Big Data and Consumer Participation in Privacy Contracts: Deciding who Decides on Privacy

Author:Michiel Rhoen
Position:Leiden Law School, Leiden University, the Netherlands
Pages:51-71
Μιχηιελ Ρηοεν, Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ
Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ (2015) 31(80) Υτρεχητ
ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ ανδ Ευροπεαν Λαω 51, ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.
οργ/10.5334/υϕιελ.χυ
ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΑΡΤΙΧΛΕ
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ
Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ
Μιχηιελ Ρηοεν1
1 Λειδεν Λαω Σχηοολ, Λειδεν Υνιϖερσιτψ, τηε Νετηερλανδσ
µιχηιελ.ρηοεν≅γµαιλ.χοµ
Βιγ δατα πυτσ δατα προτεχτιον το τηε τεστ. Χονσυµερσ γραντινγ περµισσιον το προχεσσ τηειρ περσοναλ
data are increasingly opening up their personal lives, thanks to the datacation of everyday life,
indenite data retention and the increasing sophistication of algorithms for analysis.
The privacy implications of big data call for serious consideration of consumers opportunities
to participate in decision-making processes about their contracts. If these opportunities are
insucient, the resulting rules may represent special interests rather than consumers nee ds.
This may undermine the legitimacy of big data applications.
This article argues that providing sucient consumer participation in privacy matters requires
choosing the best available decision making mechanism. Is a consumer to negotiate his own
privacy terms in the market, will lawmakers step in on his b ehalf, or is he to seek protection
through courts? Furthermore is this a matter of national law or European law? These choices
will aect the opportunities for achieving dierent policy goals associated with the possible
benets of the big data revolution.
Κεψωορδσ: Βιγ δατα; ∆ατα προτεχτιον; Πριϖαχψ; Χονσυµερ προτεχτιον; Χοµπαρατιϖε ινστιτυτιοναλ
αναλψσισ; Λεγιτιµαχψ; Παρτιχιπατιον
Ι. Ιντροδυχτιον
Ιν λατε σπρινγ οφ 2011, ∆υτχη Παρλιαµεντ δεβατεδ τηε τρανσποσιτιον οφ τηε ρεϖισεδ ΕΥ Τελεχοµσ Παχκαγε
ιντο νατιοναλ λαω.1 Τηισ δεβατε βεχαµε τηε χεντρε οφ πυβλιχ ιντερεστ αφτερ τελεχοµ προϖιδερ ΚΠΝ προυδλψ
εξπλαινεδ το ιτσ ινϖεστορσ τηατ τηεψ ωερε ρεαδψ το σταρτ υσινγ ∆εεπ Παχκετ Ινσπεχτιον (∆ΠΙ) το σεε ωηιχη αππλι−
χατιονσ γενερατεδ δατα τραφφιχ οϖερ τηειρ ωιρελεσσ νετωορκ. Μαρχο ςισσερ στατεδ: Ωε ωιλλ νοτ βλοχκ σερϖιχεσ βυτ
[] ωε ωιλλ πριχε τηεµ.2 Παχκετσ ιν τηισ χοντεξτ αρε υνιτσ οφ δατα ατ τηε νετωορκ λαψερ λεϖελ οφ τελεχοµµυνι−
χατιονσ. Εαχη παχκετ χονσιστσ οφ χοντρολ ινφορµατιον (χονταινινγ, αµονγ οτηερσ, τηε οριγιν ανδ δεστινατιον
οφ τηε παχκετ) ανδ υσερ δατα (τηε αχτυαλ δατα βεινγ σεντ). ∆ΠΙ ινϖολϖεσ αναλψσινγ δατα παχκετσ φορ βοτη τηειρ
χοντρολ ινφορµατιον ανδ τηειρ υσερ δατα.3
1 Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ Χουνχιλ ∆ιρεχτιϖε 2009/140/ΕΧ οφ 25 Νοϖεµβερ 2009 αµενδινγ ∆ιρεχτιϖεσ 2002/21/ΕΧ ον α χοµµον
ρεγυλατορψ φραµεωορκ φορ ελεχτρονιχ χοµµυνιχατιονσ νετωορκσ ανδ σερϖιχεσ, 2002/19/ΕΧ ον αχχεσσ το, ανδ ιντερχοννεχτιον οφ,
ελεχτρονιχ χοµµυνιχατιονσ νετωορκσ ανδ ασσοχιατεδ φαχιλιτιεσ, ανδ 2002/20/ΕΧ ον τηε αυτηορισατιον οφ ελεχτρονιχ χοµµυνιχα−
τιονσ νετωορκσ ανδ σερϖιχεσ, [2009] Οϑ Λ 337/37 (Φραµεωορκ ∆ιρεχτιϖε); Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ Χουνχιλ ∆ιρεχτιϖε 2009/136/ΕΧ
οφ 25 Νοϖεµβερ 2009 αµενδινγ ∆ιρεχτιϖε 2002/22/ΕΧ ον υνιϖερσαλ σερϖιχε ανδ υσερσ ριγητσ ρελατινγ το ελεχτρονιχ χοµµυνιχα−
τιονσ νετωορκσ ανδ σερϖιχεσ, ∆ιρεχτιϖε 2002/58/ΕΧ χονχερνινγ τηε προχεσσινγ οφ περσοναλ δατα ανδ τηε προτεχτιον οφ πριϖαχψ ιν τηε
ελεχτρονιχ χοµµυνιχατιονσ σεχτορ ανδ Ρεγυλατιον (ΕΧ) Νο 2006/2004 ον χοοπερατιον βετωεεν νατιοναλ αυτηοριτιεσ ρεσπονσιβλε
φορ τηε ενφορχεµεντ οφ χονσυµερ προτεχτιον λαωσ, [2009] Οϑ Λ 337/11 (Ριγητσ ∆ιρεχτιϖε); ανδ Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ Χουνχιλ
Ρεγυλατιον (ΕΧ) Νο 1211/2009 οφ 25 Νοϖεµβερ 2009 εσταβλισηινγ τηε Βοδψ οφ Ευροπεαν Ρεγυλατορσ φορ Ελεχτρονιχ Χοµµυνιχα−
τιονσ (ΒΕΡΕΧ) ανδ τηε Οφφιχε, [2009] Οϑ Λ 337/1.
2 Βοαρδ οφ Μαναγεµεντ ανδ οτηερσ, Γρουπ Στρατεγψ (ΚΠΝ Ινϖεστορ ∆αψ, Λονδον, 10 Μαψ 2011) πτ Θυεστιον 5, φροµ 3:33:00 (στατε−
µεντ βψ Μαρχο ςισσερ) αχχεσσεδ 24
∆εχεµβερ 2014.
3 Ραλφ Βενδρατη, Γλοβαλ Τεχηνολογψ Τρενδσ, Τρανσνατιοναλ Μαρκετ Φορχεσ, ανδ Νατιοναλ Ρεγυλατιον: Τηε Χασε οφ Ιντερνετ Τραφφιχ Μονι−
τορινγ βψ ∆εεπ Παχκετ Ινσπεχτιον (Ιντερνατιοναλ Στυδιεσ Ασσοχιατιον, Τυσχον, Αριζονα 2009) 912
χοµ/µετα/π312750_ινδεξ.ητµλ>. αχχεσσεδ 24 ∆εχεµβερ 2014.
UTRECHT JOURNAL OF
INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ52
Ρεσπονδινγ το δεχλινινγ Σηορτ Μεσσαγε Σερϖιχε (ΣΜΣ) ρεϖενυεσ, ΚΠΝ αννουνχεδ τηε χοµπανψ ηαδ τηε
ιντεντιον το υσε τηισ ∆ΠΙ τεχηνολογψ το χηαργε φορ τηε υσε οφ ινσταντ µεσσαγινγ (ΙΜ) αππλιχατιονσ ον σµαρτ−
πηονεσ (αππσ). Υσε οφ ΙΜ αππσ (λικε ΩηατσΑππ) συβστιτυτεδ χονσυµερσ υσε οφ ινδιϖιδυαλλψ πριχεδ ΣΜΣ µεσ−
σαγεσ. Τηισ δραµατιχαλλψ ρεδυχεδ ΚΠΝσ προφιτσ. ∆ΠΙ ωουλδ αλλοω ΚΠΝ το ρεϖερσε τηισ τρενδ, ασ ιτ εναβλεδ
τηε χοµπανψ το διστινγυιση ΙΜ τραφφιχ φροµ οτηερ τραφφιχ, ανδ χηαργε α ηιγηερ πριχε φορ τηε ΙΜ σερϖιχεσ.
Χονσεθυεντλψ, ΚΠΝ ωουλδ νο λονγερ προϖιδε α νευτραλ νετωορκ, ωηιχη ωουλδ τρεατ αλλ τψπεσ οφ τραφφιχ εθυαλλψ,
βυτ ωουλδ βε αβλε το διστινγυιση βετωεεν διφφερεντ οριγινσ οφ τραφφιχ (ι.ε. διφφερεντ αππσ) ανδ υσε διφφερεντ
πολιχιεσ φορ τηε χορρεσπονδινγ σερϖιχεσ. Φορ τηισ πυρποσε, ΚΠΝ ωουλδ αναλψσε τηε υσερ δατα ωιτηιν παχκετσ
σεντ αχροσσ ιτσ νετωορκ, ασ ωελλ ασ τηειρ χοντρολ ινφορµατιον  ηενχε τηε ναµε ∆εεπ Παχκετ Ινσπεχτιον. Τηισ
ισ, το σοµε εξτεντ, αναλογουσ το τηε ποστµαν ρεαδινγ α λεττερ το σεε ωηετηερ ιτ ισ πριοριτψ µαιλ, ινστεαδ οφ
λοοκινγ ατ τηε ινδιχατιον ανδ σταµπσ ον τηε ενϖελοπε. Αλτηουγη ιµπερφεχτ ιν µανψ ωαψσ, τηισ αναλογψ ινδι−
χατεσ τηε πριϖαχψ ιµπλιχατιονσ οφ ∆ΠΙ.
Α. Παρλιαµεντ στεπσ ιν
ΚΠΝσ αννουνχεµεντ βρουγητ τηε νετ νευτραλιτψ δεβατε το ∆υτχη Παρλιαµεντ. Εσσεντιαλλψ, νετ νευτραλιτψ ισ
αβουτ χοντρολ: αρε νετωορκ οπερατορσ αλλοωεδ το βλοχκ [] ορ πριοριτισε [] χερταιν νετωορκ τραφφιχ ορ τραφφιχ
φροµ παρτιχυλαρ σουρχεσ?4 Σηουλδ ΚΠΝ βε αλλοωεδ το χηαργε ιτσ συβσχριβερσ α πρεµιυµ φορ τηειρ υσε οφ σπε−
χιφιχ αππλιχατιονσ?
Σεϖεραλ νον−γοϖερνινγ µινοριτψ παρτιεσ προποσεδ αν αµενδµεντ το τηε Βιλλ ιµπλεµεντινγ τηε ρεϖισεδ
Τελεχοµσ Παχκαγε, δεµανδινγ νετωορκ νευτραλιτψ φροµ αλλ τελεχοµµυνιχατιονσ προϖιδερσ ανδ σπεχιφιχαλλψ
προηιβιτινγ τηε αναλψσισ οφ τραφφιχ βψ χοντεντ οτηερ τηαν φορ τεχηνιχαλ ρεασονσ (ε.γ. ενσυρινγ νετωορκ ιντεγ−
ριτψ ορ σεχυριτψ). Τηε προποσεδ αµενδµεντ ωασ µεαντ το σεχυρε τηε ποσσιβλε βενεφιτσ οφ α νευτραλ νετωορκ,5
βυτ αλσο το σεχυρε χονσυµερσ πριϖαχψ. ∆ΠΙ, τηεσε παρτιεσ αργυεδ, γαϖε τελεχοµµυνιχατιονσ προϖιδερσ αν
υνηεαλτηψ δεγρεε οφ ινσιγητ ιντο χονσυµερσ πριϖατε χοµµυνιχατιονσ, σινχε ιτ µυστ ινχλυδε αναλψσισ οφ τηειρ
χοντεντ.6
Ινιτιαλλψ, τηε χαβινετ µινιστερ ρεσπονσιβλε φορ τηε Βιλλ οπποσεδ τηε αµενδµεντ. Ιν ηισ ϖιεω, τελεχοµσ λαω
αλρεαδψ προϖιδεδ σαφεγυαρδσ αγαινστ ∆ΠΙ. Φορ εξαµπλε, ιτ προηιβιτεδ τελεχοµ προϖιδερσ φροµ σεχρετλψ λιµιτινγ
αχχεσσ το ανδ/ορ υσε οφ σερϖιχεσ ασ ωελλ ασ σεχρετλψ υσινγ προχεδυρεσ το µεασυρε ανδ σηαπε τραφφιχ: προϖιδερσ
χουλδ υσε ∆ΠΙ φορ πριχε δισχριµινατιον ονλψ ιφ τηεψ τολδ χονσυµερσ βεφορεηανδ.7 Ιφ χονσυµερσ οβϕεχτεδ το
α προϖιδερσ υσε οφ ∆ΠΙ, τηεψ χουλδ χηοοσε ανοτηερ προϖιδερ. Ιµποσινγ νετ νευτραλιτψ, ηε χοντενδεδ, χουλδ
µακε τηε ∆υτχη µαρκετ λεσσ αττραχτιϖε το ινϖεστορσ βεχαυσε ιτ ωουλδ χλοσε αν αϖενυε οφ ρεϖενυε µαξιµισα−
τιον, λεφτ οπεν ιν τηε Τελεχοµσ Παχκαγε. Ηε αλσο συγγεστεδ τηατ ΒΕΡΕΧ, τηε Ευροπεαν βοδψ οφ ρεγυλατορσ,8
ωασ βεττερ συιτεδ το ρεγυλατε νετ νευτραλιτψ τηαν τηε νατιοναλ λεγισλατορ. Α σπεχιφιχ ρεθυιρεµεντ ωιτηιν τηε
Νετηερλανδσ µιγητ υνδο τηε ΕΥ εφφορτσ ατ ηαρµονισινγ τηε ιντερναλ µαρκετ φορ τελεχοµ σερϖιχεσ. Ιν τηε ενδ
ηοωεϖερ, αφτερ σοµε δεβατε, τηε µινιστερ αχχεπτεδ τηε προποσεδ αµενδµεντ ανδ Παρλιαµεντ αδοπτεδ τηε
αµενδµεντ, τηερεβψ ινχλυδινγ τηε νετ νευτραλιτψ οβλιγατιον ιν τηε ∆υτχη Τελεχοµµυνιχατιονσ Αχτ.9
Β. Χονσυµερ παρτιχιπατιον οπτιονσ φορ πριϖαχψ χοντραχτσ
Τηε νετωορκ νευτραλιτψ δεβατε ηιντσ ατ α ωιδερ πριϖαχψ ισσυε: νοωαδαψσ, χονσυµερ χοντραχτσ φορ εϖερψδαψ
σερϖιχεσ αλλοω πριϖατε παρτιεσ το χολλεχτ ανδ υσε λαργε θυαντιτιεσ οφ δατα. Τηισ δατα ιδεντιφιεσ ινδιϖιδυαλσ, φορ
εξαµπλε βψ µακινγ υσε οφ χοοκιεσ, ε−µαιλ αδδρεσσεσ, σηιππινγ αδδρεσσεσ, δεϖιχε ιδεντιφιερσ (ανδ οτηερ ηαρδ−
ωαρε προπερτιεσ), συβσχριβερ ινφορµατιον, αχχουντ νυµβερσ ορ υνιθυε τοκενσ λικε λοψαλτψ χαρδσ. Τηε τερµ
δατα χαν δεσχριβε τηε χοντεντσ οφ χοµµυνιχατιονσ βυτ αλσο τραφφιχ δατα ορ µεταδατα  δατα αβουτ δατα, ε.γ.
τιµεσταµπσ ανδ λοχατιον ιδεντιφιερσ. Αλλ τηισ δατα χαν ρεϖεαλ µυχη αβουτ ινδιϖιδυαλσ. Ιφ, ανδ το τηε εξτεντ
τηατ, συχη δατα ισ αβουτ ιδεντιφιεδ ορ ιδεντιφιαβλε ινδιϖιδυαλσ, ιτ θυαλιφιεσ ασ περσοναλ δατα ασ περ αρτιχλε 2(α)
οφ τηε ∆ατα Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε, ωηιχη ιµπλιεσ τηατ τηε προχεσσινγ οφ τηε δατα ηασ το χοµπλψ ωιτη τηε ρυλεσ
οφ σαιδ διρεχτιϖε.10
4 Παυλ Γανλεψ ανδ Βεν Αλλγροϖε, Νετ Νευτραλιτψ: Α Υσερσ Γυιδε (2006) 22 Χοµπυτερ Λαω & Σεχυριτψ Ρεϖιεω 454, 457.
5 Ιβιδ 461.
6 ΚΣΤ ΙΙ 20102011, 24095 νρ. 285, π. 8, 28 (∆υτχη Παρλιαµενταρψ δοχυµεντσ).
7 Ριγητσ ∆ιρεχτιϖε, αρτ 1(14).
8 ΒΕΡΕΧ ισ εσταβλισηεδ βψ Ρεγυλατιον νο. 1211/2009, αρτ 1(1).
9 Αρτ 7.4α Τελεχοµµυνιχατιεωετ, ασ αµενδεδ βψ Αχτ οφ 10 Μαψ 2012, Στβ 2012, νρ. 235 (∆υτχη Νατιοναλ ϑουρναλ); ΚΣΤ ΙΙ 20102011,
24095 νρ. 285, π. 29 (Παρλιαµενταρψ δοχυµεντσ); Ηανδελινγεν ΙΙ, 8 ϑυνε 2011, νρ. 90, ιτεµ 3, π. 90−3−36 (Παρλιαµενταρψ προχεεδινγσ).
10 Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ Χουνχιλ ∆ιρεχτιϖε 95/46/ΕΧ οφ 24 Οχτοβερ 1995 ον τηε προτεχτιον οφ ινδιϖιδυαλσ ωιτη ρεγαρδ το τηε
προχεσσινγ οφ περσοναλ δατα ανδ ον τηε φρεε µοϖεµεντ οφ συχη δατα, [1995] Οϑ Λ 281/31 (∆ατα Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε).
Ρηοεν 53
Υσυαλλψ, τηεσε χονσυµερ χοντραχτσ οφφερ βενεφιτσ το χονσυµερσ τηατ αρε υνρελατεδ το τηειρ περσοναλ δατα.
Σοµετιµεσ, τηεσε χοντραχτσ αρε υναϖοιδαβλε φορ τηε χονσυµερ (εϖερψβοδψ νεεδσ βανκινγ, τελεχοµµυνιχα−
τιονσ ανδ πυβλιχ τρανσπορτ). Σοµετιµεσ χονσυµερσ εντερ ιντο τηεσε χοντραχτσ το οβταιν α σιδε βενεφιτ το
ανοτηερ τρανσαχτιον (ε.γ. υσινγ α λοψαλτψ προγραµ το οβταιν α ρεβατε φροµ α ρεταιλερ). Σοµετιµεσ τηε εξχηανγε
οφ περσοναλ δατα φορ σερϖιχεσ ισ αν εσσεντιαλ περφορµανχε οφ τηε χοντραχτ (ε.γ. ωηεν υσινγ α σοχιαλ νετωορκ
σιτε) ανδ σοµετιµεσ τηε δατα ονλψ ηασ ϖαλυε φορ τηε παρτψ χολλεχτινγ ιτ, φορ εξαµπλε ωηεν α ωεβ σιτε υσεσ
τραχκινγ χοοκιεσ το φολλοω τηε βεηαϖιουρ οφ εϖερψ ωεβσιτε ϖισιτορ.
Τηε υβιθυιτψ οφ τηεσε χοντραχτσ ισ τηε ρεσυλτ οφ τηε ινχρεασεδ δαταφιχατιον11 οφ δαιλψ λιφε ανδ τηε ινχρεασινγ
σοπηιστιχατιον οφ αλγοριτηµσ φορ αναλψσισ. Τηισ ηασ µαδε συχη δατα ϖαλυαβλε το αν ινχρεασινγ νυµβερ οφ βυσι−
νεσσεσ. Οφτεν τηε αιµ ισ το ρεταιν δατα ινδεφινιτελψ ιν ορδερ το χρεατε αν ενδυρινγ προφιλε οφ τηε ινδιϖιδυαλσ,
φορ εξαµπλε το αναλψσε (ονλινε) σηοππινγ ηαβιτσ το δετερµινε ωηετηερ α χονσυµερ ισ πρεγναντ.12 Τηεσε ανδ
σιµιλαρ δεϖελοπµεντσ ηαϖε σπαωνεδ τηε πηρασε βιγ δατα το ινδιχατινγ τηε ϖολυµε, ϖαριετψ ανδ ϖελοχιτψ οφ
τηε δατα στρεαµσ.13 Οβϖιουσλψ βιγ δατα χαν ηαϖε πριϖαχψ ιµπλιχατιονσ.14
Τηισ αρτιχλε υσεσ τηε τερµ πριϖαχψ χοντραχτσ φορ αλλ ϖαριετιεσ οφ συχη χοντραχτσ.15 Πριϖαχψ χοντραχτσ χαν τακε τηε
φορµ οφ ωριττεν τωο−παρτψ αγρεεµεντσ, βυτ τηεψ αρε υσυαλλψ αγρεεδ υπον βψ µεανσ οφ νον−νεγοτιαβλε τερµσ
ανδ χονδιτιονσ ορ υνιλατεραλ πριϖαχψ στατεµεντσ ον ωεβσιτεσ. Τηεσε χοντραχτσ οφτεν γοϖερν σερϖιχεσ τηατ χον
συµερσ χαννοτ εασιλψ δο ωιτηουτ (λικε τελεχοµµυνιχατιονσ, βανκινγ ορ γροχερψ σηοππινγ) ορ τηατ αρε ινχρεασ
ινγλψ α παρτ οφ µοδερν λιφε (λικε βεινγ παρτ οφ α σοχιαλ νετωορκ ορ υσινγ ηουσεηολδ αππλιανχεσ λικε σµαρτ Τςσ).16
Χονσυµερσ ηαϖε ρεδυχεδ οππορτυνιτιεσ φορ παρτιχιπατιον ιν δετερµινινγ τηε χοντεντσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ:
τηεψ χαννοτ ϖοιχε τηειρ οπινιον ον τηε χοντεντσ, τηε χοντεντσ αρε νοτ ινφλυενχεδ βψ τηειρ οπινιονσ, ανδ νοτ
εντερινγ ιντο τηε χοντραχτ ισ οφτεν νοτ αν οπτιον. ΚΠΝσ αννουνχεµεντ το σταρτ πριχινγ ΙΜ αππσ βψ υσινγ ∆ΠΙ
ινχρεασεδ αωαρενεσσ αµονγ χονσυµερσ ανδ λεγισλατορσ τηατ χοντραχτσ αβουτ τηε υσε οφ τελεχοµµυνιχατιον
σερϖιχεσ αρε ινδεεδ πριϖαχψ χοντραχτσ, ι.ε. χοντραχτσ περταινινγ το τηε υσε οφ περσοναλ δατα ανδ ιτσ πριϖαχψ
ιµπλιχατιονσ.
Τηε ∆υτχη Παρλιαµενταρψ νετ νευτραλιτψ δεβατε χοµπαρεδ τωο λαργε−σχαλε δεχισιον−µακινγ προχεσσεσ τηατ
χουλδ δεχιδε ον τηε τερµσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ: τηε µαρκετ ωιλλ ανδ τηε πολιτιχαλ προχεσσ. Κοµεσαρ χαλλσ τηεσε
λαργε−σχαλε προχεσσεσ ινστιτυτιονσ; ηε διστινγυισηεσ τηε µαρκετ, τηε πολιτιχαλ προχεσσ ανδ τηε χουρτσ.17 Σεεν
φροµ τηισ περσπεχτιϖε, τηε χασε οφ ∆ΠΙ ισ αν εξαµπλε οφ ινστιτυτιοναλ χηοιχε. Τηισ χαν βε ιλλυστρατεδ βψ τηε
συβσεθυεντ (ανδ παρτλψ ηψποτηετιχαλ) σταγεσ ιν τηε νετ νευτραλιτψ δισχυσσιον:
• Φιρστ σταγε: αφτερ ιντενσε λοββψινγ βψ ιντερεστ γρουπσ ινχλυδινγ τηε τελεχοµσ ινδυστρψ,18 τηε αφορε−
µεντιονεδ ρεϖισεδ Τελεχοµσ παχκαγε εξπλιχιτλψ λεφτ νετ νευτραλιτψ δεχισιονσ το τηε µαρκετ. Ιφ τοο
µανψ χονσυµερσ ρεφυσε το εντερ ιντο α χοντραχτ ωιτη ΚΠΝ, ανοτηερ προϖιδερ ωιλλ οφφερ α βεττερ δεαλ
ορ ΚΠΝ ωιλλ χηανγε τηειρ οφφερινγ.
