА. Власне це сприятиме
ефективному зростанню економіки нашої країни та утвердженню міжнародного іміджу
України як космічної держави.
Ключовою подією у правовому регулюванні взаємовідносин між Україною та ЄС у
космічній сфері стало набуття чинності 16 вересня 2014 року — Угоди про асоціацію
що окреслила основні напрями розвитку двосторонньої співпраці України та ЄС у більш
ніж 30 сферах, в тому числі у космічній. Космічна сфера знайшла відображення у розділі
5 «Економічне та секторальне співробітництво» глави 8 «Космос» [Угода, 2014].
Відповідно до ст. 371 цієї угоди, сторони можуть співпрацювати за такими напрямами:
глобальні навігаційні супутникові системи; спостереження Землі та глобальний
моніторинг; космічна наука та дослідження; прикладні космічні технології, зокрема
пускові технології та технології ракетних двигунів. Окрім того, сторони заохочують і
сприяють обміну досвідом щодо політики в космічній сфері, адміністрації та правових
аспектів, а також щодо промислової реструктуризації та комерціалізації космічних
технологій.
Угодою також передбачено, що співробітництво у цій сфері здійснюватиметься у таких
правових формах: обмін інформацією щодо політики і програм сторін та відповідних
можливостей для співробітництва і спільних проектів, зокрема участь українських
підприємств та організацій у відповідних космічних і транспортних напрямах Рамкової
програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»; обмін науковцями та створення
відповідних мереж. Співробітництво також може охоплювати обмін досвідом у сфері
управління космічними дослідженнями та науковими установами, а також створення
умов, сприятливих для проведення досліджень і впровадження нових технологій,
захисту прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності.
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС передбачена можливість для України
брати участь у роботі агентств ЄС. Відповідно до ст. 450, Україні надається можливість
брати участь у роботі агентств ЄС, діяльність яких пов’язана з реалізацією цієї Угоди,
а т акож інших агентств ЄС, якщо установчі документи це дозволяють, відповідно до
умов цих установчих документів. Для забезпечення своєї участі у роботі кожного з
таких агенств і визначення розміру її фінансового внеску, Україна має укладати окремі
угоди з ЄС. Відповідно до ст. 452 ЄС зобов’язаний інформувати Україну про створення

To continue reading

Request your trial