• Σεχονδ σταγε: Ιν τηε Νετηερλανδσ, α νυµβερ οφ ιντερεστ γρουπσ ανδ Παρλιαµεντ φελτ τηατ υσερσ χουλδ
βε φορχεδ ορ µισλεδ το αγρεε το ∆ΠΙ χοντραχτσ. Φορ τηεµ, ∆ΠΙ ωασ εθυαλ το περµανεντ υνωαρραντεδ
εαϖεσδροππινγ ον πριϖατε χοµµυνιχατιονσ.19 Τηεψ χλαιµεδ τηεσε δεχισιονσ σηουλδ βε µαδε ιν τηε
πολιτιχαλ προχεσσ. Τηε περµισσιβλε τερµσ οφ αλλ πριϖαχψ χοντραχτσ βετωεεν συβσχριβερσ ανδ τελεχοµσ
προϖιδερσ ωερε χηανγεδ ασ α ρεσυλτ.20
11 Λοκκε Μοερελ, βιγ δατα Προτεχτιον: Ηοω το Μακε τηε ∆ραφτ ΕΥ Ρεγυλατιον ον ∆ατα Προτεχτιον Φυτυρε Προοφ. Ορατιε 14 Φεβρυαρι 2014
(Τιλβυργ Υνιϖερσιτψ 2014) 9.
12 Χηαρλεσ ∆υηιγγ, Ηοω Χοµπανιεσ Λεαρν Ψουρ Σεχρετσ Τηε Νεω Ψορκ Τιµεσ (19 Φεβρυαρψ 2012) ΜΜ30.
13 Παυλ Ζικοπουλοσ ανδ Χηρισ Εατον, Υνδερστανδινγ βιγ δατα: Αναλψτιχσ φορ Εντερπρισε Χλασσ Ηαδοοπ ανδ Στρεαµινγ ∆ατα (ΜχΓραω−Ηιλλ
Οσβορνε Μεδια 2011) 58; ςικτορ Μαψερ−Σχηνβεργερ ανδ Κεννετη Χυκιερ, βιγ δατα: Α Ρεϖολυτιον Τηατ Ωιλλ Τρανσφορµ Ηοω Ωε Λιϖε,
Ωορκ, ανδ Τηινκ (Ηουγητον Μιφφλιν Ηαρχουρτ 2013) (πασσιµ).
14 Νειλ Μ Ριχηαρδσ ανδ ϑονατηαν Η Κινγ, Τηρεε Παραδοξεσ οφ βιγ δατα (2013) 66 Στανφορδ Λαω Ρεϖιεω Ονλινε (πασσιµ) ανδ τηε λιτερα−
τυρε ρεφερενχεδ τηερε.
15 Εριχ Ω ςερηελστ, Ρεχητ ∆οεν Ααν Πριϖαχψϖερκλαρινγεν: Εεν ϑυριδισχηε Αναλψσε ϖαν Πριϖαχψϖερκλαρινγεν Οπ Ιντερνετ (Κλυωερ 2012) χηαπ 3.
16 Ωαλτερ Πεισσλ, Ινφορµατιον Πριϖαχψ ιν Ευροπε φροµ α ΤΑ Περσπεχτιϖε,  (Σπρινγερ 2010) 251.
17 Νειλ Κ Κοµεσαρ, Λαωσ Λιµιτσ: Τηε Ρυλε οφ Λαω ανδ τηε Συππλψ ανδ ∆εµανδ οφ Ριγητσ (Χαµβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ 2001) 31.
18 Ψανα Βρεινδλ, Προµοτινγ Οπεννεσσ βψ Πατχηινγ Ευροπεαν ∆ιρεχτιϖεσ: Ιντερνετ−Βασεδ Χαµπαιγνινγ δυρινγ τηε ΕΥ Τελεχοµσ Παχκ−
αγε Ρεφορµ (2011) 8 ϑουρναλ οφ Ινφορµατιον Τεχηνολογψ & Πολιτιχσ 346, 354.
19 Σεε ν 9 αβοϖε ανδ ∆απηνε ϖαν δερ Κροφτ, Περσβεριχητ: Βιτσ οφ Φρεεδοµ Ροεπτ ΚΠΝ−Αβοννεεσ Οπ Οµ Αανγιφτε Τε ∆οεν Τεγεν
Αφταππεν (Πρεσσ Ρελεασε: Βιτσ οφ Φρεεδοµ χαλλσ ον ΚΠΝ συβσχριβερσ το φιλε α χριµιναλ ωιρεταππινγ χοµπλαιντ)
2011/05/12/περσβεριχητ−βιτσ−οφ−φρεεδοµ−ροεπτ−κπν−αβοννεεσ−οπ−οµ−αανγιφτε−τε−δοεν−τεγεν−αφταππεν/> αχχεσσεδ 25 ∆εχεµβερ
2014.
20 Σιµιλαρλψ: Λυχιε ΜΧΡ Γυιβαυλτ ανδ οτηερσ, ∆ιγιταλ Χονσυµερσ ανδ τηε Λαω. Τοωαρδσ α Χοηεσιϖε Ευροπεαν Φραµεωορκ (Κλυωερ Λαω
Ιντερνατιοναλ 2012) 144.
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ54
• Τηιρδ (ηψποτηετιχαλ) σταγε: Ηαδ βοτη τηε µαρκετ ανδ τηε πολιτιχαλ προχεσσ φαιλεδ το συφφιχιεντλψ
προτεχτ χονσυµερ πριϖαχψ, α χονσυµερ ωουλδ βε εντιτλεδ το ινϖολϖε τηε νατιοναλ χουρτσ. Αρτιχλε 8
οφ τηε Ευροπεαν Χονϖεντιον οφ Ηυµαν Ριγητσ (ΕΧΗΡ) γυαραντεεσ τηε ριγητ το ρεσπεχτ φορ ονεσ
πριϖατε ανδ φαµιλψ λιφε, ηισ ηοµε ανδ () χορρεσπονδενχε. Αρτιχλε 13 οφ τηε Χονϖεντιον ρεθυιρεσ
αν εφφεχτιϖε ρεµεδψ βεφορε α νατιοναλ χουρτ φορ ϖιολατιονσ οφ τηισ ριγητ. Ηοωεϖερ, α ϖερδιχτ φροµ α
χουρτ ωουλδ τψπιχαλλψ αφφεχτ ονλψ τηε χοντραχτσ το ωηιχη τηε λιτιγαντσ αρε α παρτψ.
∆ιφφερεντ ινστιτυτιονσ µιγητ οφφερ διφφερεντ ουτχοµεσ. Εϖιδεντλψ, τηε µαρκετ, τηε πολιτιχαλ προχεσσ ανδ τηε
χουρτσ αλλ οφφερ διφφερεντ οππορτυνιτιεσ φορ εφφεχτιϖε χονσυµερ παρτιχιπατιον: τηε µαρκετ αλλοωσ φορ νεγοτια−
τιονσ ον παρτιχυλαρ χοντραχτ τερµσ; χονσυµερσ χαν ελεχτ λεγισλατορσ ανδ αυτηορισε τηεµ το ιµποσε ρυλεσ το
γοϖερν αλλ χοντραχτσ; χουρτσ σεττλε δισπυτεσ βετωεεν χονσυµερσ ανδ τηειρ χοντραχτ παρτνερσ.
Παρτιχιπατιον οππορτυνιτιεσ φορ χονσυµερσ αρε οφ ιντερεστ το πριϖαχψ χοντραχτσ βεχαυσε παρτιχιπατιον ισ ονε
οφ τηρεε τραδιτιοναλ λεγιτιµαχψ ρεθυιρεµεντσ, τογετηερ ωιτη τρανσπαρενχψ ανδ αχχουνταβιλιτψ, φορ αν αχτ τηατ
αφφεχτσ α φυνδαµενταλ ριγητ.21 Α σοχιετψ, συχη ασ α Στατε ορ τηε Ευροπεαν Υνιον, χαν δελιβερατελψ χηοοσε ωηιχη
ινστιτυτιον δεχιδεσ ον πριϖαχψ χοντραχτσ. Νοτ δεχιδινγ ον ηοω το οφφερ παρτιχιπατιον οππορτυνιτιεσ ορ ηοω το
µεετ λεγιτιµαχψ ρεθυιρεµεντσ χουλδ υννεχεσσαριλψ ιµπεδε εφφιχιεντ δεχισιον−µακινγ.
Χ. Χονσυµερ παρτιχιπατιον ασ α θυεστιον οφ Ινστιτυτιοναλ Χηοιχε
Χονσυµερ παρτιχιπατιον τακεσ διφφερεντ φορµσ ιν διφφερεντ ινστιτυτιονσ: τηεψ αχτ ασ χιτιζενσ, ϖοτερσ, λιτιγαντσ
ανδ παρτιχιπαντσ ιν χονσυµερ ιντερεστ γρουπσ. Τηεψ αρε τηε ηολδερσ οφ σπεχιφιχ προτεχτιονσ ιν τηε Χηαρτερ οφ
Φυνδαµενταλ Ριγητσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον (τηε Χηαρτερ).22 Τηε τερµ χονσυµερσ ισ υσεδ τηρουγηουτ τηισ
αρτιχλε, το εασιλψ διστινγυιση τηεµ φροµ τηειρ χοντραχτ παρτνερσ, ινδιχατεδ ασ προδυχερσ. Προδυχερσ αρε προ−
ϖιδερσ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ ανδ τηε χοντρολλερσ ανδ προχεσσορσ οφ περσοναλ δατα ωιτηιν τηε µαρκετ,23 ωηιλστ
ιν οτηερ ινστιτυτιονσ τηεψ χαν οπερατε ασ λοββψιστσ ορ λιτιγαντσ.
Χερταιν παρτιχιπατιον ποσσιβιλιτιεσ µαψ βε µορε δεσιραβλε τηαν οτηερσ, δεπενδινγ ον τηε πολιχψ οβϕεχτιϖεσ
α σοχιετψ ωαντσ το αχηιεϖε, ανδ τηε λεϖελ οφ πριϖαχψ προτεχτιον ιτ ωισηεσ το οφφερ. Ιν τηισ χοντεξτ, τηε φολλοωινγ
θυεστιον βεχοµεσ ρελεϖαντ:
Ωηεν δεχιδινγ ον πριϖαχψ χοντραχτσ ιν τηε αγε οφ βιγ δατα, ηοω δοεσ ινστιτυτιοναλ χηοιχε αφφεχτ
χονσυµερ παρτιχιπατιον οππορτυνιτιεσ ανδ ηοω δοεσ ιτ αφφεχτ τηε φεασιβιλιτψ οφ πολιχψ οβϕεχτιϖεσ ιν
τηε Ευροπεαν µυλτιλεϖελ ϕυρισδιχτιον?
Τηε θυεστιον ωιλλ βε αδδρεσσεδ βψ ανσωερινγ τηε φολλοωινγ συβ−θυεστιονσ:
1. Ωηψ δοεσ ινστιτυτιοναλ χηοιχε µαττερ φορ πριϖαχψ προτεχτιον?
2. Ηοω δο τηε ποσσιβιλιτιεσ οφ παρτιχιπατιον φορ χονσυµερσ ανδ προδυχερσ θυαλιτατιϖελψ χοµπαρε βετωεεν
ινστιτυτιονσ, ιφ δεχισιονσ ον χονσυµερ πριϖαχψ ωερε το βε λεφτ το τηε µαρκετ, τηε πολιτιχαλ προχεσσ ορ τηε
χουρτσ, ρεσπεχτιϖελψ?
3. Ωηατ δοεσ τηε αναλψσισ ιµπλψ φορ διφφερεντ πολιχψ οβϕεχτιϖεσ χονχερνινγ τηε ιµπαχτ οφ βιγ δατα ον σοχιετψ?
Φορ πραχτιχαλ ρεασονσ τηε σχοπε οφ τηισ αρτιχλε ισ ρεστριχτεδ το πριϖαχψ χοντραχτσ ιν ωηιχη ονε παρτψ θυαλιφιεσ
ασ α χονσυµερ.24 Τηισ ιµπλιεσ τηατ χριµιναλ ορ νατιοναλ σεχυριτψ ινϖεστιγατιονσ, εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπσ
ανδ τορτσ αρε νοτ χοϖερεδ. Φυρτηερ, σινχε τηε χοµπαρισον οφ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ ινστιτυτιονσ ισ νοτ διρεχτλψ
δεπενδεντ ον συβσταντιϖε λαω, ασπεχτσ οφ συβσταντιϖε λαω αρε νοτ αδδρεσσεδ. Μορεοϖερ, ασ δατα προτεχτιον
ανδ πριϖαχψ προτεχτιον αρε νοτ αλωαψσ εασιλψ διστινγυισηεδ ανδ σοµετιµεσ υσεδ ιντερχηανγεαβλψ, τηισ αρτιχλε
διστινγυισηεσ βετωεεν βοτη χονχεπτσ ονλψ ωηεν τηισ ισ ρεθυιρεδ φορ τηε συβϕεχτ ατ ηανδ.25
21 ∆ανιελλε Κεατσ Χιτρον, Τεχηνολογιχαλ ∆υε Προχεσσ (2007) 85 Ωαση. ΥΛ Ρεϖ. 1249, 12561257. Γυτωιρτη ανδ ∆ε Ηερτ ηαϖε ποιντεδ
ουτ τηε σιµιλαριτψ βετωεεν τηεσε σαφεγυαρδσ ανδ τηε χονχεπτ οφ δυε προχεσσ ιν Υνιτεδ Στατεσ λαω; Σεργε Γυτωιρτη ανδ Παυλ ∆ε Ηερτ,
Εεν Τηεορετισχηε Ονδερβουω ςοορ Εεν Λεγιτιεµ Στραφπροχεσ. Ρεφλεχτιεσ οϖερ Προχεσχυλτυρεν, δε ∆οελστελλινγεν ϖαν δε Στραφ, δε
Πλαατσ ϖαν Ηετ Στραφρεχητ Εν δε Ρολ ϖαν Σλαχητοφφερσ (Τηεορετιχαλ υνδερπιννινγσ φορ λεγιτιµατε χριµιναλ προχεδυρε. Ρεφλεχτιονσ ον
προχεσσ χυλτυρεσ, τηε αιµσ οφ πυνισηµεντ, τηε πλαχε οφ χριµιναλ λαω ανδ τηε ρολε οφ ϖιχτιµσ) (2001) 31 ∆ελικτ & δελινκωεντ 1048,
νοσ. 1213.
22 Χηαρτερ οφ Φυνδαµενταλ Ριγητσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον, [2010] Οϑ Χ 83/02, αρτ 38.
23 ∆ατα Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε, αρτ 2(δε).
24 Χουνχιλ ∆ιρεχτιϖε 93/13/ΕΕΧ οφ 5 Απριλ 1993 ον υνφαιρ τερµσ ιν χονσυµερ χοντραχτσ, [1993] Οϑ Λ95/29 (Υνφαιρ Τερµσ ∆ιρεχτιϖε), αρτ
2β: ανψ νατυραλ περσον ωηο, ιν χοντραχτσ χοϖερεδ βψ τηισ ∆ιρεχτιϖε, ισ αχτινγ φορ πυρποσεσ ωηιχη αρε ουτσιδε ηισ τραδε, βυσινεσσ ορ
προφεσσιον.
25 Σεε ∆ΛΑ Πιπερ, Λεγαλ Αναλψσισ οφ α Σινγλε Μαρκετ φορ τηε Ινφορµατιον Σοχιετψ: Νεω Ρυλεσ φορ α Νεω Αγε? (Ευροπεαν Υνιον 2009) ΣΜΑΡΤ
2007/0037 χηαπ 4 π. 4
Ρηοεν 55
∆. Χοµπαρατιϖε Ινστιτυτιοναλ Αναλψσισ  Μετηοδολογιχαλ νοτεσ
Τηισ αρτιχλε ανσωερσ τηε θυεστιονσ σετ ουτ αβοϖε βψ περφορµινγ α χοµπαρατιϖε ινστιτυτιοναλ αναλψσισ βετωεεν
τηε πολιτιχαλ προχεσσ, τηε µαρκετ ανδ τηε χουρτσ ατ βοτη νατιοναλ ανδ Ευροπεαν Υνιον λεϖελσ. Τηε χοµ
παρισον φοχυσεσ ον εαχη ινστιτυτιονσ ποσσιβιλιτιεσ φορ προϖιδινγ εφφεχτιϖε παρτιχιπατιον οππορτυνιτιεσ το
χονσυµερσ.
Χοµπαρισον βετωεεν ινστιτυτιονσ ισ ποσσιβλε ιφ τηε σαµε ινδιϖιδυαλσ παρτιχιπατε ιν αλλ χοµπαρεδ ινστιτυ−
τιονσ. Ιν τηε χασε οφ βιγ δατα ανδ πριϖαχψ χοντραχτσ, ωε ασσυµε τηατ βυψερσ ανδ σελλερσ, ορ χονσυµερσ ανδ
προδυχερσ, ορ λιτιγαντσ βεφορε τηε χουρτσ ανδ ϖοτερσ ανδ λοββψιστσ αρε ινδεεδ µεµβερσ οφ τηε σαµε µασσ
οφ πεοπλε. Χοµπαρισον ισ υσεφυλ, εϖεν τηουγη νο σινγλε ινστιτυτιον χαν βε εξπεχτεδ το περφορµ περφεχτλψ.
Ινστιτυτιοναλ περφορµανχε δετεριορατεσ ωηεν τηε νυµβερ ανδ χοµπλεξιτψ οφ τηε ρεθυιρεδ δεχισιονσ ινχρεασε.
Ιν τηεσε χασεσ, ινστιτυτιονσ τενδ το µοϖε τογετηερ.26 Εϖεν τηε βεστ αϖαιλαβλε ινστιτυτιοναλ οπτιον µαψ λεαϖε
µυχη το βε δεσιρεδ.
Ιν τηε µοδελ οφφερεδ βψ Κοµεσαρ, τηε εσσενχε οφ ινστιτυτιοναλ χοµπαρισον λιεσ ιν χοµπαρινγ τηε ινχεν−
τιϖεσ τηατ δριϖε τηε αχτιονσ οφ τηε µασσ οφ παρτιχιπαντσ ιν τηεσε ινστιτυτιονσ (χονσυµερσ, προδυχερσ, λιτιγαντσ,
ϖοτερσ, λοββψιστσ). Ηε χαλλσ τηισ τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον. Τηεσε δψναµιχσ αρε δετερµινεδ βψ α σιµπλε
χοµπαρισον οφ χοστσ ανδ βενεφιτσ.27
• Τηε beneits οφ παρτιχιπατιον αρε δεπενδεντ ον τηε διστριβυτιον οφ στακεσ ατ πλαψ φορ τηε παρτιχι−
παντσ. Τηισ διστριβυτιον ισ δετερµινεδ βψ τηε αϖεραγε περ χαπιτα στακεσ ωιτηιν τηε ποπυλατιον ανδ
βψ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε στακεσ ϖαρψ ωιτηιν τηε ποπυλατιον.
• Τηε χοστσ οφ παρτιχιπατιον αρε τηε χοστσ οφ ινφορµατιον ανδ τηε χοστσ οφ οργανισινγ χολλεχτιϖε αχτιον.
∆επενδινγ ον τηε ινστιτυτιον, παρτιχιπατιον χοστσ αρε κνοων ασ τρανσαχτιον χοστσ, λιτιγατιον χοστσ
ορ πολιτιχαλ παρτιχιπατιον χοστσ. Ιν τηε µοδελ οφ ρεγυλατορψ χαπτυρε οφφερεδ βψ Λεϖινε ανδ Φορρενχε,
τηεψ χαν αλσο ινχλυδε µονιτορινγ χοστσ.28
Ε. Στρυχτυρε οφ τηισ αρτιχλε
Τηε ρελεϖανχε ανδ τηε σπεχιφιχσ οφ τηε αππλιχατιον οφ χοµπαρατιϖε ινστιτυτιοναλ αναλψσισ το τηε ρεσεαρχη θυεσ−
τιον αρε αδδρεσσεδ ιν σεχτιον ΙΙ. Σεχτιον ΙΙΙ χονταινσ τηε αχτυαλ αναλψσισ. Σεχτιον Ις τηεν αππλιεσ τηε ουτ−
χοµε οφ τηισ αναλψσισ το α νυµβερ οφ ποσσιβλε πολιχψ οβϕεχτιϖεσ. Τηε φιναλ σεχτιον χονταινσ σοµε χονχλυδινγ
ρεµαρκσ.
ΙΙ. Ηοω ινστιτυτιονσ µαττερ φορ χονσυµερ πριϖαχψ
Το εφφεχτιϖελψ µακε υσε οφ α λεγαλ ριγητ, ιτ µυστ βε ρεασοναβλψ αχηιεϖαβλε. Ιφ τωο παρτιεσ ιντερεστσ αρε νοτ φυλλψ
αλιγνεδ ανδ α δεχισιον ισ ρεθυιρεδ, α ρυλε οφ συβσταντιϖε λαω υσυαλλψ χαννοτ φυλλψ προϖιδε ιτσ ιντενδεδ προτεχ−
τιον βεχαυσε δεχισιονσ αλωαψσ ηαϖε α χοστ. Χοασεσ τηεορψ οφ τρανσαχτιον χοστσ συγγεστσ τηατ σοµε παρτιεσ ωιλλ
νοτ σεεκ α δεχισιον ιφ τηε χοστ οφ γεττινγ τηατ δεχισιον ουτωειγησ ιτσ βενεφιτσ.29
Τηε λεϖελ οφ λεγαλ προτεχτιον οφφερεδ βψ συβσταντιϖε λαω χαν τηερεφορε βε εξπεχτεδ το βε λοωερ ιφ τρανσαχ−
τιον χοστσ αρε ηιγηερ.30 Τρανσαχτιον χοστσ ϖαρψ ωιτηιν ινστιτυτιονσ, ανδ τηεψ µαψ ϖαρψ φροµ Στατε το Στατε,
χαυσινγ διφφερεντ λεϖελσ οφ λεγαλ προτεχτιον. Το πρεϖεντ τηεσε διφφερενχεσ φροµ βεχοµινγ εξχεσσιϖε, βοτη τηε
Ευροπεαν Υνιον ανδ τηε ΕΧΗΡ σετ µινιµυµ στανδαρδσ φορ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ λεγαλ δεχισιον−µακινγ προ−
χεσσεσ, ατ λεαστ βεφορε τηε χουρτσ.31
Τρανσαχτιον χοστσ ωιλλ ρισε ιν εϖερψ ινστιτυτιον ιφ νυµβερσ ανδ χοµπλεξιτψ ινχρεασε. Τηερεφορε, ιτ ισ οφ παρ−
τιχυλαρ ρελεϖανχε τηατ, ασ α ρεσυλτ οφ δαταφιχατιον, βοτη τηε νυµβερ ανδ τηε χοµπλεξιτψ οφ δεχισιονσ ον πριϖαχψ
χοντραχτσ ηαϖε ινχρεασεδ συβσταντιαλλψ. Τηε νυµβερ οφ δεχισιονσ ισ ρελατεδ το τηε ρισινγ νυµβερ οφ πριϖαχψ
χοντραχτσ ανδ τηε νυµβερ οφ τρανσαχτιονσ γενερατινγ περσοναλ δατα, ασ ινδιχατεδ εαρλιερ. Τηε χοµπλεξιτψ οφ
πριϖαχψ χοντραχτσ ισ αλσο ινχρεασινγ, παρτιχυλαρλψ ιν τερµσ οφ (α) τηε τεχηνολογψ υσεδ φορ εξεχυτινγ τηεµ, ανδ
αχχεσσεδ 5 Νοϖεµβερ 2014; Γερριτ−ϑαν Ζωεννε, ∆ιλυτεδ Πριϖαχψ Λαω (Λειδεν Υνιϖερσιτψ 2013) ν 3
αβστραχτ=2488486> αχχεσσεδ 13 Νοϖεµβερ 2014.
26 Κοµεσαρ, Λαωσ Λιµιτσ (ν 17) 23, 28.
27 Ιβιδ 30.
28 Μιχηαελ Ε Λεϖινε ανδ ϑεννιφερ Λ Φορρενχε, Ρεγυλατορψ Χαπτυρε, Πυβλιχ Ιντερεστ, ανδ τηε Πυβλιχ Αγενδα: Τοωαρδ α Σψντηεσισ (1990)
6 ϑουρναλ οφ Λαω, Εχονοµιχσ, ανδ Οργανιζατιον 167, 171.
29 Ροναλδ Η Χοασε, Τηε Νατυρε οφ τηε Φιρµ (1937) 4 Εχονοµιχα 386, 390391.
30 Ιλλ λετ ψου ωριτε τηε συβστανχε ψου λετ µε ωριτε τηε προχεδυρε, ανδ Ιλλ σχρεω ψου εϖερψ τιµε. Ρεγυλατορψ Ρεφορµ Αχτ: Ηεαρινγ ον
Η.Ρ. 2327. Ηουσε Χοµµ. ον τηε ϑυδιχιαρψ, 98τη Χονγ. 312 (1983) (στατεµεντ οφ Ρεπ. ϑοην ∆ινγελλ).
31 Αρτ 13 οφ τηε Χονϖεντιον (ριγητ το αν εφφεχτιϖε ρεµεδψ); Χασε Χ−213/89 Θ. ϖ Σεχρεταρψ οφ Στατε φορ Τρανσπορτ, εξ παρτε: Φαχτορταµε Λτδ
ανδ οτηερσ (Φαχτορταµε Ι), [1990] ΕΧΡ Ι−02433, παρασ. 21−23 (αϖαιλαβιλιτψ οφ ιντεριµ ρελιεφ ασ α χονδιτιον φορ εφφεχτιϖενεσσ).
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ56
(β) τηε νυµβερ οφ παρτιεσ ινϖολϖεδ. Τεχηνολογψ ηασ ινχρεασεδ τηε χοµπλεξιτψ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ: τηε φαχτ
τηατ τεχηνολογιχαλ ασπεχτσ νεεδ νοτ βε δισχλοσεδ το χονσυµερσ32 µακεσ ιτ διφφιχυλτ το δετερµινε ωηετηερ α
παρτιχυλαρ υσε οφ περσοναλ δατα ρεµαινσ ωιτηιν τηε βουνδαριεσ σετ ιν τηε χοντραχτ, ορ εϖεν το δετερµινε τηοσε
βουνδαριεσ τηεµσελϖεσ. Τηε ινχρεασινγ νυµβερ οφ παρτιεσ ινϖολϖεδ ινχρεασεσ χοµπλεξιτψ, βεχαυσε δατα ωιλλ
βε χολλεχτεδ φροµ µυλτιπλε σουρχεσ ανδ σηαρεδ ωιτη µυλτιπλε υσερσ. Τηισ µαψ ρεσυλτ ιν µυλτιλατεραλ εξχηανγεσ
οφ περσοναλ δατα βασεδ ον βιλατεραλ χοντραχτσ.
Ιν τηε µαρκετ, ινχρεασινγ νυµβερσ ανδ χοµπλεξιτψ χαν λεαδ το τηε υσε οφ φορµ χοντραχτσ, ελιµινατινγ παρτψ
βαργαινινγ οπτιονσ. Ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ, ινχρεασινγ νυµβερσ ανδ χοµπλεξιτψ µακε ανψ λαω λεσσ λικελψ το
βε ωελλ συιτεδ το τηε µαϕοριτψ οφ τρανσαχτιονσ. Τηε χουρτσ ηαϖε λιµιτεδ χαπαχιτψ το εφφιχιεντλψ προϖιδε εϖερψ
µαρκετ παρτψ ωιτη τηε δεχισιονσ τηεψ νεεδ. Ινστιτυτιοναλ χηοιχε ωηεν δεχιδινγ ον πριϖαχψ χοντραχτσ ισ α µατ−
τερ οφ χηοοσινγ αµονγ ιµπερφεχτ αλτερνατιϖεσ.33
A. Everything has a price: privacy analysis by cost and benet
Χοασεσ τηεορψ οφ τρανσαχτιον χοστσ διχτατεσ τηατ ιφ αν ινστιτυτιον δεχιδεσ ον πριϖαχψ χοντραχτσ, τηε ϖαλυε οφ
τηεσε χοντραχτσ πλαψσ αν ιµπορταντ παρτ ιν τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον. Τηισ πρεσεντσ α προβλεµ φορ τωο
ρεασονσ. Φιρστλψ, πριϖαχψ  ασ α φυνδαµενταλ ριγητ ανδ αν ασπεχτ οφ ηυµαν διγνιτψ  µαψ βε χονσιδερεδ νοτ
το ηαϖε α µονεταρψ ϖαλυε, ορ εϖεν νοτ συιταβλε το βε βουγητ ανδ σολδ.34 Σεχονδλψ, µανψ πριϖαχψ χοντραχτσ δο
νοτ σπεχιφιχαλλψ πυτ α µονεταρψ ϖαλυε ον τηε περσοναλ δατα πορτιον οφ τηε περφορµανχε. Τηισ ινχοµπατιβιλιτψ
µανιφεστσ ιτσελφ ατ τηε λεϖελ οφ ινδιϖιδυαλ τρανσαχτιονσ (τηε µιχροεχονοµιχ λεϖελ) ανδ ατ τηε λεϖελ οφ πριϖαχψ ασ
α φαχτορ προµοτινγ ορ ηινδερινγ σοχιεταλ προσπεριτψ ορ ωεαλτη (τηε µαχροεχονοµιχ λεϖελ).
Το φαχιλιτατε δεχισιον−µακινγ, λαω ανδ εχονοµιχ τηεορψ ατταχη εχονοµιχ ϖαλυε το πριϖαχψ ιν αν ινδιρεχτ ωαψ.
Τηε λαω σολϖεσ τηε µιχροεχονοµιχ παρτ οφ τηε προβλεµ βψ σεπαρατινγ δεχισιονσ ον τηε λεγιτιµατε προχεσσινγ
οφ περσοναλ δατα φροµ δεχισιονσ ον πριϖαχψ. Τηε λαττερ λαχκσ α πρεχισε δεφινιτιον. Εϖαλυατινγ χονφορµιτψ ωιτη
αρτιχλε 8 ρεθυιρεσ ϕυδιχιαλ δεχισιονσ, ωηιχη αρε διφφιχυλτ το αχηιεϖε, λοω ιν ϖολυµε ανδ χοµε ωιτη ηιγη τρανσαχ
τιον χοστσ. Τηε ∆ατα Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε σιµπλιφιεσ τηισ προχεσσ βψ αλλοωινγ α ηιγη ϖολυµε οφ δεχισιονσ ατ α
λοω χοστ. Ιτ δοεσ τηισ βοτη βψ µακινγ χοµπλιανχε εασιερ φορ προδυχερσ (βψ σεττινγ ρελατιϖελψ σιµπλε στανδαρδσ
φορ τηε προχεσσινγ οφ περσοναλ δατα) ανδ βψ αυτηορισινγ χονσυµερσ το εντερ ιντο αγρεεµεντσ (αρτ. 7(α−β), ∆ατα
Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε). Τηισ, βψ τηε ωαψ, µακεσ τηε ∆ιρεχτιϖε αν εξαµπλε οφ ινστιτυτιοναλ χηοιχε.
Ρεθυιρινγ χονσυµερσ αγρεεµεντ εναβλεσ τηεµ το εξχηανγε τηειρ περσοναλ δατα φορ σερϖιχεσ ωιτηουτ
µονεψ χηανγινγ ηανδσ. Τηε βυσινεσσ µοδελ οφ Γοογλε ισ α γοοδ εξαµπλε. Γοογλε προϖιδεσ ιτσ υσερσ ωιτη αν
ε−µαιλ σερϖιχε, ονλινε δοχυµεντ χολλαβορατιον, πηοτο ανδ ϖιδεο σηαρινγ σερϖιχεσ, α σεαρχηαβλε µαπ οφ τηε
ωορλδ ανδ α σεαρχη ενγινε το τηε Ωορλδ Ωιδε Ωεβ. φορ φρεε. Γοογλε αλσο γενερατεσ ανδ ποπυλατεσ δαταβασεσ
φορ ανδ φροµ αλλ τηεσε αχτιϖιτιεσ. Τακεν τογετηερ, τηεσε αρε Γοογλεσ χοστσ. Τηε χοµπανψ τηεν µονετισεσ τηε
υσερσ περσοναλ δατα βψ οφφερινγ ταργετεδ αδϖερτισινγ οπτιονσ ωιτηιν ιτσ σερϖιχεσ το τηιρδ παρτιεσ (αν εξαµπλε
οφ α τωο−σιδεδ µαρκετ).35 Τηε ρεϖενυεσ οφ τηισ οπερατιον εξχεεδεδ τηε χοστσ βψ αππροξιµατελψ α βιλλιον δολ−
λαρσ περ µοντη ιν τηε τηιρδ θυαρτερ οφ 2013.36 Φορ χονσυµερσ, Γοογλεσ φρεε σερϖιχεσ αππαρεντλψ οφφερ γοοδ
ϖαλυε. Τηε πριχε τηεψ παψ ισ τηε ρισκ οφ λοσινγ σοµε περσοναλ πριϖαχψ. Μανψ χονσυµερσ (ιµπλιχιτλψ) δεχιδε τηατ
τηισ ισ α γοοδ δεαλ, ωηετηερ ορ νοτ τηεψ αρε αωαρε οφ αλλ τηε πριϖαχψ ιµπλιχατιονσ οφ τηειρ χοντραχτσ.
Εχονοµιχ τηεορψ, ον τηε οτηερ ηανδ, προϖιδεσ α χονχεπτ φορ χοµπαρινγ χοστσ ανδ βενεφιτσ ατ τηε µαχρο−
εχονοµιχ λεϖελ. Λοσσ οφ πριϖαχψ φορ ινδιϖιδυαλσ ορ γρουπσ χαν βε χονσιδερεδ α φορµ οφ σοχιαλ χοστ.37 Τηισ χοστ
δοεσ νοτ µανιφεστ ιτσελφ ιν ινδιϖιδυαλ τρανσαχτιονσ ανδ ισ τηερεφορε νοτ συιταβλε φορ αναλψσινγ παρτιχιπατιον ιν
τηε µαρκετ. Ιτ χαν, ηοωεϖερ, βε τακεν ιντο αχχουντ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ορ τηε χουρτσ, φορ εξαµπλε ωηεν
χονσιδερινγ αδµισσιβιλιτψ οφ τερµσ, ταξατιον, bona ides ορ τηε χοµµον γοοδ.
32 ∆ατα Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε, Πρεαµβλε, νρ. 41.
33 Νειλ Κ Κοµεσαρ, Ιµπερφεχτ Αλτερνατιϖεσ: Χηοοσινγ Ινστιτυτιονσ ιν Λαω, Εχονοµιχσ, ανδ Πυβλιχ Πολιχψ (Υνιϖερσιτψ Οφ Χηιχαγο Πρεσσ 1997).
34 Χοριεν Πρινσ,  Ωηεν Περσοναλ ∆ατα, Βεηαϖιορ ανδ ςιρτυαλ Ιδεντιτιεσ Βεχοµε α Χοµµοδιτψ: Ωουλδ α Προπερτψ Ριγητσ Αππροαχη
Ματτερ? (2006) 3 ΣΧΡΙΠΤ−εδ 270, 275; ϑεροµε προϖιδεσ νυµερουσ εξαµπλεσ οφ µονεταρψ ϖαλυε: ϑοσεπη Ω ϑεροµε, Βυψινγ ανδ
Σελλινγ Πριϖαχψ: βιγ δατασ ∆ιφφερεντ Βυρδενσ ανδ Βενεφιτσ (2013) 66 Στανφορδ Λαω Ρεϖιεω Ονλινε 47.
35 ϑεαν−Χηαρλεσ Ροχηετ ανδ ϑεαν Τιρολε, Πλατφορµ Χοµπετιτιον ιν Τωο−Σιδεδ Μαρκετσ (2003) 1 ϑουρναλ οφ τηε Ευροπεαν Εχονοµιχ
Ασσοχιατιον 990.
36 Βρυχε Σχηνειερ, Σταλκερ Εχονοµψ Ηερε το Σταψ ΧΝΝ (26 Νοϖεµβερ 2013) 3/11/20/οπινιον/σχηνειερ−
σταλκερ−εχονοµψ/ινδεξ.ητµλ> αχχεσσεδ 18 Μαρχη 2014.
37 Ροναλδ Η Χοασε, Τηε Προβλεµ οφ Σοχιαλ Χοστ (1960) 3 ϑουρναλ οφ Λαω ανδ Εχονοµιχσ 1; Παυλ Σηολτζ, Τρανσαχτιον Χοστσ ανδ
τηε Σοχιαλ Χοστ οφ Ονλινε Πριϖαχψ (2001) 6 Φιρστ Μονδαψ αχχεσσεδ
10 Οχτοβερ 2014.
Ρηοεν 57
Β. Αλλ χρεατεδ υνεθυαλ: τηε χαταλογυε οφ χοµπαρισονσ
Τηισ αρτιχλε χοµπαρεσ µαρκετσ, τηε πολιτιχαλ προχεσσ ανδ χουρτσ ατ τηε λεϖελσ οφ Μεµβερ Στατεσ ανδ τηε Ευρο−
πεαν Υνιον. Ινστιτυτιονσ ατ τηε λεϖελ οφ τηε Χουνχιλ οφ Ευροπε (ΧοΕ) αρε εξχλυδεδ. Τηεψ αρε νοτ οπεν το τηε
σαµε µασσ οφ παρτιχιπαντσ  τηερε ισ νο χοµµον µαρκετ ιν τηε ΧοΕ, ανδ νειτηερ ιτσ πολιτιχαλ προχεσσ νορ τηε
Ευροπεαν Χουρτ οφ Ηυµαν Ριγητσ (ΕΧτΗΡ) ισ αχχεσσιβλε το χονσυµερσ ορ προδυχερσ παρτιχιπατινγ ατ τηε ΕΥ ορ
νατιοναλ λεϖελσ. Τηε ΕΧτΗΡ ονλψ ηανδλεσ χασεσ αγαινστ α Στατε ορ βετωεεν Στατεσ.38 Τηε οφφιχιαλσ τακινγ παρτ ιν
τηε πολιτιχαλ προχεσσ οφ τηε ΧοΕ αρε νοτ απποιντεδ αφτερ γενεραλ ελεχτιονσ. Τηε ϖερδιχτσ οφ τηε ΕΧτΗΡ δο νοτ
βινδ τηε ινστιτυτιονσ οφ τηε ΕΥ, αλτηουγη τηε ΕΥ αχχεπτσ τηε ΕΧτΗΡσ ιντερπρετατιον οφ ηυµαν ριγητσ ασ ιτσ
οων (αρτιχλε 6, ΤΕΥ).
Οτηερ χοµπαρισονσ τηατ χαν βε ελιµινατεδ αρε:
• Νατιοναλ χουρτσ χαννοτ βε χοµπαρεδ το τηε Ευροπεαν Χουρτ οφ ϑυστιχε. Ασ φαρ ασ δισπυτεσ οϖερ
πριϖαχψ χοντραχτσ βετωεεν χονσυµερσ ανδ προδυχερσ αρε χονχερνεδ, τηε λαττερ χουρτ ισ ιναχχεσσιβλε
το λιτιγαντσ. Ιφ λιτιγαντσ ρεσιδε ιν τηε σαµε Στατε, νατιοναλ χουρτσ ηαϖε ϕυρισδιχτιον. Ιφ λιτιγαντσ ρεσιδε
ιν διφφερεντ Μεµβερ Στατεσ, τηε σο−χαλλεδ Βρυσσελσ Ι ρεγυλατιον δεχιδεσ ωηιχη νατιοναλ χουρτ ηασ
ϕυρισδιχτιον.39 Ιν αλλ οτηερ χασεσ, δοµεστιχ λαω δεχιδεσ ωηετηερ τηε νατιοναλ χουρτσ ηαϖε ϕυρισδιχ−
τιον. Ιφ α δισπυτε βεφορε α νατιοναλ χουρτ ρεθυιρεσ α υνιφορµ ιντερπρετατιον οφ ΕΥ λαω, τηε ηιγηεστ
νατιοναλ χουρτ ισ ρεθυιρεδ το πυτ τηε µαττερ βεφορε τηε ΧϑΕΥ (αρτ. 267, ΤΦΕΥ). Ηοωεϖερ, τηισ ισ ονλψ
το ιντερπρετ ΕΥ λαω, νοτ το δεχιδε τηε χασε.
• Χοµπαρινγ τηε Ευροπεαν ιντερναλ µαρκετ το οτηερ µαρκετσ ισ ιµποσσιβλε βεχαυσε τηερε ισ νο
εθυιϖαλεντ ινστιτυτιον ατ τηε νατιοναλ λεϖελ. Ωηερε µαρκετσ στιλλ ηαϖε α στρονγ νατιοναλ φοχυσ (ε.γ.
τελεχοµµυνιχατιονσ, ωηερε τηε ΙΤΥ στιλλ αλλοωσ φορ πριχε διφφερεντιατιον βασεδ ον τραφφιχ χροσσινγ
νατιοναλ βορδερσ),40 χοµπαρισον ωιλλ εφφεχτιϖελψ βε λιµιτεδ το τηε νατιοναλ λεϖελ.
Τηερεφορε, τηισ αρτιχλε ονλψ χοµπαρεσ:
• Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ: τηε ιντερναλ µαρκετ, τηε πολιτιχαλ προχεσσ ανδ τηε χουρτσ;
• Ατ τηε ΕΥ λεϖελ: τηε ιντερναλ µαρκετ ανδ τηε πολιτιχαλ προχεσσ;
• Βετωεεν τηε νατιοναλ ανδ τηε ΕΥ λεϖελσ: τηε µαρκετ ανδ τηε πολιτιχαλ προχεσσ.
ΙΙΙ. Νατιοναλ ανδ Ευροπεαν ινστιτυτιονσ χοµπαρεδ
Τηε φολλοωινγ χοµπαρισονσ ασσυµε τηατ πριϖαχψ χοντραχτσ δο νοτ σπεχιφψ τηε προχεσσινγ οφ περσοναλ δατα φορ
µονεταρψ χοµπενσατιον ασ τηε πριµαρψ περφορµανχε οφ ονε οφ τηε παρτιεσ. Τηισ ισ προβαβλψ α σαφε ασσυµπ−
τιον γιϖεν περµισσιον φορ χολλεχτιον οφ περσοναλ δατα ισ υσυαλλψ παρτ οφ α χοντραχτ ωιτη α ωιδερ σχοπε. Μανψ
οφ τηεσε χοντραχτσ δο νοτ ινϖολϖε παψµεντ, ε.γ. τηε τερµσ οφ υσε οφ σοχιαλ νετωορκσ ορ οτηερ ωεβ σερϖιχεσ. Ιν
τηοσε χοντραχτσ τηατ δο ινϖολϖε µονεταρψ εξχηανγε (τελεπηονε χοντραχτσ, βανκ αχχουντσ), τηε πριϖαχψ ασπεχτ
ισ υσυαλλψ νοτ τηε µαιν χονσιδερατιον.
Α. Πριϖαχψ χοντραχτσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ
1. Ιν τηε µαρκετ
Τηε τερµσ ανδ χονδιτιονσ οφ α πριϖαχψ χοντραχτ αρε υσυαλλψ νοτ νεγοτιαβλε. Ασ α ρεσυλτ, τηε δεχισιον οφ τηε
µαρκετ ισ εφφεχτιϖελψ τηε δεχισιον οφ τηε παρτψ ωηο δραφτσ τηε χοντραχτ. Ιν α τρανσαχτιον βετωεεν α χονσυµερ
ανδ α προδυχερ, τηισ ωιλλ βε τηε προδυχερ.
Τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον ιν τηισ δεχισιον µακινγ προχεσσ χαν βε δεσχριβεδ ασ φολλοωσ. Ασ φορ τηε
βενεφιτσ ιν τερµσ οφ µονεταρψ εξχηανγε, τηε στακεσ περ χοντραχτ αρε ρουγηλψ εθυιϖαλεντ φορ χονσυµερσ ανδ
προδυχερσ. Τηε στακεσ περ χοντραχτ αρε συπποσεδλψ σψµµετριχαλ. Χοµπετιτιον ιν τηε µαρκετ ωιλλ πρεσυµ
αβλψ χαυσε τηε πριχε τηε χονσυµερ παψσ το βε νεαρ χοστ, σο τηε πριχε φορ τηε σερϖιχεσ ωιλλ ονλψ βε µαργιναλλψ
διφφερεντ βετωεεν προδυχερσ φορ αν εθυιϖαλεντ λεϖελ οφ σερϖιχε. Ιφ νο µονεψ ισ χηανγινγ ηανδσ, τηε πριχε
38 Αρτσ 33−34, ΕΧΗΡ.
39 Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ Χουνχιλ Ρεγυλατιον οφ 12 ∆εχεµβερ 2012 ον ϕυρισδιχτιον ανδ τηε ρεχογνιτιον ανδ ενφορχεµεντ οφ ϕυδγ−
µεντσ ιν χιϖιλ ανδ χοµµερχιαλ µαττερσ (ρεχαστ), [2012] Οϑ Λ 351/1 (Βρυσσελσ Ι Ρεγυλατιον).
40 Ωορλδ Αδµινιστρατιϖε Τελεγραπη ανδ Τελεπηονε Χονφερενχε ανδ Ιντερνατιοναλ Τελεχοµµυνιχατιον Υνιον, Ιντερνατιοναλ Τελεχοµµυνι
χατιον Ρεγυλατιονσ : Φιναλ Αχτσ οφ τηε Ωορλδ Αδµινιστρατιϖε Τελεγραπη ανδ Τελεπηονε Χονφερενχε, Μελβουρνε, 1988 (ΩΑΤΤΧ−88).
(ΙΤΥ 1989) σ 1.5.
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ58
ονε χονσυµερ παψσ ισ χλοσε το τηε µαργιναλ χοστ οφ οπερατινγ τηε σερϖιχε φορ ονε µορε χονσυµερ. Ιφ τηε
νυµβερ οφ χονσυµερσ ισ λαργε ενουγη τηε σαµε ισ προβαβλψ τρυε φορ τηε ινχρεασε ιν προφιτσ τηατ α προ
δυχερ χαν οβταιν βψ µακινγ τηε περσοναλ δατα οφ ονε µορε χονσυµερ αϖαιλαβλε φορ περσοναλισεδ αδϖερτισινγ
σερϖιχεσ.
Τηε λαργε νυµβερ οφ χοντραχτσ φορ προδυχερσ µακεσ τηειρ περ χαπιτα στακεσ µυχη ηιγηερ τηαν χονσυµερσ.
Προδυχερσ ηαϖε τηε χοµβινεδ ϖαλυε οφ αλλ τηειρ πριϖαχψ χοντραχτσ ατ στακε. Τηε εαρλιερ εξαµπλε οφ Γοογλεσ
2013 θυαρτερλψ προφιτσ ινδιχατεσ τηατ τηεσε στακεσ χαν ινδεεδ βε χονσιδεραβλε.41
Ιν τηισ αρτιχλε τηε διστριβυτιον οφ στακεσ οϖερ χονσυµερσ ανδ προδυχερσ ασ α γρουπ ισ ασσυµεδ το βε χλοσε
το ηοµογενουσ. Φορ χονσυµερσ, τηισ ασσυµπτιον ισ βασεδ ον τηε ιδεα τηατ χονσυµερσ ασ α γρουπ ηαϖε
ρουγηλψ τηε σαµε νεεδ φορ τηεσε σερϖιχεσ. Φορ τηε σχοπε οφ τηισ αρτιχλε, τηισ σεεµσ α σαφε ασσυµπτιον γιϖεν
τηερε ισ νο δισχερνιβλε γρουπ οφ χονσυµερσ τηατ ηασ α λοτ µορε δεπενδινγ ον α πηονε χοντραχτ, α λοψαλτψ
χαρδ ορ α Φαχεβοοκ αχχουντ, τηαν τηε αϖεραγε οφ αλλ χονσυµερσ χοµβινεδ.42 Φορ προδυχερσ ενγαγινγ ιν
πριϖαχψ χοντραχτσ, διστριβυτιον οφ στακεσ ισ ασσυµεδ το βε ηοµογενουσ ασ α σταρτινγ ασσυµπτιον ιν τηε
αβσενχε οφ συφφιχιεντ δατα. Προδυχερσ στακεσ αρε νοτ εασιλψ δετερµινεδ, ωιτη σοµε εντερπρισεσ στανδινγ το
γαιν µορε φροµ πριϖαχψ χοντραχτσ τηαν οτηερσ; δεπενδινγ ον τηειρ σιζε, τηειρ βυσινεσσ χασε ανδ ωηετηερ
τηεψ ωιελδ σπεχιφιχ µαρκετ ποωερ. ∆ετερµινινγ τηε περ χαπιτα στακεσ ανδ διστριβυτιον οφ στακεσ φορ προδυχ
ερσ ισ φυρτηερ χοµπλιχατεδ βψ τηε ρεχεντ τενδενχψ οφ αχτορσ ιν τραδιτιοναλλψ ονε−σιδεδ µαρκετσ, το µακε
τηειρ µαρκετ τωο−σιδεδ.43 Το κεεπ τηε χοµπαρισον µαναγεαβλε, τηισ συβϕεχτ ισ νοτ εξπλορεδ φυρτηερ ιν τηισ
αρτιχλε.
Ον τηε χοστσ σιδε, χονσυµερσ φαχε ηιγηερ χοστσ οφ παρτιχιπατιον τηαν προδυχερσ δο. Τηε χοστσ οφ ινφορµα−
τιον, φορ εξαµπλε οφ ρεαδινγ τηε τερµσ οφ α πριϖαχψ χοντραχτ, χαν βε σιγνιφιχαντ.44 Τηεσε τερµσ ωιλλ τελλ α χον−
συµερ ωηετηερ ηε ωιλλ ινχυρ αν εξτρα χοστ φορ υσινγ ΙΜ αππσ ον ηισ σµαρτπηονε, ορ ωηατ λιβερτιεσ α σερϖιχε
προϖιδερ ρεσερϖεσ φορ ηιµσελφ ιν σηαρινγ ανδ υσινγ περσοναλ δατα. Εϖερψ χονσυµερ ινχυρσ τηισ χοστ φορ εϖερψ
χοντραχτ ηε ορ σηε χονσιδερσ εντερινγ ιντο. Ηε ορ σηε ισ α ονε−σηοττερ εϖερψ τιµε βεχαυσε τηε τερµσ αρε διφφερ−
εντ φορ εϖερψ χοντραχτ. Α προδυχερ ον τηε οτηερ ηανδ ονλψ ηασ το δραφτ τηε χοντραχτ ονχε. Τηε χοστ οφ ινφορµα−
τιον χαν τηερεβψ βε σπρεαδ ουτ οϖερ α λαργε νυµβερ οφ χοντραχτσ, ρεσυλτινγ ιν α ϖερψ λοω χοστ οφ ινφορµατιον
περ τρανσαχτιον. Α προδυχερ ισ τηε ρεπεατ πλαψερ ιν τηε µαρκετ.45
Τηε χοστ οφ οργανισατιον ισ αλσο λοωερ φορ προδυχερσ.46 Α προδυχερ οφ εϖεν µοδερατε σιζε χαν οργανισε χολ−
λεχτιϖε βαργαινινγ φορχε βψ φορµινγ αλλιανχεσ ωιτη ονλψ α φεω οτηερ προδυχερσ το χοµβινε τηε ιντερεστσ οφ α
ρελατιϖελψ λαργε πορτιον οφ τηε µαρκετ, φορ εξαµπλε ιν α τραδε ασσοχιατιον (πρεσυµινγ τηισ ισ ποσσιβλε ωιτηουτ
ϖιολατινγ αρτιχλε 101 ΤΦΕΥ). Αλτηουγη ιτ ισ τρυε τηατ χονσυµερσ χαν  ανδ δο  οργανισε τηεµσελϖεσ ιντο χον−
συµερ ριγητσ ασσοχιατιονσ, τηε λαργε νυµβερ, τηε λοω περ χαπιτα στακεσ, ανδ τηε ηοµογενουσ νατυρε οφ τηε
µασσ οφ χονσυµερσ, µεανσ τηατ εϖεν τηεσε ασσοχιατιονσ υσυαλλψ ηαϖε το διϖιδε τηειρ αττεντιον βετωεεν µανψ
συβϕεχτσ. Χονσυµερ ασσοχιατιονσ φοχυσινγ ον πριϖαχψ χονχερνσ αρε ρεγυλαρλψ στρυγγλινγ φορ µονεψ, ινδιχατινγ
τηατ ρεσουρχε ποολινγ δοεσ νοτ αλωαψσ ραισε συφφιχιεντ φυνδσ.47
Αλλ ιν αλλ, ωηεν βαργαινινγ φορ α πριϖαχψ χοντραχτ ιν τηε µαρκετ, χονσυµερσ χαν βε σαιδ το βε ατ α δισαδϖαν−
ταγε ωηεν χοµπαρεδ το προδυχερσ. Τηεψ ηαϖε ονλψ σµαλλ στακεσ περ χοντραχτ ανδ τηε πρεσυµεδ ηοµογενουσ
διστριβυτιον οφ στακεσ µακεσ ιτ µορε διφφιχυλτ το οργανισε βυψινγ ποωερ το νεγοτιατε βεττερ τερµσ. Τηεψ αλσο
τενδ το θυαλιφψ ασ ονε−σηοττερσ, ωιτη λιττλε οππορτυνιτιεσ το γαιν σιγνιφιχαντ εξπεριενχε. Προδυχερσ ον τηε
οτηερ ηανδ, ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το βενεφιτ φροµ ρεπεατ−πλαψερ στατυσ βψ υσινγ τηε σαµε χοντραχτ ρεπεατεδλψ.
Τηε ϖαλυε οφ αλλ πριϖαχψ χοντραχτσ χοµβινεδ ραισε τηειρ στακεσ ανδ χοστσ οφ οργανισατιον αρε λοω βεχαυσε οφ
τηειρ λοω νυµβερσ. Τηισ ενχουραγεσ τηεµ το ινϖεστ λαργερ αµουντσ οφ ρεσουρχεσ ιντο τηε χοντεντσ οφ πριϖαχψ
χοντραχτσ.
41 Σχηνειερ (ν 36).
42 Αγαιν, τηε δεφινιτιον οφ χονσυµερ ισ δεριϖεδ φροµ ΕΥ λεγισλατιον ασ εξπλαινεδ ιν νοτε 24.
43 Ροχηετ ανδ Τιρολε (ν 35); Νιχκ ϑυε, ΙΝΓ Εν Ηετ Γεβρυικ ϖαν Κλαντγεγεϖενσ. Οπεν Βριεφ ϖαν ΙΝΓ Ααν Ηααρ Κλαντεν (ΙΝΓ ανδ
τηε υσε οφ χυστοµερ δατα. Οπεν λεττερ φροµ ΙΝΓ το ηερ Χυστοµερσ) (17 Μαρχη 2014) .ινγ.νλ/νιευωσ/νιευωσ_εν_
περσβεριχητεν/2014/03/ινγ_εν_ηετ_γεβρυικ_ϖαν_κλαντ_βριεφ.ασπξ> αχχεσσεδ 19 Απριλ 2014.
44 Αλεεχια Μ Μχ∆οναλδ ανδ Λορριε Φ Χρανορ, Τηε Χοστ οφ Ρεαδινγ Πριϖαχψ Πολιχιεσ (2008) 4 Ι/Σ: Α ϑουρναλ οφ Λαω ανδ Πολιχψ φορ τηε
Ινφορµατιον Σοχιετψ 540; Ραινερ Βηµε ανδ ϑενσ Γροσσκλαγσ, Τηε Σεχυριτψ Χοστ οφ Χηεαπ Υσερ Ιντεραχτιον, Προχεεδινγσ οφ τηε 2011
ωορκσηοπ ον Νεω σεχυριτψ παραδιγµσ ωορκσηοπ (ΑΧΜ 2011) σ 2.3.2 αχχεσσεδ 27
∆εχεµβερ 2014.
45 Μαρχ Γαλαντερ, Ωηψ τηε Ηαϖεσ Χοµε ουτ Αηεαδ: Σπεχυλατιονσ ον τηε Λιµιτσ οφ Λεγαλ Χηανγε (1974) 9 Λαω & Σοχιετψ Ρεϖιεω 95, 98.
46 Ιβιδ 100 (νοτε 14).
47 ∆ιγιταλ Ριγητσ Ιρελανδ,  Ωε Νεεδ Ψουρ Ηελπ το Κεεπ Ωορκινγ φορ Ευροπεαν ∆ιγιταλ Ριγητσ ιν 2014 (1 ϑανυαρψ 2014)
ωωω.διγιταλριγητσ.ιε/συππορτ−υσ−ιν−2014/> αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2014; Μαριε−ϑοσ Κλαϖερ, Βιτσ οφ Φρεεδοµ Σταακτ Στριϕδ Οπ Ωεβ;
Οπριχητερ: ∆ιγιταλε Βυργερρεχητενβεωεγινγ Ηαρδερ Νοδιγ ∆αν Οοιτ ΝΡΧ Ηανδελσβλαδ (5 Αυγυστ 2006) 26.
Ρηοεν 59
2. Ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ
Ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ, τηε περ χαπιτα στακεσ φορ προδυχερσ αρε στιλλ δετερµινεδ βψ τηε ϖαλυε οφ αλλ τηειρ πρι−
ϖαχψ χοντραχτσ χοµβινεδ. Ηοωεϖερ, φορ χονσυµερσ αχτινγ ασ α σοχιετψ ωιτη τηε αβιλιτψ το αφφεχτ τηε χοντεντσ
οφ αλλ πριϖαχψ χοντραχτσ ατ ονχε βψ µεανσ οφ ελεχτεδ ρεπρεσεντατιϖεσ, περ χαπιτα στακεσ χαν αλσο ινχρεασε. Χοµ−
βινινγ τηε ϖαλυε οφ αλλ ϖοτερσ, τηε στακεσ αρε ινχρεασεδ φροµ τηε ϖαλυε οφ ονε πριϖαχψ χοντραχτ περ τρανσαχτιον,
το τηε σοχιαλ χοστ οφ πριϖαχψ.48 Τηεσε ινχρεασεδ στακεσ ενχουραγε ρεσουρχε ποολινγ φορ ϖοτερσ, ωηιχη ηελπσ ιν
λεϖελλινγ τηε πλαψινγ φιελδ ον τηε βενεφιτ σιδε ωηεν χοµπαρεδ το τηε µαρκετ. Παρτιχιπαντσ αλσο τακε ον διφφερ−
εντ ρολεσ, χονσυµερσ γενεραλλψ αχτινγ ασ ϖοτερσ ανδ προδυχερσ αχτιϖε ασ  ορ ϖια  λοββψιστσ.
Αλτηουγη ϖοτεσ υσυαλλψ ηαϖε ιδεντιχαλ ωειγητ φορ αλλ ϖοτερσ, τηε διστριβυτιον οφ στακεσ ιν τηε πολιτιχαλ προ−
χεσσ ισ ποσσιβλψ λεσσ ηοµογενουσ τηαν ιν τηε µαρκετ. Φορ εξαµπλε, ιφ α πολιτιχαλ παρτψ δοεσ νοτ χονσιδερ
πριϖαχψ χοντραχτσ αν ισσυε φορ τηε παστ ορ χοµινγ ελεχτιονσ πλατφορµ, ϖοτερσ ανδ λεγισλατορσ φορ τηισ παρτψ χαν
βε σαιδ το ηαϖε λοωερ στακεσ ιν πριϖαχψ χοντραχτσ. Προδυχερσ ωιτη λαργε στακεσ ιν α χερταιν ουτχοµε (ορ στατυσ
θυο) χαν εξπλοιτ διφφερενχεσ βετωεεν πολιτιχαλ παρτιεσ βψ χονχεντρατινγ τηειρ λοββψινγ εφφορτσ, ορ δονατιονσ,
το βενεφιτ παρτιεσ ωιτη φαϖουραβλε ϖιεωποιντσ. Υνεϖενλψ διστριβυτεδ στακεσ ωιλλ ηαϖε α ποσιτιϖε εφφεχτ ον τηε
φορµατιον οφ πρεσσυρε γρουπσ ορ πολιτιχαλ αχτιον χοµµιττεεσ.
Χονσυµερσ µαψ νοτ στανδ το προφιτ τοο µυχη φροµ τηισ χηανγε ιν δψναµιχσ. Ιτ ισ νοτ εασψ το ατταχη α
µονεταρψ ϖαλυε το πριϖαχψ ασ α σοχιαλ χοστ. Τηερεφορε τηε ινχρεασεδ στακεσ δο νοτ εασιλψ τρανσλατε το ϖοτερσ
ινχρεασεδ ωιλλινγνεσσ το σπενδ µονεψ ον παρτιχιπατιον. Προδυχερσ δο νοτ ηαϖε το δεαλ ωιτη τηισ υνχερταιντψ
το δετερµινε ηοω µυχη τηεψ ωαντ το σπενδ.
Τηε χοστσ οφ παρτιχιπατινγ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ αρε υσυαλλψ τηε χοστ οφ γατηερινγ ινφορµατιον, ποπυ−
λαρ χαµπαιγνινγ ανδ ινφλυενχινγ λεγισλατορσ. Τηεσε προχεσσεσ αρε υσεδ το οργανισε ανδ σπρεαδ ινφορµατιον
αµονγ ϖοτερσ το προµοτε πυβλιχ αωαρενεσσ, το γατηερ συππορτ αµονγ ϖοτερσ ανδ το βρινγ σπεχιφιχ ϖιεωποιντσ
αχροσσ το λεγισλατορσ, το ινφλυενχε τηειρ πολιτιχαλ αχτιϖιτιεσ (ε.γ. βψ ηιρινγ λοββψιστσ). Τηεσε χοστσ χαν βε ηιγη,
ωηιχη  ατ λεαστ ιν τηεορψ  αγαιν ωορκσ ιν φαϖουρ οφ προδυχερσ, ωηο ηαϖε ηιγηερ περ χαπιτα στακεσ ανδ χορ−
ρεσπονδινγλψ λαργερ ρεσουρχεσ ατ τηειρ δισποσαλ.
Ωηεν χοµπαρεδ το τηε µαρκετ, τηε χοστ οφ παρτιχιπατιον ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ φορ χονσυµερσ ισ ειτηερ
λοωερ ορ ηιγηερ, δεπενδινγ ον α νυµβερ οφ χιρχυµστανχεσ. Τηειρ χοστσ οφ οργανισατιον χαν βε ρεδυχεδ ιφ
γρουπσ οφ ϖοτερσ αρε πρε−οργανισεδ ιν πολιτιχαλ παρτιεσ ορ ιντερεστ γρουπσ βψ ρεδυχινγ συνκ χοστσ. Τηισ λοωερσ
τηε χοστ οφ αχτιϖιτιεσ φορ συβσεθυεντ ισσυεσ.49 Ιν τηε ∆ΠΙ/νετ νευτραλιτψ εξαµπλε, τηε ινϖολϖεµεντ οφ εξιστινγ
πολιτιχαλ παρτιεσ ανδ ιντερεστ γρουπσ µαδε αλλ τηε διφφερενχε, εϖεν ιφ τηε παρτιεσ πυσηινγ φορ τηε αµενδ−
µεντ διδ νοτ φορµ α µαϕοριτψ ιν Παρλιαµεντ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ νονε οφ τηε πολιτιχαλ παρτιεσ σεε πριϖαχψ
χοντραχτσ ασ αν ιµπορταντ ισσυε, τηε λοω περ−χαπιτα στακεσ φορ ϖοτερσ ωορκ το τηειρ δισαδϖανταγε ασ τηεψ δο
ιν τηε µαρκετ. Προδυχερσ χαν υσε τηισ ασ αν οππορτυνιτψ το λοββψ αλλ παρτιεσ ιν παρλιαµεντ, ινχρεασινγ τηε
χοστσ οφ οργανισατιον φορ χονσυµερσ. Ιν τηοσε χασεσ, πρεσσυρε γρουπσ ορ πολιτιχαλ αχτιον χοµµιττεεσ ηαϖε το
φινδ ανοτηερ ωαψ το ινφλυενχε λεγισλατορσ, ινχρεασινγ τηε χοστ οφ οργανισατιον. Σεεκινγ πρεσσ χοϖεραγε ισ ονε
ποσσιβλε ωαψ το ρεδυχε τηεσε χοστσ. Ασ ωασ σεεν ιν τηε ∆ΠΙ/νετ νευτραλιτψ εξαµπλε, πρεσσ χοϖεραγε (τριγγερεδ
βψ στατεµεντσ οφ ιντερεστ γρουπσ) ωασ τηε σεχονδ ιµπορταντ φαχτορ ιν ινφλυενχινγ πολιτιχιανσ. Ιτ ινχρεασεδ
αωαρενεσσ αµονγ λεγισλατορσ φορ πριϖαχψ ασπεχτσ οφ ∆ΠΙ ανδ προβαβλψ αλερτεδ α λαργε νυµβερ οφ ϖοτερσ ωηο
ωερε υναωαρε οφ ΚΠΝσ πλανσ. Τηισ αδδεδ το τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ οργανισεδ λοββψινγ φροµ χονσυµερσ αχτιον
χοµµιττεεσ.
Πρεσσ χοϖεραγε χαν ρεδυχε τηε οππορτυνιτιεσ φορ λεγισλατορσ το ϖοτε αγαινστ τηειρ χονστιτυεντσ ιντερεστσ:
ιτ ρεδυχεσ τηειρ σλαχκ.50 Λεγισλατορσ µαψ υσε τηειρ σλαχκ το αλιγν τηειρ πολιτιχαλ αχτιϖιτψ το λοββψινγ εφφορτσ οφ
προδυχερσ ιν ρετυρν φορ µονεψ, χαρεερ οππορτυνιτιεσ ορ οτηερ βενεφιτσ. Ασσυµινγ τηατ φυνδαµενταλ ριγητσ ιν
α βυσινεσσ χοντεξτ ρεµαιν ρελεϖαντ το τηε πρεσσ εσταβλισηµεντ, ενγαγινγ τηε πρεσσ χαν σιγνιφιχαντλψ λοωερ
µονιτορινγ χοστσ. Ασ α ρεσυλτ, τηε ουτχοµε οφ τηε πολιτιχαλ προχεσσ ισ λεσσ λικελψ το βε α προδυχερσ ιντερεστ−
γρουπ πολιχψ.51 Ιντερεστ−γρουπ πολιχψ (ορ ρεγυλατορψ χαπτυρε) ισ αν εξαµπλε οφ µινοριταριαν βιασ: δεχισιον
µακινγ δοµινατεδ βψ τηε ινφλυενχε οφ τηε χονχεντρατεδ ιντερεστσ οφ ανψ ηιγη−στακεσ µινοριτψ, συχη ασ τηε
προδυχερσ ιν τηε µαρκετ φορ πριϖαχψ χοντραχτσ.52
48 Σηολτζ (ν 37).
49 Συνκ χοστσ αρε τηοσε χοστσ τηατ ηαϖε το βε ινχυρρεδ το εντερ ορ βε αχτιϖε ον α µαρκετ βυτ τηατ αρε λοστ ωηεν τηε µαρκετ ισ εξιτεδ.
Ευροπεαν Χοµµισσιον: Χοµµισσιον Νοτιχε  Γυιδελινεσ ον ϖερτιχαλ ρεστραιντσ, 2000/Χ 291/01, Οφφιχιαλ ϑουρναλ οφ τηε Ευροπεαν
Χοµµυνιτιεσ, Χ 291, 13 Οχτοβερ 2000, παρ. 128.
50 Λεϖινε ανδ Φορρενχε (ν 28) 167−176; ςερηελστ (ν 15).
51 Λεϖινε ανδ Φορρενχε (ν 28) 176.
52 Κοµεσαρ, Λαωσ Λιµιτσ (ν 17) 6070.
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ60
Αλλ ιν αλλ, τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον ιν τηε νατιοναλ πολιτιχαλ προχεσσ αρε µορε φαϖουραβλε το χονσυµερσ
τηαν τηεψ αρε ιν τηε µαρκετ, δυε το ρεδυχεδ συνκ χοστσ ανδ µονιτορινγ χοστσ. Ηοωεϖερ, προδυχερσ χαν αλσο
ηαϖε χονσιδεραβλε χλουτ ιν τηε λεγισλατιϖε προχεσσ, µαινλψ ασ α ρεσυλτ οφ τηειρ ηιγη περ χαπιτα στακεσ.
3. Ιν τηε νατιοναλ χουρτσ
Βεφορε α χουρτ, τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον χηανγε ονχε αγαιν. Ον τηε βενεφιτ σιδε, τηε στακεσ φορ α προ−
δυχερ χαν βε σιγνιφιχαντ, ιφ τηε ϖερδιχτ χαν αφφεχτ α λαργε νυµβερ οφ χοντραχτσ. Ον τηε χονσυµερ σιδε, τηε
στακεσ δεπενδ ον ωηετηερ τηε χασε ισ α µαττερ οφ χολλεχτιϖε ρεδρεσσ, ορ α δισπυτε οϖερ α σινγλε χοντραχτ. Χολ−
λεχτιϖε ρεδρεσσ αλλοωσ φορ ρεσουρχε ποολινγ αµονγ πλαιντιφφσ αχτινγ ασ ονε σινγλε λιτιγατορ, ινχρεασινγ τηε περ
χαπιτα στακεσ βψ ρολλινγ µανψ χαπιτα ιντο ονε. Ηοωεϖερ, χολλεχτιϖε ρεδρεσσ ισ νοτ αλωαψσ αϖαιλαβλε.53 Φυρτηερ−
µορε, σεεκινγ χολλεχτιϖε ρεδρεσσ µαψ ελιµινατε ανψ αδϖανταγεσ τηατ δοµεστιχ προχεδυραλ λαω ωουλδ γραντ
ινδιϖιδυαλ χονσυµερσ. Ιν αν ινδιϖιδυαλ αχτιον, τηε στακεσ φορ τηε χονσυµερ αρε ονχε µορε νο ηιγηερ τηαν τηε
ϖαλυε οφ τηε χοντραχτ, πυττινγ ηιµ ατ α δισαδϖανταγε ωηεν χοµπαρεδ το α ηιγη στακεσ προδυχερ.
Χοστσ οφ παρτιχιπατιον ιν τηε χουρτσ αρε νοτ φιξεδ. Βοτη παρτιεσ αρε φρεε το σπενδ ασ µυχη ασ τηεψ ωαντ ον
ινφορµατιον ορ οργανισατιον. Ρατιοναλ λιτιγαντσ ωιλλ νοτ σπενδ µορε τηαν τηε στακεσ οφ τηε χασε ασ σπενδινγ
µορε ωιλλ ρεσυλτ ιν α νετ λοσσ, εϖεν ιφ τηε χασε ισ ωον. Υνδερ τηισ ασσυµπτιον, προδυχερσ ωιλλ γενεραλλψ βε
πρεπαρεδ το σπενδ µορε ασ α ρεσυλτ οφ τηειρ ηιγηερ περ χαπιτα στακεσ. Τηε παρτψ ωιτη µορε ωιλλινγνεσσ το
σπενδ χαν υσυαλλψ ραλλψ µορε ινφλυεντιαλ αλλιεσ ανδ προδυχε µορε εξπερτ οπινιονσ.54 Ινφορµατιον προδυχεδ βψ
ονε παρτψ µαψ στιλλ ινχρεασε βοτη παρτιεσ χοστσ, εϖεν ιφ ιτ ισ αϖαιλαβλε το τηε οπποσινγ παρτψ ατ νο εξτρα χοστ.
Φορ εξαµπλε, ιφ ϕυδγεσ αχτ ασ πασσιϖε υµπιρεσ, τηεψ µαψ ρεγαρδ ινφορµατιον τηατ ισ νοτ χουντερεδ ασ βεινγ
υνδισπυτεδ βψ τηε οπποσινγ παρτψ.55 Ιν συχη α χασε, προδυχινγ εξχεσσιϖε αµουντσ οφ ινφορµατιον χαν εξηαυστ
τηε µεανσ οφ τηε λοωερ−στακεσ λιτιγαντ.
Τηε χοστσ οφ οργανισατιον αρε αλσο ιν τηε ηανδσ οφ τηε λιτιγαντσ, απαρτ φροµ τηε µινιµυµ χοστσ ασσοχιατεδ
ωιτη χουρτ φεεσ ανδ χουνσελ. Ονχε µορε, τηε παρτψ ωιτη τηε µοστ ρεσουρχεσ ατ ιτσ δισποσαλ (ε.γ. µορε λαωψερσ)
χουλδ εξηαυστ τηε ρεσουρχεσ οφ οτηερ παρτιεσ ανδ φορχε τηεµ το γιϖε υπ, βψ υσινγ εϖερψ αϖαιλαβλε λεγαλ αϖενυε
ανδ βψ χοµπλιχατινγ ορ λενγτηενινγ προχεεδινγσ το τηε µαξιµυµ εξτεντ ποσσιβλε. Τηε λεϖελ οφ προφιχιενχψ
ιν τηε τασκ ατ ηανδ αλσο δετερµινεσ τηε χοστσ οφ οργανισατιον.56 Βψ τηισ µετριχ, ρεπεατ πλαψερσ αρε ατ αν αδϖαν−
ταγε βεχαυσε τηεψ χαν υσε τηειρ εξπεριενχε ιν οργανισινγ τηειρ ωορκ µορε εφφιχιεντλψ. Προδυχερσ αρε µορε
λικελψ το βε ρεπεατ πλαψερσ βεχαυσε οφ τηε λαργε νυµβερ οφ χοντραχτσ τηεψ ενγαγε ιν.
Αλλ τηισ πυτσ χονσυµερσ ατ α χλεαρ δισαδϖανταγε βεφορε τηε χουρτσ. Το θυοτε Προφ. Γιεσεν ον ∆υτχη λαω:
Πριϖατε λαω [] δοεσ νοτ δεαλ ιν αφφιρµατιϖε αχτιον φορ τηε ωεακερ παρτψ (ρατηερ τηε οπποσιτε, ρεαλλψ).57 Τηε
διφφερενχε ιν περ χαπιτα στακεσ µακεσ ιτ υνλικελψ τηατ αν ινδιϖιδυαλ χονσυµερ χαν εφφεχτιϖελψ χηαλλενγε α
πριϖαχψ χοντραχτ ιφ τηερε ισ νο χλεαρ−χυτ λεγισλατιον ον ωηιχη τηε Χουρτ χαν εασιλψ δεχιδε τηε χασε. Τηε ινδι−
ϖιδυαλ χονσυµερ ισ µορε λικελψ το βε α ονε−σηοττερ. Χοµπαρεδ το α προδυχερ ωιτη ηιγη στακεσ, τηε χονσυµερ
αλσο θυαλιφιεσ ασ α ηαϖε−νοτ.58 Προδυχερσ αρε µορε λικελψ το βε ρεπεατ πλαψερσ ιν τηε χουρτ σψστεµ. Γιϖεν τηειρ
ινχρεασεδ στακεσ ανδ προπορτιοναλλψ λαργερ ρεσουρχεσ, τηεψ θυαλιφψ ασ τηε ηαϖεσ ιν τηισ χοντεξτ.
Χολλεχτιϖε ρεδρεσσ οππορτυνιτιεσ µαψ χοµπενσατε τηισ δισαδϖανταγε: ιτ µαψ ινχρεασε τηε στακεσ, αλλοω φορ
ρεσουρχε ποολινγ ανδ ρεδυχε τηε χοστσ οφ ινφορµατιον. Ιν ηιγη−προφιλε τεστ χασεσ, πυβλιχιζινγ φυνδραισινγ
εφφορτσ µαψ λοωερ τηε χοστ οφ οργανισατιον ανδ ενγαγε εξπερτσ τηατ ωιλλ ρεγαρδ ινχρεασεδ πυβλιχιτψ ασ α φορµ
οφ χοµπενσατιον, τηυσ λοωερινγ τηε χοστσ οφ ινφορµατιον. Ηοωεϖερ, τηισ ρειντροδυχεσ σοµε οφ τηε φαχτορσ ωε
53 Ευροπεαν Χοµµισσιον, Χοµµυνιχατιον φροµ τηε Χοµµισσιον το τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ, τηε Χουνχιλ, τηε Ευροπεαν Εχονοµιχ
ανδ Σοχιαλ Χοµµιττεε ανδ τηε Χοµµιττεε οφ τηε Ρεγιονσ, Τοωαρδσ α Ευροπεαν Ηοριζονταλ Φραµεωορκ φορ Χολλεχτιϖε Ρεδρεσσ
(ΧΟΜ/2013/0401 φιναλ), σ. 1.3.
54 Σαµυελ Ισσαχηαροφφ, Γρουπ Λιτιγατιον οφ Χονσυµερ Χλαιµσ: Λεσσονσ φροµ τηε Υ.Σ. Εξπεριενχε (1999) 34 Τεξασ Ιντερνατιοναλ Λαω
ϑουρναλ 135, 145 ανδ νοτε 45.
55 Ιν χοµµον λαω ϕυρισδιχτιονσ Γαλαντερ (ν 45) 120; φορ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, Νειλ Ανδρεωσ, Φυνδαµενταλ Πρινχιπλεσ οφ Χιϖιλ
Προχεδυρε: Ορδερ Ουτ οφ Χηαοσ ιν ΞΕ Κραµερ ανδ ΧΗ Ρηεε (εδσ), Χιϖιλ Λιτιγατιον ιν α Γλοβαλισινγ Ωορλδ (Τ Μ Χ Ασσερ Πρεσσ 2012)
29. Ιν τηε Νετηερλανδσ, τηε λιϕδελιϕκε ρεχητερ; ιν Γερµανψ, Παρτειβετριεβ, ιν Φρανχε, τηε ϕυγε πασσιϖε: Ρεγινε Γενιν−Μεριχ, ∆ροιτ
δε λα πρευϖε: λΕξαµπλε Φραναισ ιν ϑοσ Λεβρε δε Φρειτασ (εδ), Τηε λαω οφ εϖιδενχε ιν τηε Ευροπεαν Υνιον = ∆ασ Βεωεισρεχητ ιν δερ
Ευροπαισχηεν Υνιον = Λε δροιτ δε λα πρευϖε δανσ λΥνιον Ευροπεεννε (Κλυωερ Λαω Ιντερνατιοναλ 2004) 140141; Χορνελισ Η ϖαν
Ρηεε, ∆ε Οντωικκελινγ ϖαν ηετ Βυργερλιϕκ Προχεσρεχητ ιν ηετ Τωιντιγστε−Εευωσε Ευροπα: Εεν Τερυγβλικ ιν ∆ Ηειρβαυτ, Γ Μαρτψν
ανδ Ρ Οπσοµµερ (εδσ), ∆ε Ρεχητσγεσχηιεδενισ ςαν ∆ε Τωιντιγστε Εευω. τηε Λεγαλ Ηιστορψ οφ τηε Τωεντιετη Χεντυρψ: Ηανδελινγεν ϖαν
ηετ χονταχτφορυµ (Πεετερσ Βϖβα 2006) 15.
56 Εγ Ιϖο Γιεσεν, Σοµµιγε Προχεσπαρτιϕεν Ζιϕν Μορε Εθυαλ τηαν Οτηερσ. ∆ε Μαχητ ϖαν δε Ταβακσινδυστριε Εν δε Νεδερλανδσε Ρεχητ−
σπλεγινγ ιν Νιενκε ∆οορνβοσ, Νιχκ Ηυλσ ανδ Ωιβο ϖαν Ροσσυµ (εδσ), Ρεχητσπραακ ϖαν Βυιτεν. Νεγενενδερτιγ δοορ δε ρεχητσσοχιολογιε
γενσπιρεερδε αννοτατιεσ (Λιβερ Αµιχορυµ προφ. δρ. ϑ.Φ. Βρυινσµα).
57  δατ ηετ πριϖαατρεχητ [] νιετ ααν ποσιτιεϖε δισχριµινατιε ϖαν δε ζωακκερε παρτιϕ δοετ (εερδερ ηετ τεγενδεελ). Ιβιδ 21.
58 Γαλαντερ (ν 45) 103; Γιεσεν (ν 56).
Ρηοεν 61
αλρεαδψ σαω ωορκινγ αγαινστ χονσυµερσ ιν τηε µαρκετ. Βοτη τεστ χασεσ ανδ χολλεχτιϖε ρεδρεσσ ρελψ ον χοντριβυ−
τιονσ φροµ α λαργε χλασσ οφ χονσυµερσ. Ιν α λαργε χλασσ, τηε βενεφιτσ οφ παρτιχιπατιον µαψ αγαιν βε λοω βεχαυσε
οφ τηε εϖενλψ διστριβυτεδ στακεσ.
Συβσταντιϖε ανδ προχεδυραλ λαω οφφερ ανοτηερ ωαψ το ρεδυχε χονσυµερσ δισαδϖανταγεσ. Φορ εξαµπλε, ∆υτχη
χονσυµερσ αρε υσυαλλψ εντιτλεδ το α προχεδυρε βεφορε α χουρτ τηατ δοεσ νοτ ρεθυιρε λεγαλ ρεπρεσεντατιον  α
µεασυρε αιµεδ σπεχιφιχαλλψ ατ ρεδυχινγ τηειρ χοστσ οφ οργανισατιον.59 Ευροπεαν χονσυµερσ µαψ προφιτ φροµ εξ
 αππλιχατιον οφ ΕΥ χονσυµερ προτεχτιον λαω. Ασ α σιδε εφφεχτ, τηε χοστ οφ ινφορµατιον µαψ βε ρεδυχεδ
ιν σοµε χασεσ.60 Τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηεσε µεασυρεσ ισ νοτ εξπλορεδ φυρτηερ ιν τηισ αρτιχλε, ασ ιτ γοεσ βεψονδ
τηε σχοπε οφ χοµπαρατιϖε ινστιτυτιοναλ αναλψσισ.
Ιτ σεεµσ υνλικελψ τηατ τηεσε µεασυρεσ αρε αβλε το χοµπενσατε χονσυµερσ δισαδϖανταγε χοµπλετελψ
βεχαυσε προδυχερσ περ χαπιτα στακεσ ρεµαιν µυχη ηιγηερ τηαν χονσυµερσ. Γαλαντερσ οβσερϖατιον στιλλ ρινγσ
τρυε: βεφορε τηε χουρτσ, τηε ηαϖεσ χοµε ουτ αηεαδ.61
4. Χοµπαρισον ατ τηε νατιοναλ λεϖελ
Ωηεν σεεκινγ δεχισιονσ ον τηε χοντεντσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, παρτιχιπατιον οππορτυνι−
τιεσ φορ χονσυµερσ χοµπαρε υνφαϖουραβλψ το τηοσε οφ προδυχερσ ιν τηε µαρκετ ανδ τηε χουρτσ, ανδ προβαβλψ
ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ασ ωελλ.
Χονσυµερ δισαδϖανταγε ισ σµαλλεστ ωηεν παρτιχιπατινγ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ. Εαρλιερ οργανισατιοναλ
εφφορτσ λοωερ τηε χοστ οφ οργανισατιον φορ χονσυµερσ ον νεω ισσυεσ, εϖεν ιφ τηεσε παρτιεσ οργανισε ονλψ α τινψ
φραχτιον οφ τηε µασσ οφ χονσυµερσ. Τηε χοστ οφ παρτιχιπατιον χαν αλσο τυρν ουτ λοωερ ιφ πριϖαχψ χοντραχτσ χον−
τινυε το βε οφ ιντερεστ το τηε πρεσσ. Τηε µαχροεχονοµιχ ασπεχτ οφ τηε πολιτιχαλ προχεσσ ηελπσ ραισε τηε στακεσ,
φροµ τηε ϖαλυε οφ α σινγλε χοντραχτ το τηε ϖαλυε οφ πριϖαχψ ασ α σοχιαλ χοστ οφ βιγ δατα. Τηε ραισεδ στακεσ ηελπ
ινχρεασε τηε ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε βψ ενχουραγινγ ρεσουρχε ποολινγ.
Τηισ σµαλλερ δισαδϖανταγε ισ νο γυαραντεε φορ χονσυµερ συχχεσσ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ. Περ−χαπιτα στακεσ
φορ προδυχερσ αρε ηιγη. Τηε πολιτιχαλ προχεσσ ισ τηερεφορε νοτ ιµµυνε το τηε λοββψινγ φορχε οφ χονχεντρατεδ
µινοριτψ ιντερεστσ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε πολιτιχαλ προχεσσ µαψ στιλλ ηαϖε α µινοριταριαν βιασ.
Φορ προδυχερσ, τηε χουρτσ ανδ τηε µαρκετ αρε ϖερψ εφφιχιεντ ινστιτυτιονσ το αχηιεϖε τηειρ οβϕεχτιϖεσ. Ιν τηε
µαρκετ, τηεψ ενϕοψ λοω χοστσ οφ ινφορµατιον ανδ οργανισατιον ανδ τηε βενεφιτσ οφ ρεπεατ πλαψερ στατυσ. Τηεψ
αρε αλσο µοτιϖατεδ βψ ηιγη περ χαπιτα στακεσ ασ α ρεσυλτ οφ τηε λαργε νυµβερ οφ χοντραχτσ.62 Ιν χουρτ, ωηερε
τηε στακεσ περ δεχισιον µαψ βε ηιγηερ τηαν ιν τηε µαρκετ, τηισ διφφερενχε ισ ενηανχεδ εϖεν φυρτηερ. Ιν τηε
πολιτιχαλ προχεσσ, τηισ αδϖανταγε ισ ρεδυχεδ.
Β. Τηε µαρκετ ϖσ. τηε πολιτιχαλ προχεσσ ατ τηε ΕΥ λεϖελ
Τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον ατ τηε ΕΥ λεϖελ διφφερ φροµ τηοσε ατ τηε νατιοναλ λεϖελ φορ τωο ρεασονσ. Φιρστλψ
τηε ινστιτυτιονσ τηεµσελϖεσ αρε διφφερεντ, ανδ σεχονδλψ τηε σχοπε οφ τηε ΕΥ ισ µυχη λαργερ. Χοµπαρινγ διφ−
φερεντ ινστιτυτιονσ ατ τηε ΕΥ λεϖελ ισ τηερεφορε νοτ εασιλψ σεπαρατεδ φροµ χοµπαρινγ τηειρ σιµιλαρ ινστιτυτιονσ
βετωεεν βοτη λεϖελσ. Ασ α ρεσυλτ, τηισ σεχτιον αδδρεσσεσ βοτη χοµπαρισονσ σιµυλτανεουσλψ. Τηισ συβσεχτιον
οφφερσ χονχλυσιονσ φορ τηε χοµπαρισον ον τηε ΕΥ λεϖελ. Συβσεχτιον Χ βριεφλψ συµµαρισεσ τηε χοµπαρισον
βετωεεν ινστιτυτιονσ ατ τηε νατιοναλ ανδ τηε ΕΥ−λεϖελσ.
1. Ιν τηε µαρκετ
Φορ χονσυµερσ, τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον ον τηε Ευροπεαν λεϖελ αρε παρτιαλλψ σιµιλαρ το τηοσε ον τηε
νατιοναλ λεϖελ. Τηε εφφεχτσ οφ βεινγ α ονε−σηοτ πλαψερ ωιτη στακεσ νοτ εξχεεδινγ τηε ϖαλυε οφ α σινγλε χοντραχτ
αρε τηε σαµε.
Χονσυµερσ βενεφιτσ οφ παρτιχιπατιον αρε λοωερ ιν τηε ιντερναλ µαρκετ. Τηε λαργερ νυµβερ οφ ινδιϖιδυ−
αλσ µακεσ τηε διστριβυτιον οφ στακεσ εϖεν µορε υνιφορµ.63 Τηισ αγαιν µεανσ τηερε προβαβλψ ισ νο συβσταν−
τιαλ συβγρουπ οφ χονσυµερσ φορ ωηιχη τηε βενεφιτσ οφ παρτιχιπατιον αρε σιγνιφιχαντλψ ηιγηερ. Τηισ λοωερσ τηε
ινχεντιϖεσ φορ χονσυµερσ το οργανισε τηεµσελϖεσ. Τηε στακεσ φορ α σινγλε χονσυµερ στιλλ δοντ εξχεεδ τηε
ϖαλυε οφ α πριϖαχψ χοντραχτ.
59 Αλµοστ χερταινλψ αππλιχαβλε το πριϖαχψ χοντραχτ χασεσ: αρτ 93 α ανδ χ, Ρϖ (∆υτχη λαω οφ χιϖιλ προχεδυρε).
60 Χασε Χ−618/10 Βανχο Εσπα〉ολ δε Χρδιτο ΣΑ ϖ ϑοαθυν Χαλδερ⌠ν Χαµινο, ΕΧΛΙ:ΕΥ:Χ:2012:349, παρα 42.
61 Γαλαντερ (ν 45).
62 Σεε αλσο Ροχηετ ανδ Τιρολε (ν 35), νοτινγ τηατ νοτ αλλ µαρκετσ αρε εθυαλ.
63 Αχτυαλλψ, α νορµαλ διστριβυτιον: µανψ χονσυµερσ ωιλλ ηαϖε στακεσ νεαρ τηε µεαν; ϖερψ φεω χονσυµερσ ωιλλ ηαϖε στακεσ τηατ αρε µυχη
ηιγηερ ορ λοωερ.
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ62
Χονσυµερσ αλσο φαχε ηιγηερ χοστσ οφ παρτιχιπατιον ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ. Α πεναλτψ ον παρτιχιπατιον ιν τηε
µαρκετ ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ εξιστσ ιφ χροσσ−βορδερ τρανσαχτιονσ βεαρ ηιγηερ χοστσ τηαν δοµεστιχ τρανσαχτιονσ,
ασ ισ τηε χασε ωιτη τελεπηονε ορ ωιρελεσσ Ιντερνετ χοντραχτσ.64 Φορ µοστ χονσυµερσ, τηε χοστ οφ ινφορµατιον
ρισεσ ιφ τηισ ινϖολϖεσ αχθυιρινγ ινφορµατιον ιν α φορειγν λανγυαγε τηατ νεεδσ τρανσλατιον. Τηισ αππλιεσ βοτη το
τηε χοντεντσ οφ τηε χοντραχτ ανδ το τηε λαω οφ τηε λανδ. Τρανσλατιον χοστσ µαψ σιµιλαρλψ ινχρεασε τηε χοστ οφ
οργανισατιον φορ χονσυµερσ, φορ εξαµπλε ιφ τηεψ ωαντ το οργανισε αχροσσ τηεσε βαρριερσ. Ινχεντιϖεσ φορ χοµ−
πενσατινγ τηεσε ινχρεασεδ χοστσ αρε λοω βεχαυσε οφ τηε λοω περ χαπιτα στακεσ.
Χονσυµερσ αρε νοτ αλονε ιν τηινκινγ (ανδ αχτυαλλψ εξπεριενχινγ) τηατ χροσσ−βορδερ παρτιχιπατιον ισ εξπεν−
σιϖε. Τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον ηασ υνδερτακεν σπεχιφιχ εφφορτσ το ρεδυχε τηε χοστσ τρανσλατινγ τηε λαω οφ σαλεσ
βψ προποσινγ α Χοµµον Ευροπεαν Σαλεσ Λαω.65 Φυρτηερµορε, τηε Χοµµισσιον συβσιδισεσ χονσυµερ οργανισα−
τιονσ, ασ χαν βε σεεν ιν τηε φινανχιαλ στατεµεντσ οφ ΒΕΥΧ (Βυρεαυ Ευροπεν δεσ Υνιονσ δε Χονσοµµατευρσ).
Εϖεν τηουγη νατιοναλ χονσυµερ ασσοχιατιονσ χοντριβυτε τηε γρεατεστ σηαρε οφ τηε εξπενσεσ, τηε Ευροπεαν
Χοµµισσιον προϖιδεδ 41% οφ ΒΕΥΧσ ρεϖενυεσ ιν 2013, ινδιχατινγ τηατ ϖολυνταρψ ρεσουρχε ποολινγ αλονε
χαννοτ χοϖερ τηε ινχρεασεδ χοστσ.66
Χονϖερσελψ, φορ προδυχερσ τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον ον τηε ιντερναλ µαρκετ αρε ωορκινγ ιν τηειρ φαϖουρ.
Τηε ποτεντιαλ νυµβερ οφ χοντραχτσ α προδυχερ χαν εντερ ιντο ισ ινχρεασεδ, ραισινγ τηε περ−χαπιτα στακεσ. Τηισ
ισ τηε σαµε φορ αλλ προδυχερσ ενγαγινγ ιν πριϖαχψ χοντραχτσ. Τηερεφορε, προδυχερσ χαν στιλλ βε σεεν ασ α σµαλλ,
µορε−ορ−λεσσ υνιφορµ γρουπ ωιτη ηιγη περ−χαπιτα στακεσ.
Τηε οππορτυνιτψ το σπρεαδ τηε χοστσ οφ δοινγ βυσινεσσ οϖερ α λαργερ νυµβερ οφ χοντραχτσ ωιλλ ενχουραγε
προδυχερσ το παρτιχιπατε ιν τηε µαρκετ ον τηε ΕΥ λεϖελ. Τραδινγ ιν τηε ιντερναλ µαρκετ ποτεντιαλλψ λοωερσ
χοστσ οφ παρτιχιπατιον περ χοντραχτ φορ προδυχερσ, µακινγ ονε µορε χοντραχτ µορε προφιταβλε. Τηε ιντερναλ
µαρκετ ισ ονε οφ τηε λαργεστ εχονοµιχ αρεασ ιν τηε ωορλδ, οφφερινγ α λαργε ποτεντιαλ φορ αδδιτιοναλ χοντραχτσ.67
Ασ α σιδε εφφεχτ, τηισ µαψ ενηανχε τηε βενεφιτσ οφ ρεπεατ πλαψερ στατυσ.
Τηε φρεε µοϖεµεντ οφ περσοναλ δατα, γυαραντεεδ βψ τηε ∆ατα Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε, λοωερσ χοµπλιανχε
χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη δατα προχεσσινγ. Χοµπλιανχε ωιτη δατα προτεχτιον λεγισλατιον ιν ονε Μεµβερ Στατε
γυαραντεεσ φρεε µοϖεµεντ οφ τηεσε δατα το οτηερ Μεµβερ Στατεσ.68 Ασ α ρεσυλτ, λαργε τελεχοµ προϖιδερσ ανδ
µοστ σοχιαλ νετωορκ ωεβσιτεσ τενδ το ωορκ ιν σεϖεραλ Μεµβερ Στατεσ σιµυλτανεουσλψ. Τηισ, ιν τυρν, ηελπσ
ρεδυχε χοστσ εϖεν φυρτηερ, φορ εξαµπλε βψ χονσολιδατιον οφ προχεσσινγ εθυιπµεντ ανδ αδµινιστρατιϖε φυνχ−
τιονσ. Μανψ προδυχερσ ενγαγινγ ιν πριϖαχψ χοντραχτσ φορµαλλψ ρελψ ον α σινγλε ποιντ οφ πρεσενχε ιν τηε ΕΥ.
Φορ εξαµπλε, ΛινκεδΙν ανδ Φαχεβοοκ προϖιδε αν αδδρεσσ ιν τηε Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ φορ χορρεσπονδενχε ον
δατα προτεχτιον µαττερσ.69
2. Τηε πολιτιχαλ προχεσσ
Φορ χονσυµερσ, τηε πολιτιχαλ προχεσσ ατ τηε ΕΥ λεϖελ χοµπαρεσ υνφαϖουραβλψ το ιτσ εθυιϖαλεντ ατ τηε νατιοναλ
λεϖελ. Ον τηε βενεφιτ σιδε, τηε διστριβυτιον οφ στακεσ φορ ϖοτερσ ισ στρονγλψ ηοµογενισεδ βψ τηε χοµβινατιον
οφ νατιοναλ σεατσ φροµ 28 χουντριεσ ιντο 7 λαργερ παρτιεσ ιν τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ. Τηισ ισ ρεφλεχτεδ ιν ϖοτερ
τυρνουτ. Αϖεραγε τυρνουτ ιν αλλ Μεµβερ Στατεσ ιν 2014 ωασ 42,54%, τραιλινγ φαρ βεηινδ τψπιχαλ ϖοτερ τυρνουτσ
ιν νατιοναλ γενεραλ ελεχτιονσ.70
Τηε περ χαπιτα στακεσ ατ τηε ΕΥ λεϖελ αρε λαργερ τηαν ον τηε νατιοναλ λεϖελ. ΕΥ δεχισιονσ αφφεχτ α µυχη
λαργερ νυµβερ οφ χιτιζενσ ανδ βυσινεσσεσ, ινχρεασινγ τηειρ ιµπαχτ ον πριϖαχψ ασ α σοχιαλ χοστ. Τηεψ αλσο αφφεχτ
λεγισλατιον ιν µανψ χουντριεσ, ελιµινατινγ οππορτυνιτιεσ φορ χονσυµερσ το φινδ α βεττερ λεγαλ αρρανγεµεντ ιν
ανοτηερ Μεµβερ Στατε. Τηε στακεσ µαψ ηοωεϖερ αππεαρ σµαλλερ το ϖοτερσ, βεχαυσε τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντσ
64 Ωορλδ Αδµινιστρατιϖε Τελεγραπη ανδ Τελεπηονε Χονφερενχε ανδ Ιντερνατιοναλ Τελεχοµµυνιχατιον Υνιον (ν 40) αρτ 1.5.
65 Χοµµυνιχατιον φροµ τηε Χοµµισσιον το τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ, τηε Χουνχιλ, τηε Ευροπεαν Εχονοµιχ ανδ Σοχιαλ Χοµµιττεε
ανδ τηε Χοµµιττεε οφ τηε Ρεγιονσ: Α Χοµµον Ευροπεαν Σαλεσ Λαω το Φαχιλιτατε Χροσσ−Βορδερ Τρανσαχτιονσ ιν τηε Σινγλε Μαρκετ
(ΧΟΜ (2011) 636).
66 ΒΕΥΧ, Φινανχιαλ ινφορµατιον αχχεσσεδ ον 29 Οχτοβερ 2014. Συβσιδιεσ
φορ χονσυµερ παρτιχιπατιον αρε παρτ οφ α ΕΥ προγραµµε οφ 188,8 µιλλιον Ευροσ οϖερ τηε 2014−2020 περιοδ; Ευροπεαν Παρλιαµεντ
ανδ Χουνχιλ Ρεγυλατιον (ΕΥ) Νο 254/2014 οφ 26 Φεβρυαρψ 2014 ον α µυλτιαννυαλ χονσυµερ προγραµµε φορ τηε ψεαρσ 2014−20 ανδ
ρεπεαλινγ ∆εχισιον Νο 1926/2006/ΕΧ, [2014] Οϑ Λ 84/42, αρτ 3(1)(β).
67 Τηε ΕΥ εχονοµψ ισ λαργερ τηαν τηατ οφ τηε ΥΣ. Ευροπα− Τηε εχονοµψ,
εν.ητµ> αχχεσσεδ 1 Νοϖεµβερ 2014.
68 ∆ατα Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε, αρτ 1(2).
69 Λινκεδιν, Πριϖαχψβελειδ (ιν ∆υτχη) αχχεσσεδ 1 Νοϖεµβερ 2014; Φαχεβοοκ, ∆ατα
Πολιχψ .πηπ> αχχεσσεδ 1 Νοϖεµβερ 2014.
70 Ρεσυλτσ οφ τηε 2014 Ευροπεαν Ελεχτιον ηττπ://ωωω.ευροπαρλ.ευροπα.ευ/ελεχτιονσ2014−ρεσυλτσ/εν/ελεχτιον−ρεσυλτσ−2014.ητµλ>
αχχεσσεδ 2 ϑανυαρψ 2015.
Ρηοεν 63
ποωερσ αρε λεσσ προνουνχεδ τηαν τηοσε οφ νατιοναλ παρλιαµεντσ. Τηε ΕΠ χαν πασσ α µοτιον οφ χενσυρε ον τηε
εντιρε Χοµµισσιον ονλψ ωιτη α τωο−τηιρδσ µαϕοριτψ ωηερεασ νατιοναλ παρλιαµεντσ χαν υσυαλλψ δο σο ωιτη α
σιµπλε µαϕοριτψ ανδ φορ σινγλε Μινιστερσ.71 Χοµπαρεδ το νατιοναλ παρλιαµεντσ, τηε ΕΠ ισ ελεχτεδ φορ α λονγερ
περιοδ οφ τιµε ανδ ιτ χαννοτ βε δισσολϖεδ το εναβλε ϖοτερ παρτιχιπατιον ιν υνρεσολϖεδ δισπυτεσ βετωεεν τηε
ΕΠ, τηε Χουνχιλ ανδ τηε Χοµµισσιον.72 Ινστεαδ, τηε ρεσολυτιον οφ χονφλιχτσ βετωεεν τηεσε βοδιεσ ισ ρεφερρεδ
το α χονχιλιατιον χοµµιττεε ωιτηουτ ανψ ποσσιβιλιτψ οφ ϖοτερ ινπυτ.73 Τηισ µακεσ ϖοτινγ λεσσ αττραχτιϖε.
Χονσυµερσ φαχε ηιγηερ χοστσ οφ οργανισατιον ιν τηε ΕΥ τηαν ον τηε νατιοναλ λεϖελ. Α ϖερψ σιµπλε εξαµπλε
ισ τηε ινχρεασεδ πηψσιχαλ διστανχε, ωιτη µοστ ϖοτερσ νεεδινγ το τραϖελ αβροαδ, το Βρυσσελσ ορ Στρασβουργ, ιφ
τηεψ ωαντ το ιντεραχτ ωιτη λεγισλατορσ διρεχτλψ. Ανοτηερ ασπεχτ ισ τηε λαργε νυµβερ οφ λεγισλατορσ ανδ τηε λαργε
νυµβερ οφ ϖενυεσ ωηερε παρτιχιπατιον µαψ βε ρεθυιρεδ: Χοµµισσιονερσ, ΜΕΠσ ανδ τηειρ σταφφ φορ πριµαρψ
λαω, ανδ τηε Χοµµισσιον, αγενχιεσ ανδ χοµιτολογψ φορ σεχονδαρψ λαω.74 Ρεπρεσεντατιϖεσ ιν τηε Ευροπεαν
Παρλιαµεντ αρε υνδερ πρεσσυρε νοτ ονλψ φροµ τηειρ πολιτιχαλ παρτψ ον τηε νατιοναλ λεϖελ, βυτ αλσο φροµ τηε
Ευροπεαν παρτιεσ ον τηε ΕΠ λεϖελ. Φυρτηερµορε, νο σινγλε νατιοναλ δελεγατιον χαν δοµινατε α παρτψ ιν τηε ΕΠ.
Τηισ δεχρεασεσ τηε ποσσιβλε βενεφιτσ οφ πιγγψβαχκινγ ον πρεϖιουσ οργανισατιον εφφορτσ. Ευροπεαν Παρλιαµεντ
προχεεδινγσ υσυαλλψ ρεχειϖε φαρ λεσσ χοϖεραγε ιν τηε νατιοναλ πρεσσ, ινχρεασινγ τηε χοστσ οφ ινφορµατιον ανδ
µονιτορινγ χοστσ φορ χονσυµερσ. Τηισ γιϖεσ λεγισλατορσ µορε ποσσιβιλιτιεσ το δεχιδε αγαινστ ϖοτερσ ιντερεστσ.75
Τηε ηιγηερ χοστσ ανδ τηε δεχρεασεδ βενεφιτσ οφ παρτιχιπατιον ατ τηε ΕΥ λεϖελ λεαϖε χονσυµερ ιντερεστ γρουπσ
σηορτ οφ µονεψ. Παρτιχιπατιον ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ βψ χονσυµερ οργανισατιονσ ρεθυιρεσ εξτερναλ φυνδινγ
φροµ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον.76 ΒΕΥΧ ανδ τηε νατιοναλ χονσυµερ ασσοχιατιονσ αρε απποιντεδ ασ µεµβερσ
οφ τηε Ευροπεαν Χονσυµερ Χονσυλτατιϖε Γρουπ ανδ ιν τηισ χαπαχιτψ τηεψ αρε ελιγιβλε φορ συβσιδιεσ.77 Τηε
Χοµµισσιον δεχισιον εσταβλισηινγ τηε γρουπ στατεσ τηατ ιτ ισ τασκεδ ωιτη χονσυµερ ιντερεστσ ιν γενεραλ, ωηιχη
µεανσ τηατ ιτ νεεδσ το σπρεαδ ιτσελφ τηιν οϖερ αλλ χονσυµερ ισσυεσ. ΒΕΥΧ ισ τηυσ νοτ α σπεχιαλ ιντερεστ πριϖαχψ
γρουπ. Συχη γρουπσ δο εξιστ, βυτ εϖεν α γρουπ λικε Ευροπεαν ∆ιγιταλ Ριγητσ αλσο ηαδ το ρελψ ον α γραντ φροµ
τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον οφ αππροξιµατελψ 25% οφ τηειρ αννυαλ βυδγετ ιν 2013.78 Λικε ιν τηε µαρκετ,
ρεσουρχε ποολινγ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ αππαρεντλψ δοεσ νοτ συφφιχιεντλψ οφφσετ τηε
ηιγηερ χοστσ οφ οργανισατιον ατ τηε ΕΥ λεϖελ.
Φορ προδυχερσ, τηε βενεφιτσ αρε θυιτε λαργε. Τηε Ευροπεαν πολιτιχαλ προχεσσ ισ α ηιγη−στακεσ γαµε βεχαυσε ιτ
ρεγυλατεσ τηε ιντερναλ µαρκετ. Τηισ µακεσ τηε διστριβυτιον οφ στακεσ αλµοστ υνιφορµ, βυτ ατ α ϖερψ ηιγη λεϖελ.
Προδυχερσ ηαϖε α στρονγ ινχεντιϖε το οργανισε, εϖεν ιφ τηε χοστσ οφ οργανισατιον αρε ηιγη.
Λικε χονσυµερσ, προδυχερσ φαχε ηιγηερ χοστσ οφ ινφορµατιον ανδ οργανισατιον ιν Βρυσσελσ  βυτ ιν αχχορδ−
ανχε ωιτη τηειρ ινχρεασεδ στακεσ, τηισ αππεαρσ το πρεσεντ νο εξτρα προβλεµσ. Προδυχερσ αρε τηε ηαϖεσ ιν τηισ
ινστιτυτιον. Τηεψ αρε αβλε το ποολ ανδ σπενδ χονσιδεραβλε ρεσουρχεσ ανδ δο νοτ νεεδ ΕΧ συβσιδιεσ. Ιφ λοβ−
βψινγ εφφορτσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ αρε ανψ ινδιχατιον, σπενδινγ σεϖεραλ µιλλιον ον ινφλυενχινγ λεγισλατιον
ισ αν αχχεπταβλε προποσιτιον το µανψ ινδιϖιδυαλ χοµπανιεσ.79 Προδυχερσ ηαϖε φορµεδ τηειρ οων λοββψινγ
γρουπσ δεδιχατεδ το δατα προτεχτιον ανδ πριϖαχψ ισσυεσ.80 Λικε χονσυµερσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, προδυχερσ
χαν αλσο βενεφιτ φροµ εαρλιερ οργανισατιον εφφορτσ. Μανψ ινδυστριεσ τηατ ενγαγε ιν πριϖαχψ χοντραχτσ ηαϖε
αλρεαδψ φορµεδ ιντερεστ γρουπσ φορ τηειρ χορε βυσινεσσ, λικε τηε Ευροπεαν Χοµπετιτιϖε Τελεχοµµυνιχατιονσ
Ασσοχιατιον, ∆ιγιταλ Ευροπε ανδ τηε Ευρο Βανκινγ Ασσοχιατιον. Ωηεν λοββψινγ φορ πριϖαχψ χοντραχτσ λεγισλα−
τιον, τηισ ηελπσ τηεµ αϖοιδ συνκ χοστσ.
Ιτ ισ τηερεφορε νο συρπρισε τηατ ηιγη−στακεσ πλαψερσ αρε βεττερ ρεπρεσεντεδ τηαν χονσυµερσ ιν τηε Βρυσσελσ
λοββψινγ χιρχυιτ. Ιν 2007, χοµµερχιαλ ανδ προφεσσιοναλ ιντερεστσ µαδε υπ 63% οφ αλλ περµανεντ ρεπρε−
σεντατιονσ ιν Βρυσσελσ, ωηιλστ χονσυµερ ανδ ηυµαν ριγητσ ιντερεστσ αχχουντεδ φορ 13%.81 Τηειρ αππαρεντ
71 Αρτ 234, ΤΦΕΥ.
72 Αρτ 14(3) ΤΕΥ.
73 Αρτ 294 (8)(β), (1014) ΤΦΕΥ.
74 Μαρινυσ ΠΧΜ ϖαν Σχηενδελεν, Μαχηιαϖελλι ιν Βρυσσελσ: Τηε Αρτ οφ Λοββψινγ τηε ΕΥ (2νδ εδν, Αµστερδαµ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ 2005) 58.
75 Λεϖινε ανδ Φορρενχε (ν 28) 173.
76 Νατιοναλ µεµβερσ οφ ΒΕΥΧ µαψ βε ελιγιβλε φορ συβσιδιεσ. Ατ λεαστ ιν τηε Νετηερλανδσ, τηεσε συβσιδιεσ αχχουντεδ φορ µυχη λεσσ οφ
τηε βυδγετ (1,2% φορ 2012). Χονσυµεντενβονδ, 2012 ψεαρλψ ρεπορτ, π. 44, ηττπ://ωωω.χονσυµεντενβονδ.νλ/µορελλο−βεστανδεν/
πδφ−αλγεµεεν−2013/ϑααρϖερσλαγ_2012.πδφ (αχχεσσεδ ον 29 ∆εχεµβερ 2014).
77 Χοµµισσιον ∆εχισιον οφ 14 Σεπτεµβερ 2009, σεττινγ υπ α Ευροπεαν Χονσυµερ Χονσυλτατιϖε Γρουπ (2009/705/ΕΧ), αρτ 3(1)(α) ανδ
αννεξ.
78 Ε∆Ρι  Ευροπεαν ∆ιγιταλ Ριγητσ, Αννυαλ Ρεπορτ, ϑανυαρψ 2013 − ∆εχεµβερ 2013 (Ε∆Ρι 2014) 31
υπλοαδσ/2014/04/Ε∆Ρι_Αννυαλ_Ρεπορτ_2013.πδφ> αχχεσσεδ 2 Νοϖεµβερ 2014.
79 Απριλ ∆εµβοσκψ, Φαχεβοοκ Σπενδινγ ον Λοββψινγ Σοαρσ Φινανχιαλ Τιµεσ (24 ϑανυαρψ 2013).
80 ϑαµεσ Φοντανελλα−Κηαν, Βρυσσελσ: Αστροτυρφινγ Τακεσ Ροοτ Φινανχιαλ Τιµεσ (26 ϑυνε 2013).
81 ϖαν Σχηενδελεν (ν 74) 50.
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ64
αβυνδανχε οφ φυνδινγ πυτσ τηεµ ατ αν αδϖανταγε οϖερ χονσυµερ σπεχιαλ ιντερεστ γρουπσ λικε Ε∆Ρι, ωηιλστ
γενεραλ−ιντερεστ γρουπσ λικε ΒΕΥΧ αρε προβαβλψ αλρεαδψ στρετχηεδ τηιν βεχαυσε οφ τηειρ ωιδε σχοπε. Τηεσε διφ−
φερενχεσ εξπρεσσ τηεµσελϖεσ ιν ινχρεασεδ οππορτυνιτιεσ το ιντεραχτ ωιτη οφφιχιαλσ ιν τηε ΕΠ, τηε Χοµµισσιον
ανδ χοµιτολογψ.
Λεγισλατορσ λαργε αµουντσ οφ σλαχκ, τακεν τογετηερ ωιτη τηειρ λαργερ εξποσυρε το προδυχερσ τηαν το χον−
συµερσ, ινχρεασε τηε οδδσ οφ σπεχιαλ−ιντερεστ πολιχιεσ βεινγ αδοπτεδ ιν τηε ΕΠ. Τηε χοστσ ανδ βενεφιτσ οφ
παρτιχιπατιον ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ον τηε ΕΥ λεϖελ αρε αλµοστ ιδεαλ φορ ρεγυλατορψ χαπτυρε.82
3. Χοµπαρισον οφ τηε µαρκετ ανδ τηε πολιτιχαλ προχεσσ ατ τηε ΕΥ λεϖελ
Προδυχερσ αρε ατ αν αδϖανταγε βοτη ιν τηε µαρκετ ανδ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ατ τηε ΕΥ λεϖελ. Τηισ ισ µαινλψ
δυε το τηε λαργε χοστ οφ παρτιχιπατιον, χοµβινεδ ωιτη τηε λαργε στακεσ φορ προδυχερσ, γιϖινγ τηεµ α βιγγερ
ινχεντιϖε το παρτιχιπατε.
Φορ χονσυµερσ, παρτιχιπατινγ ιν τηε µαρκετ ον τηε Ευροπεαν λεϖελ δοεσ νοτ ινχρεασε τηειρ περ χαπιτα στακεσ
βυτ ιτ δοεσ ινχρεασε τηειρ χοστσ. Ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ, τηε στακεσ φορ χονσυµερσ αρε αχτυαλλψ ηιγηερ, βυτ τηε
χοστσ οφ παρτιχιπατιον αρε ραισεδ εϖεν µορε: λοββψινγ ον τηε ΕΥ λεϖελ ισ α ϖερψ εξπενσιϖε υνδερτακινγ. Τηε
χοµπαρατιϖελψ λοω περχειϖεδ στακεσ αρε αν ινσυφφιχιεντ ινχεντιϖε το αχηιεϖε συφφιχιεντ ρεσουρχε ποολινγ ον
τηισ λεϖελ. Ασ α ρεσυλτ, χονσυµερσ ον τηε ΕΥ λεϖελ νεεδ φινανχιαλ αιδ το οργανισε εφφεχτιϖελψ ιν τηε µαρκετ ασ
ωελλ ασ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ.
Τηε ιντερναλ µαρκετ ρεδυχεσ προδυχερσ οπερατιον ανδ χοµπλιανχε χοστσ. Τηερεφορε, τηε ΕΥ πολιτιχαλ προ−
χεσσ ισ χαπαβλε οφ δεχισιον−µακινγ τηατ αφφεχτσ τηειρ προφιταβιλιτψ σιγνιφιχαντλψ. Φορ µανψ προδυχερσ, χονχλυδ−
ινγ πριϖαχψ χοντραχτσ ισ νοτ τηειρ χορε αχτιϖιτψ, βυτ α σιδε εφφεχτ οφ οτηερ αχτιϖιτιεσ αλρεαδψ βεινγ λοββιεδ φορ
ιν Βρυσσελσ. Ασ α ρεσυλτ, τηεψ θυαλιφψ ασ ρεπεατ πλαψερσ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ωηεν χοµπαρεδ το σινγλε−ισσυε
χονσυµερ γρουπσ δεδιχατεδ το πριϖαχψ ισσυεσ. Τηειρ ηιγη στακεσ, ρεσυλτινγ ιν αβυνδαντ φυνδινγ, γιϖεσ τηεµ
αν αδϖανταγε οϖερ γενεραλ χονσυµερ ιντερεστ γρουπσ τηατ αρε στρετχηεδ τοο τηιν οϖερ µανψ ισσυεσ. Τηισ
ινχρεασεσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ΕΥ ρεγυλατιονσ χατερ το σπεχιαλ ιντερεστσ χοντραρψ το τηε ιντερεστσ οφ χονσυµ−
ερσ. Τηισ ρισκ οφ ρεγυλατορψ χαπτυρε ισ νοτ ιµαγιναρψ, ωιτη τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ προδυχερ λοββψινγ ιν τελεχοµ
ισσυεσ αλρεαδψ δοχυµεντεδ.83
Χ. Χοµπαρισον βετωεεν τηε νατιοναλ ανδ ΕΥ λεϖελσ
1. Τηε µαρκετ
Ατ τηε νατιοναλ λεϖελ, τηε µαρκετ φαϖουρσ προδυχερσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ  ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ, τηε µαρκετ
φαϖουρσ τηεµ εϖεν µορε. Τηε φρεε µοϖεµεντ οφ σερϖιχεσ, χαπιταλ ανδ περσοναλ δατα ωιτηιν τηε ιντερναλ µαρ−
κετ χαν λοωερ τηε χοστ οφ ινφορµατιον ανδ οργανισατιον σιγνιφιχαντλψ. Τηεσε λοωερεδ χοστσ τογετηερ ωιτη τηε
ηιγη περ−χαπιτα στακεσ προϖιδε προδυχερσ ωιτη α ποωερφυλ ινχεντιϖε φορ παρτιχιπατινγ ιν τηε µαρκετ ον τηε
Ευροπεαν λεϖελ. Τηεσε βενεφιτσ οφφσετ ανψ εξτρα χοστσ φορ οργανισατιον ανδ ινφορµατιον.
Χονσυµερσ, ον τηε οτηερ ηανδ, ρεαπ νο συχη βενεφιτσ ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ. Τηε ινχρεασεδ χοστσ οφ παρ
τιχιπατιον αρε συχη τηατ χοντραχτσ ιν τηειρ ηοµε χουντρψ αρε σιγνιφιχαντλψ µορε αττραχτιϖε, ανδ χονσυµερ
οργανισατιονσ νεεδ ΕΥ συβσιδιεσ το παρτιχιπατε εφφιχιεντλψ. Τηειρ περ χαπιτα στακεσ ιν πριϖαχψ χοντραχτσ αρε
νοτ ραισεδ ωηεν παρτιχιπατινγ ιν τηε Ευροπεαν µαρκετ. Ινχρεασεδ χοστσ οφ ινφορµατιον  φορ εξαµπλε, τηε
χοστσ οφ τρανσλατιον  µακε ιτ εϖεν λεσσ αττραχτιϖε το λοοκ φορ α βεττερ πριϖαχψ χοντραχτ ιν ανοτηερ ΕΥ Μεµβερ
Στατε.
2. Τηε πολιτιχαλ προχεσσ
Βοτη φορ προδυχερσ ανδ χονσυµερσ, σηιφτινγ τηε πολιτιχαλ προχεσσ το τηε Ευροπεαν λεϖελ ινχρεασεσ χοστσ οφ
παρτιχιπατιον σιγνιφιχαντλψ. Ηοωεϖερ, χονσυµερσ µαψ φαλσελψ τενδ το τηινκ οφ τηε ΕΥ πολιτιχαλ προχεσσ ασ ηαϖ−
ινγ λοωερ στακεσ τηαν τηειρ νατιοναλ προχεσσ, βεχαυσε τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ ηασ λεσσ προνουνχεδ ποωερσ
τηαν τηε νατιοναλ παρλιαµεντσ ανδ πρεσσ χοϖεραγε οφ οτηερ ινστιτυτιονσ ανδ δεχισιονσ ισ ρελατιϖελψ σχαρχε. Ψετ
χονσυµερσ στακεσ ιν τηε ΕΥ πολιτιχαλ προχεσσ µαψ αχτυαλλψ βε ηιγηερ. Α δεχισιον ατ τηε ΕΥ λεϖελ δεχρεασεσ
χονσυµερσ οππορτυνιτιεσ το οβταιν α βεττερ αγρεεµεντ ιν ανοτηερ Μεµβερ Στατε. Ηοωεϖερ, λοωερ περχειϖεδ
στακεσ δεχρεασε αχτιϖε ϖοτερ παρτιχιπατιον ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ. Χονσυµερ λοββψινγ γρουπσ νεεδ γραντσ
φροµ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον ασ α ρεσυλτ.
82 Λεϖινε ανδ Φορρενχε (ν 28) 179.
83 Βρεινδλ (ν 18) 354; Κιµβερλεε Ωεατηεραλλ, Τηρεε Λεσσονσ φροµ ΑΧΤΑ ανδ Ιτσ Πολιτιχαλ Αφτερµατη (2012) 35 Συφφολκ Τρανσνατιοναλ
Λαω Ρεϖιεω 575, 595.
Ρηοεν 65
ϑυδγινγ βψ τηε ρεσουρχεσ σπεντ ον λοββψινγ εφφορτσ, προδυχερσ αρε ϖερψ ωελλ αωαρε τηατ τηε στακεσ ιν
Βρυσσελσ αρε ηιγηερ τηαν ιν νατιοναλ Παρλιαµεντσ. Τηειρ ηιγηερ στακεσ, τηειρ λοω νυµβερσ ανδ τηε ηοµογ−
ενουσ νατυρε οφ προδυχερσ φορµ αν εφφεχτιϖε ινχεντιϖε το οργανισε.
∆. Συµµαρψ οφ ινστιτυτιοναλ χοµπαρισονσ
Βασεδ ον τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον, τηε χιρχυµστανχεσ φορ χονσυµερ παρτιχιπατιον αιµεδ ατ ινφλυενχινγ
τηε χοντεντσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ αρε λεαστ υνφαϖουραβλε ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ. Τηε
χοστσ οφ ινφορµατιον ανδ παρτιχιπατιον αρε λοωεστ ηερε, µαινλψ ασ α ρεσυλτ οφ πρεϖιουσ οργανισατιον εφφορτσ.
Τηεψ αρε αλσο λοωερ τηαν ιν τηε ιντερναλ µαρκετ. Τηισ δοεσντ αυτοµατιχαλλψ ιµπλψ τηατ χονδιτιονσ αρε φαϖουρ−
αβλε ασ χονσυµερσ λοω περ χαπιτα στακεσ ωεακεν τηειρ οππορτυνιτιεσ ιν αλλ ινστιτυτιονσ. Χονσυµερσ ρεαλλψ
ηαϖε το χηοοσε βετωεεν ιµπερφεχτ αλτερνατιϖεσ.84
Τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ χονσυµερ παρτιχιπατιον ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ισ φυρτηερ ρεδυχεδ ορ λιµιτεδ δυε το
τηε φαχτ τηατ δατα προτεχτιον λεγισλατιον ισ µαινλψ δεχιδεδ ιν Βρυσσελσ. Α χονχερτεδ εφφορτ ον βεηαλφ οφ αλλ
χονσυµερσ ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ χουλδ τηεορετιχαλλψ βε µορε εφφεχτιϖε, βυτ τηε λοωερ περχειϖεδ στακεσ ανδ
τηε σιγνιφιχαντλψ ινχρεασεδ χοστσ οφ παρτιχιπατιον ιν Βρυσσελσ µιγητ µακε τηισ αν υνατταιναβλε γοαλ φορ τηε
φορεσεεαβλε φυτυρε.
Προδυχερσ σεεκινγ το ινφλυενχε τηε χοντεντσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ χαν εφφεχτιϖελψ αχηιεϖε τηειρ γοαλσ ιν
τηε µαρκετ, ιν τηε νατιοναλ χουρτσ ορ ιν τηε Ευροπεαν πολιτιχαλ προχεσσ. Τηειρ αδϖανταγε ισ αργυαβλψ µοστ
προνουνχεδ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ατ τηε ΕΥ λεϖελ, ωηερε τηειρ στακεσ αρε ηιγηεστ. Τηε ηιγη χοστσ οφ παρτιχι−
πατιον φορ χονσυµερσ ιν τηισ φορυµ ινχρεασε τηε οππορτυνιτιεσ φορ λεγισλατορσ το δεχιδε αγαινστ χονσυµερσ
ιντερεστσ, ινχρεασινγ τηε ρισκ οφ ρεγυλατορψ χαπτυρε.
Ις. Ινστιτυτιοναλ χηοιχε ανδ πολιχψ οβϕεχτιϖεσ
Χοµπαρατιϖε ινστιτυτιοναλ αναλψσισ ιν ιτσελφ προϖιδεσ νο γυιδανχε ον ωηιχη ινστιτυτιον ισ βεστ χηαργεδ ωιτη
δεχιδινγ ον πριϖαχψ χοντραχτσ. Τηε γοαλσ α σοχιετψ ωισηεσ το αχηιεϖε αρε εθυαλλψ ιµπορταντ; νοτ εϖερψ ινστιτυ−
τιοναλ διφφερενχε ισ εθυαλλψ ρελεϖαντ το εϖερψ πολιχψ χηοιχε. Τηισ χηαπτερ εξπλορεσ τηε µαργινσ ινσιδε ωηιχη
νατιοναλ ορ Ευροπεαν πολιχψ χηοιχεσ µυστ ρεµαιν. Συβσεθυεντλψ ιτ βροαδλψ χατεγοριζεσ τωο ποσσιβλε πολιχψ
οβϕεχτιϖεσ ανδ προποσεσ µατχηεσ βετωεεν ινστιτυτιονσ ανδ τηεσε οβϕεχτιϖεσ.
Α. Τωο σετσ οφ Ευροπεαν µαργινσ
Βοτη ΕΥ λαω ανδ τηε Ευροπεαν Χονϖεντιον ον Ηυµαν Ριγητσ λιµιτ τηε αδϖερσε εφφεχτσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ
φορ χονσυµερσ. Τηεψ σηοω σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ, ιν βοτη τηειρ σχοπε ανδ τηειρ αϖαιλαβλε ενφορχεµεντ µεχη−
ανισµσ.
Τηε Χονϖεντιον ρεθυιρεσ Μεµβερ Στατεσ το ρεσπεχτ πριϖατε ανδ φαµιλψ λιφε.85 Τηισ µακεσ σαφεγυαρδινγ χον−
συµερ πριϖαχψ πριµαριλψ α µαττερ φορ τηε Μεµβερ Στατεσ, εϖεν ιφ δατα προτεχτιον λαω ισ µοστλψ ΕΥ λαω ανδ
τηε ΕΥ αχχεπτσ τηε ριγητσ γυαραντεεδ ιν τηε Χονϖεντιον ασ γενεραλ πρινχιπλεσ οφ ΕΥ λαω.86 Αφτερ αλλ, τηε ΕΥ
Χηαρτερ οφ Φυνδαµενταλ Ριγητσ ισ ονλψ βινδινγ υπον τηε ινστιτυτιονσ οφ τηε ΕΥ. Σοµε ισσυεσ γοϖερνινγ πρι−
ϖαχψ χοντραχτσ  λικε τηε ιντερπρετατιον οφ   αρε βεψονδ τηε σχοπε οφ ΕΥ λεγισλατιον.
ΕΥ λαω ιτσελφ προϖιδεσ ανοτηερ σετ οφ µινιµυµ ρεθυιρεµεντσ. Τηε πρινχιπλε οφ σινχερε χοοπερατιον ρεθυιρεσ
Μεµβερ Στατεσ το µακε ΕΥ λαω εφφεχτιϖε.87 Τηε ∆ατα Προτεχτιον ∆ιρεχτιϖε (ωιτη ιτσ προϖισιονσ φορ φρεε µοϖε−
µεντ οφ δατα) πρεϖεντσ νατιοναλ ρεθυιρεµεντσ το πριϖαχψ χοντραχτσ φροµ βεχοµινγ τοο στριχτ. Σεϖεραλ φυρτηερ
χονσυµερ προτεχτιον διρεχτιϖεσ πρεϖεντ Μεµβερ Στατεσ φροµ γιϖινγ προδυχερσ τοο µυχη φρεε ρειν. Εξαµπλεσ
οφ ΕΥ λεγισλατιον λιµιτινγ τηε χοντεντσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ αρε τηε Υνφαιρ Τερµσ διρεχτιϖε ανδ τηε Υνφαιρ
Χοµµερχιαλ Πραχτιχεσ ∆ιρεχτιϖε.88
Τηεσε λιµιτσ αρε νοτ ενφορχεδ εθυαλλψ. ΕΥ λαω ηασ το βε αππλιεδ  ιν τηε χουρτσ οφ αλλ Μεµβερ
Στατεσ ανδ τηε Χοµµισσιον χαν εµπλοψ ενφορχεµεντ µεχηανισµσ το γυαραντεε χοµπλιανχε.89 Τηε ΕΧτΗΡ
χαννοτ ενφορχε τηε χονϖεντιον, σινχε ιτ ηασ νο αυτηοριτψ το αλτερ δεχισιονσ βψ α Στατε. Ιτ χαν ονλψ αωαρδ ϕυστ
84 Κοµεσαρ, Ιµπερφεχτ αλτερνατιϖεσ (ν 33).
85 Αρτσ 1 ανδ 8, ΕΧΗΡ.
86 Αρτ 1 ΕΧΗΡ; αρτ 6(3), ΤΕΥ.
87 Αρτ 4(3), ΤΕΥ; σεε αλσο νοτε 31.
88 Υνφαιρ Τερµσ ∆ιρεχτιϖε; Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ Χουνχιλ ∆ιρεχτιϖε 2005/29/ΕΧ οφ 11 Μαψ 2005 χονχερνινγ υνφαιρ βυσινεσσ−το−
χονσυµερ χοµµερχιαλ πραχτιχεσ ιν τηε ιντερναλ µαρκετ ανδ αµενδινγ Χουνχιλ ∆ιρεχτιϖε 84/450/ΕΕΧ, Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ
Χουνχιλ ∆ιρεχτιϖεσ 97/7/ΕΧ, 98/27/ΕΧ ανδ 2002/65/ΕΧ ανδ Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ Χουνχιλ Ρεγυλατιον (ΕΧ) Νο 2006/2004,
[2005] Οϑ Λ 149/22 (Υνφαιρ Χοµµερχιαλ Πραχτιχεσ ∆ιρεχτιϖε).
89 Αρτ 258 ΤΦΕΥ; σεε αλσο Βανχο Εσπα〉ολ δε Χρδιτο ΣΑ ϖ ϑοαθυν Χαλδερ⌠ν Χαµινο (ν 60).
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ66
σατισφαχτιον, υσυαλλψ µονεταρ ψ χοµπενσατιον, ιφ α Στατε αλλοωσ ονλψ παρτιαλ ρεπαρατιον αφτερ α ϖιολατιον.90
Αρτιχλε 8 ισ στατεδ ιν βροαδ τερµσ ανδ τηε ΕΧτΗΡ ιντερπρετσ ιτ ον α χασε−βψ−χασε βασισ. Τηισ λιµιτσ Μεµβερ
Στατεσ αβιλιτιεσ το πρεδιχτ ωηετηερ λεγαλ αχτσ αρε α βρεαχη οφ τηε Χονϖεντιον, εσπεχιαλλψ ιν τηε λιγητ οφ νεω
τεχηνολογιχαλ δεϖελοπµεντσ λικε βιγ δατα.
Τηε ΕΧτΗΡ ωιλλ αλλοω Μεµβερ Στατεσ χονσιδεραβλε λεεωαψ ωηεν ϕυδγινγ χασεσ ινϖολϖινγ πριϖαχψ χοντραχτσ,
δυε το τηε φαχτ τηατ α πριϖαχψ χοντραχτ ισ α µαττερ βετωεεν πριϖατε παρτιεσ. Τραδιτιοναλλψ, τηε ριγητ το ρεσπεχτ
φορ ονεσ πριϖατε ανδ φαµιλψ λιφε πριµαριλψ µεανσ τηατ τηε Στατε σηουλδ ρεφραιν φροµ υνδυε πριϖαχψ βρεαχηεσ
(α νεγατιϖε οβλιγατιον). Ιφ νο γοϖερνµεντ βοδψ ισ α παρτψ το α πριϖαχψ χοντραχτ, ανψ δυτψ οφ τηε Στατε ωιλλ βε
ιντερπρετεδ ασ α ποσιτιϖε οβλιγατιον.91 Στατεσ µαψ τριγγερ α ποσιτιϖε οβλιγατιον υνδερ αρτιχλε 8 βψ ιναχτιον, βψ
ινσυφφιχιεντ αχτιον ανδ βψ νοτ τακινγ χοντρολ ωηεν πριϖαχψ βρεαχηεσ αρε γεττινγ ουτ οφ ηανδ. Ον τηε οτηερ
ηανδ, Μεµβερ Στατεσ αρε αφφορδεδ α µαργιν οφ αππρεχιατιον τηατ ισ ωιδερ τηαν ιν χασεσ χονχερνινγ νεγατιϖε
οβλιγατιονσ. Φορ εξαµπλε, τηε νεεδσ ανδ τηε ρεσουρχεσ οφ τηε χοµµυνιτψ µαψ βε τακεν ιντο αχχουντ.92
Α ωιδερ µαργιν οφ αππρεχιατιον ισ ρελεϖαντ ιν τηε χασε οφ πριϖαχψ χοντραχτσ ανδ βιγ δατα ηασ λαργε ποσσιβλε
βενεφιτσ. Α Στατε ισ αλλοωεδ το ωειγη τηεσε βενεφιτσ αγαινστ τηε λοσσ οφ πριϖαχψ τηατ τηεσε χοντραχτσ χαν ενταιλ.
Σοχιεταλ γαινσ αρε ιµπορταντ, ανδ γαινσ ιν εξπενσιϖε πολιχψ αρεασ, συχη ασ ηεαλτηχαρε ανδ εδυχατιον, µαψ
υνδερ χερταιν χιρχυµστανχεσ ουτωειγη αν εφφεχτιϖε λοσσ οφ πριϖαχψ χαυσεδ βψ α πριϖατε χοντραχτ. Α Στατε µαψ
χονσιδερ εχονοµιχ γροωτη, ϕοβσ ορ ινϖεστµεντσ εσσεντιαλ φορ ιτσ γενεραλ ωελφαρε. Εϖεν πριϖατε γαινσ µαψ ουτ−
ωειγη πριϖαχψ, ιφ α Στατε χουντσ τηε ριγητ το ρετυρνσ ον ινϖεστµεντσ ασ α προπερτψ ριγητ σαφεγυαρδεδ βψ αρτιχλε 1
οφ τηε Προτοχολ το τηε Χονϖεντιον. Αλλ τηισ ρεµαινσ σπεχυλατιϖε, σινχε τηε ΕΧτΗΡ υντιλ νοω ηασντ γιϖεν ανψ
ϖερδιχτσ ον πριϖαχψ χοντραχτσ.
Β. Μακινγ α µατχη
Α σοχιετψ µιγητ ωαντ το χηοοσε το προτεχτ πριϖαχψ ορ το προµοτε σοχιεταλ ορ εχονοµιχ βενεφιτσ. Τηε αναλψσισ
περφορµεδ ιν σεχτιον ΙΙΙ ινδιχατεσ τηατ ινστιτυτιοναλ χηοιχεσ σηοω διφφερεντ λεϖελσ οφ χοµπατιβιλιτψ ωιτη τηεσε
οβϕεχτιϖεσ. Ιν χηοοσινγ ινστιτυτιονσ φορ πριϖαχψ χοντραχτσ, ιτ ισ ασσυµεδ τηατ χονσυµερσ ηαϖε α βεττερ χηανχε
φορ στρονγ πριϖαχψ προτεχτιον ιφ τηειρ παρτιχιπατιον οππορτυνιτιεσ αρε βεττερ.
1. Μαξιµιζινγ πριϖαχψ προτεχτιον
Χονσιδερινγ τηε χοµπαρατιϖελψ υνφαϖουραβλε χιρχυµστανχεσ ιν οτηερ ινστιτυτιονσ, τηε νατιοναλ πολιτιχαλ προ−
χεσσ οφφερσ χονσυµερσ τηε βεστ οππορτυνιτιεσ φορ αχηιεϖινγ στρονγ πριϖαχψ προτεχτιον ιν πριϖαχψ χοντραχτσ.
Αν ιµπορταντ βενεφιτ οφ τηε νατιοναλ πολιτιχαλ προχεσσ λιεσ ιν τηε φαχτ τηατ νατιοναλ Παρλιαµεντσ αρε νοτ
συβϕεχτ το τηε σχοπε λιµιτατιονσ οφ ΕΥ ινστιτυτιονσ. Τηε σχοπε οφ ΕΥ δεχισιονσ ισ λιµιτεδ βψ τηε πρινχιπλεσ οφ
χονφερραλ, προπορτιοναλιτψ ανδ συβσιδιαριτψ.93 ΕΥ δατα προτεχτιον λαω τηερεφορε χαννοτ χαπτυρε τηε χοµπλετε
σχοπε οφ τηε ριγητ το πριϖαχψ ασ προτεχτεδ ιν αρτιχλε 8 οφ τηε Χονϖεντιον. Φορ εξαµπλε, ιτ δοεσ νοτ αδδρεσσ
ρεασοναβλε εξπεχτατιονσ οφ πριϖαχψ ορ τηε ιντερπρετατιον οφ χοντραχτσ.
2. Maximizing social or economic benets
Ιτ σεεµσ ρεασοναβλε το εξπεχτ τηατ τηε συπποσεδλψ λαργε εχονοµιχ βενεφιτσ οφ τηε βιγ δατα ρεϖολυτιον94 ωιλλ
αρριϖε µορε σλοωλψ ιφ ρεστριχτιονσ ον πριϖαχψ χοντραχτσ αρε στρονγερ. Λεγαλ ρεστριχτιονσ ινχρεασε χοµπλιανχε
χοστσ ανδ τηε ρισκ οφ νονχοµπλιανχε.
Τηε ΕΥ πολιτιχαλ προχεσσ ωιλλ προβαβλψ οφφερ τηε βεστ οππορτυνιτιεσ φορ µαξιµιζινγ τηε εχονοµιχ ανδ σοχι−
εταλ βενεφιτσ οφ βιγ δατα. Τηε ινχρεασεδ σχοπε οφ τηε ιντερναλ µαρκετ, ωηεν χοµπαρεδ το τηε πολιτιχαλ προχεσσ
ατ τηε νατιοναλ λεϖελσ, ωιλλ ρεδυχε χοµπλιανχε χοστσ ανδ ινχρεασε λεγαλ χερταιντψ φορ προδυχερσ αχτιϖε ιν σεϖεραλ
Μεµβερ Στατεσ. Τηισ ινστιτυτιον αλσο οφφερσ τηε µοστ βενεφιτσ οφ παρτιχιπατιον το προδυχερσ, ιµπροϖινγ τηε
οδδσ οφ τηε ρεσυλτινγ λεγισλατιον ανδ νοτ ηαµπερινγ τηειρ οβϕεχτιϖεσ. Τηισ ηοωεϖερ χοµεσ ατ α χοστ: τηε ινφλυ−
ενχε οφ χονσυµερσ ισ γρεατλψ ρεδυχεδ.
Ρεγυλατινγ πριϖαχψ χοντραχτσ ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ, ρεγαρδλεσσ οφ τηε ουτχοµε, ηασ αδδεδ σιγνιφιχανχε φορ
τηε ιντερπρετατιον οφ αρτιχλε 8 ΕΧΗΡ. Α δεχισιον ατ τηε ΕΥ λεϖελ ινδιχατεσ τηατ Μεµβερ Στατεσ αγρεε ον τηε
90 Αρτ 41 ΕΧΗΡ.
91 Ευροπεαν Υνιον ανδ οτηερσ, Ηανδβοοκ ον Ευροπεαν ∆ατα Προτεχτιον Λαω (Πυβλιχατιονσ Οφφιχε οφ τηε Ευροπεαν Υνιον 2014) 16 ανδ
νοτε 6. Σεε αλσο Οδιϖρε ϖ Φρανχε Αππ νο 42326/98 (ΕΧτΗΡ, 13 Φεβρυαρψ 2003) παρα 40; ϑεαν−Φρανοισ Ακανδϕι−Κοµβε, Ποσιτιϖε
Οβλιγατιονσ υνδερ τηε Ευροπεαν Χονϖεντιον ον Ηυµαν Ριγητσ (∆ιρεχτορατε Γενεραλ οφ Ηυµαν Ριγητσ, Χουνχιλ οφ Ευροπε 2007) 15.
92 Ποωελλ ανδ Ραψνερ ϖ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ Αππ νο. 9310/81 (ΕΧτΗΡ, 24 ϑανυαρψ 1990) παρα 41; ϑοηνστον ανδ οτηερσ ϖ Ιρελανδ Αππ νο
9310/81 (ΕΧτΗΡ, 18 ∆εχεµβερ 1986) παρα 55.
93 Αρτ 5, ΤΕΥ.
94 Τηε νεω οιλ οφ τηε ιντερνετ? Μοερελ (ν 11) 20.
Ρηοεν 67
νεχεσσαρψ δεγρεε οφ πριϖαχψ προτεχτιον. Εϖεν ιφ χονσυµερσ ιν τηε ΕΥ ηαϖε λιµιτεδ παρτιχιπατιον οππορτυνι−
τιεσ, ανψ δεχισιον ον τηε χοντεντσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ χουντσ ασ αν ινδιχατιον οφ χοµµον γρουνδ βετωεεν
Μεµβερ Στατεσ. Φορ τηε ΕΧτΗΡ, τηισ ισ α φαχτορ ιν δεχιδινγ ωηετηερ α Μεµβερ Στατε ηασ φυλφιλλεδ ιτσ ποσιτιϖε
οβλιγατιον ωιτηιν τηε µαργιν οφ αππρεχιατιον.95 Φορ τηε ΧϑΕΥ, αλλοωινγ προδυχερσ το ρεταιν ανδ υσε περσοναλ
δατα υνδερ πριϖατε χοντραχτσ ισ µυχη µορε λικελψ το βε αχχεπταβλε τηαν τηε ∆ατα Ρετεντιον ∆ιρεχτιϖε.96 Τηισ
διρεχτιϖε εναβλεδ γοϖερνµεντσ το υσε περσοναλ δατα χολλεχτεδ υνδερ πριϖαχψ χοντραχτσ ανδ ιτ ηασ µετ σιγνιφι−
χαντ οπποσιτιον ιν τηε χουρτσ.97
Οφ χουρσε, χοµµον γρουνδ βετωεεν Μεµβερ Στατεσ ισ νοτ ιν ιτσελφ α γυαραντεε φορ χοµπλιανχε ωιτη αρτιχλε 8
ΕΧΗΡ. Τηε φαχτ τηατ ϖοτερσ χαννοτ εασιλψ ηολδ λεγισλατορσ ανδ ρεγυλατορσ το αχχουντ χρεατεσ α σιγνιφιχαντ ρισκ οφ
ρεγυλατορψ χαπτυρε ανδ σπεχιαλ ιντερεστ λεγισλατιον. Τηε λεγιτιµαχψ οφ ΕΥ λεγισλατιον µαψ αλσο βε σιγνιφιχαντλψ
ρεδυχεδ ιφ µανψ χονσυµερσ χονσιδερ τηειρ οππορτυνιτιεσ φορ παρτιχιπατιον ινσυφφιχιεντ.
ς. Χονχλυδινγ ρεµαρκσ
Πριϖαχψ χοντραχτσ αυτηορισε α δεεπ ινσιγητ ιντο τηε περσοναλ λιϖεσ οφ χονσυµερσ. Τηερεφορε, τηεψ ρεθυιρε συφ−
φιχιεντ λεγιτιµαχψ. Τηισ αρτιχλε ηασ φοχυσεδ σπεχιφιχαλλψ ον τηε παρτιχιπατιον ασπεχτ οφ τηε λεγιτιµαχψ ρεθυιρε−
µεντ (τρανσπαρενχψ ανδ αχχουνταβιλιτψ ασπεχτσ ωερε εξχλυδεδ). Ιτ ηασ εξαµινεδ χονσυµερσ παρτιχιπατιον
οπτιονσ ιν δεχισιον−µακινγ προχεσσεσ χονχερνινγ πριϖαχψ χοντραχτσ. Παρτιχυλαρλψ, ιτ ηασ χοµπαρεδ τηε δψναµ−
ιχσ οφ παρτιχιπατιον φορ χονσυµερσ ανδ προδυχερσ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ ανδ τηε µαρκετ ον τηε νατιοναλ ανδ
Ευροπεαν λεϖελσ, ανδ βεφορε τηε νατιοναλ χουρτσ, βψ περφορµινγ χοµπαρατιϖε ινστιτυτιοναλ αναλψσισ.
Αλτηουγη αν ιµπορταντ φαχτορ, µαξιµιζινγ χονσυµερ παρτιχιπατιον οππορτυνιτιεσ ωιλλ νοτ γυαραντεε αδε−
θυατε πριϖαχψ προτεχτιον βψ ιτσελφ. Χηοοσινγ βετωεεν ινστιτυτιονσ ρεθυιρεσ βοτη αωαρενεσσ οφ τηε στρενγτησ
ανδ ωεακνεσσεσ οφ εαχη οπτιον ανδ α χλεαρ ϖιεω οφ τηε γοαλσ τηατ α σοχιετψ ωαντσ το αχηιεϖε. Τηε χηοιχε ισ νοτ
αν εασψ ονε. Οπτιµαλ πριϖαχψ προτεχτιονσ φορ χονσυµερσ µαψ ιµπεδε ιµπορταντ σοχιεταλ ορ εχονοµιχ βεν−
εφιτσ, ωηιλστ µαξιµιζινγ τηεσε βενεφιτσ µαψ σοονερ ορ λατερ τριγγερ ποσιτιϖε οβλιγατιονσ υνδερ αρτιχλε 8 ΕΧΗΡ.
Τηε πολιτιχαλ προχεσσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ οφφερσ χονσυµερσ τηε βεστ οππορτυνιτιεσ φορ παρτιχιπατιον ιν τηε
δεχισιον−µακινγ προχεσσ ον πριϖαχψ χοντραχτσ. Ιν τηε µαρκετ, τηε νατιοναλ χουρτσ ανδ τηε πολιτιχαλ προχεσσεσ
ατ τηε ΕΥ λεϖελ, οππορτυνιτιεσ φορ χονσυµερ παρτιχιπατιον αρε γρεατλψ ρεδυχεδ. Ασ α ρεσυλτ, δεχισιονσ φροµ
τηεσε ινστιτυτιονσ αρε µορε λικελψ τηε ρεσυλτ οφ χαπτυρε ορ µινοριταριαν βιασ. Τηε λεγιτιµαχψ οφ συχη δεχισιονσ
ισ ποσσιβλψ ινσυφφιχιεντ.
Τηισ τεντατιϖελψ ποιντσ τοωαρδσ τηε ΕΥ ∆ιρεχτιϖε ασ τηε βεττερ οπτιον φορ ρεγυλατινγ πριϖαχψ χοντραχτσ, ασ
ιτ λεαϖεσ Μεµβερ Στατεσ τηε χηοιχε οφ φορµ ανδ µετηοδσ το ιµπλεµεντ τηεµ.98 Τρανσποσινγ διρεχτιϖεσ ιντο
νατιοναλ λαω ωιλλ αλλοω Μεµβερ Στατεσ το δεβατε τηοσε ασπεχτσ οφ πριϖαχψ χοντραχτσ λεφτ οπεν δυε το τηε λιµ−
ιτεδ σχοπε οφ ΕΥ δεχισιονσ. Τηισ ωιλλ εναβλε, φορ εξαµπλε, τηε σεττινγ οφ στανδαρδσ φορ ρεασοναβλε εξπεχτατιονσ
οφ πριϖαχψ, ρεασοναβλε ιντερπρετατιον οφ χοντραχτσ ανδ υνφαιρ τερµσ, ωιτηιν τηε λιµιτσ ιµποσεδ βψ ΕΥ λαω ανδ
τηε Χονϖεντιον.
Ηοωεϖερ, τηε νεξτ στεπ ιν ΕΥ δατα προτεχτιον λεγισλατιον ωιλλ αλµοστ χερταινλψ βε α ρεγυλατιον, διρεχτλψ αππλι−
χαβλε ιν αλλ Μεµβερ Στατεσ.99 Ιν τηατ χασε, οπτιονσ φορ νατιοναλ πολιτιχαλ δεβατε αρε λιµιτεδ. Ον τηε ΕΥ λεϖελ
χονσυµερσ αλρεαδψ ηαϖε φεω παρτιχιπατιον οππορτυνιτιεσ. Αδοπτινγ α ρεγυλατιον χαλλσ ον τηε µεµβερσ οφ τηε
Ευροπεαν Παρλιαµεντ το ηονουρ τηειρ δυτψ το τηειρ χονστιτυεντσ. Ατ τηε σαµε τιµε, ΜΕΠσ λαργε αµουντ οφ
σλαχκ γιϖεσ τηεµ αν οππορτυνιτψ το δεχιδε αγαινστ χονσυµερσ ιντερεστσ ωιτηουτ συφφερινγ ανψ χονσεθυενχεσ.
Ιφ νατιοναλ ορ ΕΥ λαω ινσυφφιχιεντλψ προτεχτ χονσυµερ πριϖαχψ, νατιοναλ χουρτσ ωιλλ εϖεντυαλλψ βε χαλλεδ
υπον το αππλψ αρτιχλε 8 ΕΧΗΡ το πριϖαχψ χοντραχτσ. Τηισ χουλδ τακε µανψ ψεαρσ. Τηε τρανσαχτιον χοστσ φορ
χονσυµερσ βεφορε τηε χουρτσ αρε σο ηιγη ανδ ινδιϖιδυαλ στακεσ αρε σο λοω, τηατ χονσυµερσ αρε υνλικελψ το
πρεϖαιλ βεφορε τηε χουρτσ αγαινστ α λαργε προδυχερ ωιτη ηιγη στακεσ. Τηισ ρεσυλτ ωουλδ βε υνδεσιραβλε. Ιτ χουλδ
εφφεχτιϖελψ αλλοω φορ περµανεντ οβσερϖατιον οφ εϖερψ χονσυµερ ιν α νεω κινδ οφ πανοπτιχον, ποσσιβλψ ωιτη
φαρ−ρεαχηινγ εφφεχτσ ον χονσυµερσ περσοναλ αυτονοµψ. Συχη α ρεσυλτ χουλδ ϖερψ ωελλ βε ωιτηιν τηε λιµιτσ οφ
δατα προτεχτιον λεγισλατιον, βυτ ιτ ωιλλ αλµοστ χερταινλψ βε α βρεαχη οφ αρτιχλε 8 οφ τηε Χονϖεντιον.
95 Ρασµυσσεν ϖ ∆ενµαρκ Αππ νο 8777/79 (ΕΧτΗΡ, 28 νοϖεµβερ 1984) παρα 40.
96 Ευροπεαν Παρλιαµεντ ανδ Χουνχιλ ∆ιρεχτιϖε 2006/24/ΕΧ οφ 15 Μαρχη 2006 ον τηε ρετεντιον οφ δατα γενερατεδ ορ προχεσσεδ ιν
χοννεχτιον ωιτη τηε προϖισιον οφ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε ελεχτρονιχ χοµµυνιχατιονσ σερϖιχεσ ορ οφ πυβλιχ χοµµυνιχατιονσ νετωορκσ ανδ
αµενδινγ ∆ιρεχτιϖε 2002/58/ΕΧ, [2006] Οϑ Λ 105 (∆ατα Ρετεντιον ∆ιρεχτιϖε), αρτ 4.
97 ΒςερφΓ 2 Μαρχη 2010, 1 ΒϖΡ 256/08 ϖοµ 2.3.2010, Αβσατζ−Νρ. (1345); ϑοινεδ Χασεσ Χ−293/12 ανδ Χ−594/12 ∆ιγιταλ Ριγητσ Ιρελανδ
ϖ Μινιστερ οφ Χοµµυνιχατιονσ ανδ Κρντνερ Λανδεσρεγιερυνγ ϖ Σειτλινγερ ανδ οτηερσ, ΕΧΛΙ:ΕΥ:Χ:2014:238.
98 Αρτ 288, ΤΦΕΥ.
99 ϑοην Βοωµαν, ΕΥ ∆ατα Προτεχτιον Ρεγυλατιον: Α Τιππινγ Ποιντ Ηασ Βεεν Ρεαχηεδ
ευ−δατα−προτεχτιον−ρεγυλατιον−α−τιππινγ−ποιντ−ηασ−βεεν−ρεαχηεδ/> αχχεσσεδ 8 Νοϖεµβερ 2014.
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ68
Τηε λοω περ χαπιτα στακεσ φορ χονσυµερσ ωιλλ λικελψ χοντινυε το ιµπεδε εφφεχτιϖε χονσυµερ παρτιχιπατιον.
Αλτερινγ τηε δψναµιχσ οφ παρτιχιπατιον ιν τηε µαρκετ ορ τηε πολιτιχαλ προχεσσ µιγητ σεεµ αν εασψ σολυτιον,
βυτ τηισ ρεθυιρεσ χαρεφυλ χονσιδερατιον. Φορ εξαµπλε, συβσιδιζινγ οργανισατιον ορ λοββψινγ εφφορτσ µαψ ιντρο−
δυχε νεω µονιτορινγ χοστσ. Χονσυµερ ρεπρεσεντατιϖεσ ωουλδ ενϕοψ αν αµουντ οφ σλαχκ σιµιλαρ το µεµβερσ
οφ τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ. Ιτ χουλδ αλσο διστορτ τηε στακεσ φορ ρεπρεσεντατιϖεσ. Ιφ συβσιδιεσ αρε µυχη ηιγηερ
τηαν τηε χοντριβυτιονσ οφ χονσυµερσ, τηε συβσιδιεσ χουλδ εφφεχτιϖελψ βεχοµε τηε στακεσ. Συχη αν αρρανγε−
µεντ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ οφφερ µορε γυαραντεεσ φορ εφφεχτιϖε χονσυµερ παρτιχιπατιον, νορ δοεσ ιτ νεχεσσαριλψ
ρεδυχε τηε ρισκ φορ ρεγυλατορψ χαπτυρε ορ σπεχιαλ−ιντερεστ λεγισλατιον. Ιννοϖατιϖε νεω χοντραχτ τψπεσ µαψ βε
α βεττερ χηοιχε το ιµπροϖε τηε λεγιτιµαχψ οφ βιγ δατα αππλιχατιονσ. Ωαυτερσ ετ αλ. ηαϖε αλρεαδψ ρεσεαρχηεδ α
νυµβερ οφ ποσσιβλε ιµπροϖεµεντσ.100 Οτηερ σολυτιονσ µαψ λιε ιν οπτιµιζινγ τρανσπαρενχψ ανδ αχχουνταβιλιτψ.
Ιτ ισ νοτ ψετ χλεαρ ωηετηερ βιγ δατα ωιλλ χαλλ φορ µερελψ ινχρεµενταλ αδαπτατιονσ το δατα προτεχτιον λαω, ορ
ρατηερ α φυνδαµενταλ ρεδεσιγν οφ πριϖαχψ λαω. Ιν ανψ χασε, λεγαλ δεϖελοπµεντσ ιν ρεσπονσε το βιγ δατα νεεδ
το χοηερεντλψ αδδρεσσ πριϖαχψ χοντραχτσ, νον−χοντραχτυαλ ρελατιονσ, τηε ρεασοναβλε εξπεχτατιον οφ πριϖαχψ
ανδ τηε ποσσιβλε εφφεχτσ οφ δαταφιχατιον ον ηυµαν αυτονοµψ  ιν οτηερ ωορδσ, αν ιντεγρατεδ φραµεωορκ φορ
χονσυµερ πριϖαχψ ιν τηε αγε οφ βιγ δατα. Τηε λιµιτσ ον ΕΥ δεχισιονσ ιµποσεδ βψ τηε πρινχιπλεσ οφ χονφερραλ,
προπορτιοναλιτψ ανδ συβσιδιαριτψ µαψ στανδ ιν τηε ωαψ οφ δεϖελοπινγ συχη α φραµεωορκ ατ τηε ΕΥ λεϖελ.
Τηε λαω ηασ το κεεπ υπ ωιτη τεχηνολογψ το εφφεχτιϖελψ χοντινυε σαφεγυαρδινγ χονσυµερ πριϖαχψ ιν τηε
χοµινγ αγε οφ βιγ δατα. Τηε παχε οφ τεχηνολογιχαλ δεϖελοπµεντσ σηοωσ νο σιγνσ οφ σλοωινγ δοων. Τηε λαω
ηαδ βεττερ βε ρεαδψ.
Αυτηορ Ινφορµατιον
Μιχηιελ Ρηοεν ΛΛΜ ισ αν εξτερναλ Πη∆−χανδιδατε ατ εΛαω≅Λειδεν, Λειδεν λαω σχηοολ ρεσεαρχηινγ τηε εφφεχτσ
οφ βιγ δατα ον χονσυµερ πριϖαχψ βψ µεανσ οφ χοντραχτσ ανδ τορτσ. Τηισ ρεσεαρχη ισ χονδυχτεδ ιν τηε Ρεσεαρχη
Προγραµµε Σεχυρινγ τηε Ρυλε οφ Λαω ιν α Ωορλδ οφ Μυλτιλεϖελ ϑυρισδιχτιον, Συβ−προγραµµε 4: Προτεχτιον
οφ φυνδαµενταλ ριγητσ ιν αν ιντεγρατεδ Ευροπε.
100 Ελλεν Ωαυτερσ, Εϖα Λιεϖενσ ανδ Πεγγψ ςαλχκε, Σοχιαλ Νετωορκινγ Σιτεσ Τερµσ οφ Υσε Αδδρεσσινγ Ιµβαλανχεσ ιν τηε Υσερ−Προϖιδερ
Ρελατιονσηιπ τηρουγη Εξ Αντε ανδ Εξ Ποστ Μεχηανισµσ (2014) 5 ϑΙΠΙΤΕΧ ηττπ://ωωω.ϕιπιτεχ.ευ/ισσυεσ/ϕιπιτεχ−5−2−2014/4001>
αχχεσσεδ 24 ∆εχεµβερ 2014.
Ρηοεν 69
Ρεφερενχεσ
Ακανδϕι−Κοµβε ϑ−Φ, Ποσιτιϖε Οβλιγατιονσ υνδερ τηε Ευροπεαν Χονϖεντιον ον Ηυµαν Ριγητσ (∆ιρεχτορατε Γενεραλ
οφ Ηυµαν Ριγητσ, Χουνχιλ οφ Ευροπε 2007)
Ανδρεωσ Ν, Φυνδαµενταλ Πρινχιπλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε: Ορδερ Ουτ οφ Χηαοσ ιν ΞΕ Κραµερ ανδ ΧΗ Ρηεε (εδσ),
Χιϖιλ Λιτιγατιον ιν α Γλοβαλισινγ Ωορλδ (Τ Μ Χ Ασσερ Πρεσσ 2012) ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.οργ/10.1007/978−90−
6704−817−0_2
Βενδρατη Ρ, Γλοβαλ Τεχηνολογψ Τρενδσ, Τρανσνατιοναλ Μαρκετ Φορχεσ, ανδ Νατιοναλ Ρεγυλατιον: Τηε Χασε
οφ Ιντερνετ Τραφφιχ Μονιτορινγ βψ ∆εεπ Παχκετ Ινσπεχτιον (Ιντερνατιοναλ Στυδιεσ Ασσοχιατιον, Τυσχον,
Αριζονα 2009) ηττπ://χιτατιον.αλλαχαδεµιχ.χοµ/µετα/π312750_ινδεξ.ητµλ αχχεσσεδ 24 ∆εχεµβερ 2014
Βοαρδ οφ Μαναγεµεντ ανδ οτηερσ, Γρουπ Στρατεγψ (ΚΠΝ Ινϖεστορ ∆αψ, Λονδον, 10 Μαψ 2011)
χοµπανψωεβχαστ.νλ/πλαψερϖ1_0/δεφαυλτ.ασπξ?ιδ=12193&ββ=τρυε&σωφ=τρυε> αχχεσσεδ 24 ∆εχεµβερ
2014
Βηµε Ρ ανδ Γροσσκλαγσ ϑ, Τηε Σεχυριτψ Χοστ οφ Χηεαπ Υσερ Ιντεραχτιον, Προχεεδινγσ οφ τηε 2011 ωορκ−
σηοπ ον Νεω σεχυριτψ παραδιγµσ ωορκσηοπ (ΑΧΜ 2011)
αχχεσσεδ 27 ∆εχεµβερ 2014
Βοωµαν ϑ, ΕΥ ∆ατα Προτεχτιον Ρεγυλατιον: Α Τιππινγ Ποιντ Ηασ Βεεν Ρεαχηεδ
οργ/νεωσ/α/ευ−δατα−προτεχτιον−ρεγυλατιον−α−τιππινγ−ποιντ−ηασ−βεεν−ρεαχηεδ/> αχχεσσεδ 8 Νοϖεµβερ
2014
Βρεινδλ Ψ, Προµοτινγ Οπεννεσσ βψ Πατχηινγ Ευροπεαν ∆ιρεχτιϖεσ: Ιντερνετ−Βασεδ Χαµπαιγνινγ δυρινγ τηε
ΕΥ Τελεχοµσ Παχκαγε Ρεφορµ (2011) 8 ϑουρναλ οφ Ινφορµατιον Τεχηνολογψ & Πολιτιχσ 346; ∆ΟΙ: ηττπ://
δξ.δοι.οργ/10.1080/19331681.2011.595326
Χιτρον ∆Κ, Τεχηνολογιχαλ ∆υε Προχεσσ (2007) 85 Ωαση. ΥΛ Ρεϖ. 1249
Χοασε ΡΗ, Τηε Νατυρε οφ τηε Φιρµ (1937) 4 Εχονοµιχα 386; ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.οργ/10.1111/ϕ.1468−0335.1937.
τβ00002.ξ
Χοασε ΡΗ, Τηε Προβλεµ οφ Σοχιαλ Χοστ (1960) 3 ϑουρναλ οφ Λαω ανδ Εχονοµιχσ 1 ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.
οργ/10.1002/σρεσ.3850090105
∆εµβοσκψ Α, Φαχεβοοκ Σπενδινγ ον Λοββψινγ Σοαρσ Φινανχιαλ Τιµεσ (24 ϑανυαρψ 2013)
∆ΛΑ Πιπερ, Λεγαλ Αναλψσισ οφ α Σινγλε Μαρκετ φορ τηε Ινφορµατιον Σοχιετψ: Νεω Ρυλεσ φορ α Νεω Αγε?
( Ευροπεαν Υνιον 2009) ΣΜΑΡΤ 2007/0037
νεωσλεττερ−ιτεµ−δεταιλ.χφµ?ιτεµ_ιδ=7022> αχχεσσεδ 5 Νοϖεµβερ 2014
∆υηιγγ Χ, Ηοω Χοµπανιεσ Λεαρν Ψουρ Σεχρετσ Τηε Νεω Ψορκ Τιµεσ (19 Φεβρυαρψ 2012) ΜΜ30
Ε∆Ρι − Ευροπεαν ∆ιγιταλ Ριγητσ, Αννυαλ Ρεπορτ, ϑανυαρψ 2013 − ∆εχεµβερ 2013 (Ε∆Ρι 2014)
οργ/ωπ−χοντεντ/υπλοαδσ/2014/04/Ε∆Ρι_Αννυαλ_Ρεπορτ_2013.πδφ> αχχεσσεδ 2 Νοϖεµβερ 2014
Ευροπεαν Υνιον ανδ οτηερσ, Ηανδβοοκ ον Ευροπεαν ∆ατα Προτεχτιον Λαω (Πυβλιχατιονσ Οφφιχε οφ τηε Ευροπεαν
Υνιον 2014)
Φοντανελλα−Κηαν ϑ, Βρυσσελσ: Αστροτυρφινγ Τακεσ Ροοτ Φινανχιαλ Τιµεσ (26 ϑυνε 2013)
Γαλαντερ Μ, Ωηψ τηε Ηαϖεσ Χοµε ουτ Αηεαδ: Σπεχυλατιονσ ον τηε Λιµιτσ οφ Λεγαλ Χηανγε (1974) 9 Λαω &
Σοχιετψ Ρεϖιεω 95; ∆ΟΙ: 10.1.1.128.6122
Γανλεψ Π ανδ Αλλγροϖε Β, Νετ Νευτραλιτψ: Α Υσερσ Γυιδε (2006) 22 Χοµπυτερ Λαω & Σεχυριτψ Ρεϖιεω 454;
∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.οργ/10.1016/ϕ.χλσρ.2006.09.005
Γενιν−Μεριχ Ρ, ∆ροιτ δε λα πρευϖε: λΕξαµπλε Φραναισ ιν ϑοσ Λεβρε δε Φρειτασ (εδ), Τηε λαω οφ εϖιδενχε ιν τηε
Ευροπεαν Υνιον = ∆ασ Βεωεισρεχητ ιν δερ Ευροπαισχηεν Υνιον = Λε δροιτ δε λα πρευϖε δανσ λΥνιον Ευροπεεννε
(Κλυωερ Λαω Ιντερνατιοναλ 2004)
Γιεσεν Ι, Σοµµιγε Προχεσπαρτιϕεν Ζιϕν Μορε Εθυαλ τηαν Οτηερσ. ∆ε Μαχητ ϖαν δε Ταβακσινδυστριε Εν δε
Νεδερλανδσε Ρεχητσπλεγινγ ιν Νιενκε ∆οορνβοσ, Νιχκ Ηυλσ ανδ Ωιβο ϖαν Ροσσυµ (εδσ), Ρεχητσπραακ
ϖαν Βυιτεν. Νεγενενδερτιγ δοορ δε ρεχητσσοχιολογιε γενσπιρεερδε αννοτατιεσ (Λιβερ Αµιχορυµ προφ. δρ. ϑ.Φ.
Βρυινσµα)
Γυιβαυλτ ΛΜΧΡ ανδ οτηερσ, ∆ιγιταλ Χονσυµερσ ανδ τηε Λαω. Τοωαρδσ α Χοηεσιϖε Ευροπεαν Φραµεωορκ (Κλυωερ
Λαω Ιντερνατιοναλ 2012)
Γυτωιρτη Σ ανδ ∆ε Ηερτ Π, Εεν Τηεορετισχηε Ονδερβουω ςοορ Εεν Λεγιτιεµ Στραφπροχεσ. Ρεφλεχτιεσ οϖερ
Προχεσχυλτυρεν, δε ∆οελστελλινγεν ϖαν δε Στραφ, δε Πλαατσ ϖαν Ηετ Στραφρεχητ Εν δε Ρολ ϖαν Σλαχητοφφερσ
(2001) 31 ∆ελικτ & δελινκωεντ 1048
Ισσαχηαροφφ Σ, Γρουπ Λιτιγατιον οφ Χονσυµερ Χλαιµσ: Λεσσονσ φροµ τηε Υ.Σ. Εξπεριενχε (1999) 34 Τεξασ
Ιντερνατιοναλ Λαω ϑουρναλ 135
Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ70
ϑεροµε ϑΩ, Βυψινγ ανδ Σελλινγ Πριϖαχψ: Βιγ ∆ατασ ∆ιφφερεντ Βυρδενσ ανδ Βενεφιτσ (2013) 66 Στανφορδ Λαω
Ρεϖιεω Ονλινε 47
ϑυε Ν, ΙΝΓ Εν Ηετ Γεβρυικ ϖαν Κλαντγεγεϖενσ. Οπεν Βριεφ ϖαν ΙΝΓ Ααν Ηααρ Κλαντεν (17 Μαρχη 2014)
4/03/ινγ_εν_ηετ_γεβρυικ_ϖαν_κλαντ_
βριεφ.ασπξ> αχχεσσεδ 19 Απριλ 2014
Κλαϖερ Μ−ϑ, Βιτσ οφ Φρεεδοµ Σταακτ Στριϕδ Οπ Ωεβ; Οπριχητερ: ∆ιγιταλε Βυργερρεχητενβεωεγινγ Ηαρδερ Νοδιγ
∆αν Οοιτ ΝΡΧ Ηανδελσβλαδ (5 Αυγυστ 2006) 26
Κοµεσαρ ΝΚ, Ιµπερφεχτ Αλτερνατιϖεσ: Χηοοσινγ Ινστιτυτιονσ ιν Λαω, Εχονοµιχσ, ανδ Πυβλιχ Πολιχψνιϖερσιτψ Οφ
Χηιχαγο Πρεσσ 1997)
, Λαωσ Λιµιτσ: Τηε Ρυλε οφ Λαω ανδ τηε Συππλψ ανδ ∆εµανδ οφ Ριγητσ (Χαµβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ 2001)
Λεϖινε ΜΕ ανδ Φορρενχε ϑΛ, Ρεγυλατορψ Χαπτυρε, Πυβλιχ Ιντερεστ, ανδ τηε Πυβλιχ Αγενδα: Τοωαρδ α Σψντηεσισ
(1990) 6 ϑουρναλ οφ Λαω, Εχονοµιχσ, ανδ Οργανιζατιον 167; ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.οργ/10.1093/ϕλεο/6.
σπεχιαλ_ισσυε.167
Μαψερ−Σχηνβεργερ ς ανδ Χυκιερ Κ, Βιγ ∆ατα: Α Ρεϖολυτιον Τηατ Ωιλλ Τρανσφορµ Ηοω Ωε Λιϖε, Ωορκ, ανδ Τηινκ
(Ηουγητον Μιφφλιν Ηαρχουρτ 2013)
Μχ∆οναλδ ΑΜ ανδ Χρανορ ΛΦ, Τηε Χοστ οφ Ρεαδινγ Πριϖαχψ Πολιχιεσ (2008) 4 Ι/Σ: Α ϑουρναλ οφ Λαω ανδ Πολιχψ
φορ τηε Ινφορµατιον Σοχιετψ 540
Μοερελ Λ, Βιγ ∆ατα Προτεχτιον: Ηοω το Μακε τηε ∆ραφτ ΕΥ Ρεγυλατιον ον ∆ατα Προτεχτιον Φυτυρε Προοφ. Ορατιε
14 Φεβρυαρι 2014 (Τιλβυργ Υνιϖερσιτψ 2014)
Πεισσλ Ω, Ινφορµατιον Πριϖαχψ ιν Ευροπε φροµ α ΤΑ Περσπεχτιϖε, Γυτωιρτη Σ, Πουλλετ Ψ ανδ ∆ε Ηερτ Π (εδσ),
 (Σπρινγερ 2010)
Πρινσ Χ, Ωηεν Περσοναλ ∆ατα, Βεηαϖιορ ανδ ςιρτυαλ Ιδεντιτιεσ Βεχοµε α Χοµµοδιτψ: Ωουλδ α Προπερτψ Ριγητσ
Αππροαχη Ματτερ? (2006) 3 ΣΧΡΙΠΤ−εδ 270; ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.οργ/10.2966/σχριπ.030406.270
Ριχηαρδσ ΝΜ ανδ Κινγ ϑΗ, Τηρεε Παραδοξεσ οφ Βιγ ∆ατα (2013) 66 (2013) Στανφορδ Λαω Ρεϖιεω Ονλινε
Ριχηαρδσον ϑ (εδ), Ευροπεαν Υνιον: Ποωερ ανδ Πολιχψ−Μακινγ (3 εδιτιον, Ρουτλεδγε 2005)
Ροχηετ ϑ−Χ ανδ Τιρολε ϑ, Πλατφορµ Χοµπετιτιον ιν Τωο−Σιδεδ Μαρκετσ (2003) 1 ϑουρναλ οφ τηε Ευροπεαν
Εχονοµιχ Ασσοχιατιον 990
Σχηνειερ Β, Σταλκερ Εχονοµψ Ηερε το Σταψ 3/11/20/οπινιον/σχηνειερ−σταλκερ−
εχονοµψ/ινδεξ.ητµλ> αχχεσσεδ 18 Μαρχη 2014
Σηολτζ Π, Τρανσαχτιον Χοστσ ανδ τηε Σοχιαλ Χοστ οφ Ονλινε Πριϖαχψ (2001) 6 Φιρστ Μονδαψ
εδυ/οϕσ/ινδεξ.πηπ/φµ/αρτιχλε/ϖιεω/859> αχχεσσεδ 10 Οχτοβερ 2014; ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.οργ/10.5210/
φµ.ϖ6ι5.859
ςαν δερ Κροφτ ∆, Περσβεριχητ: Βιτσ οφ Φρεεδοµ Ροεπτ ΚΠΝ−Αβοννεεσ Οπ Οµ Αανγιφτε Τε ∆οεν Τεγεν Αφταππεν
1/05/12/περσβεριχητ−βιτσ−οφ−φρεεδοµ−ροεπτ−κπν−αβοννεεσ−οπ−οµ−αανγιφτε−
τε−δοεν−τεγεν−αφταππεν/> αχχεσσεδ 25 ∆εχεµβερ 2014
ςαν Ρηεε ΧΗ, ∆ε Οντωικκελινγ ϖαν ηετ Βυργερλιϕκ Προχεσρεχητ ιν ηετ Τωιντιγστε−Εευωσε Ευροπα: Εεν Τερυγ−
βλικ ιν ∆ Ηειρβαυτ, Γ Μαρτψν ανδ Ρ Οπσοµµερ (εδσ), ∆ε Ρεχητσγεσχηιεδενισ ςαν ∆ε Τωιντιγστε Εευω. τηε
Λεγαλ Ηιστορψ οφ τηε Τωεντιετη Χεντυρψ: Ηανδελινγεν ϖαν ηετ χονταχτφορυµ (Πεετερσ Βϖβα 2006)
ςαν Σχηενδελεν ΜΠ, Μαχηιαϖελλι ιν Βρυσσελσ: Τηε Αρτ οφ Λοββψινγ τηε ΕΥ (2νδ εδν, Αµστερδαµ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ
2005) ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.οργ/10.5117/9789053568057
ςερηελστ ΕΩ, Ρεχητ ∆οεν Ααν Πριϖαχψϖερκλαρινγεν: Εεν ϑυριδισχηε Αναλψσε ϖαν Πριϖαχψϖερκλαρινγεν Οπ Ιντερνετ
(Κλυωερ 2012)
Ωαυτερσ Ε, Λιεϖενσ Ε ανδ ςαλχκε Π, Σοχιαλ Νετωορκινγ Σιτεσ Τερµσ οφ Υσε Αδδρεσσινγ Ιµβαλανχεσ ιν τηε Υσερ−
Προϖιδερ Ρελατιονσηιπ τηρουγη Εξ Αντε ανδ Εξ Ποστ Μεχηανισµσ (2014) 5 ϑΙΠΙΤΕΧ ηττπ://ωωω.ϕιπιτεχ.ευ/
ισσυεσ/ϕιπιτεχ−5−2−2014/4001
Ωεατηεραλλ Κ, Τηρεε Λεσσονσ φροµ ΑΧΤΑ ανδ Ιτσ Πολιτιχαλ Αφτερµατη (2012) 35 Συφφολκ Τρανσνατιοναλ Λαω
Ρεϖιεω 575
Ωε Νεεδ Ψουρ Ηελπ το Κεεπ Ωορκινγ φορ Ευροπεαν ∆ιγιταλ Ριγητσ ιν 2014
συππορτ−υσ−ιν−2014/> αχχεσσεδ 26 Οχτοβερ 2014
Ωορλδ Αδµινιστρατιϖε Τελεγραπη ανδ Τελεπηονε Χονφερενχε ανδ Ιντερνατιοναλ Τελεχοµµυνιχατιον Υνιον,
Ιντερνατιοναλ Τελεχοµµυνιχατιον Ρεγυλατιονσ : Φιναλ Αχτσ οφ τηε Ωορλδ Αδµινιστρατιϖε Τελεγραπη ανδ
Τελεπηονε Χονφερενχε, Μελβουρνε, 1988 (ΩΑΤΤΧ−88). (ΙΤΥ 1989)
Ζικοπουλοσ Π ανδ Εατον Χ, Υνδερστανδινγ Βιγ ∆ατα: Αναλψτιχσ φορ Εντερπρισε Χλασσ Ηαδοοπ ανδ Στρεαµινγ
∆ατα (ΜχΓραω−Ηιλλ Οσβορνε Μεδια 2011)
Ζωεννε Γ−ϑ, ∆ιλυτεδ Πριϖαχψ Λαω (Λειδεν Υνιϖερσιτψ 2013)
αχχεσσεδ 13 Νοϖεµβερ 2014
Ρηοεν 71
Ηοω το χιτε τηισ αρτιχλε: Μιχηιελ Ρηοεν, Βιγ ∆ατα ανδ Χονσυµερ Παρτιχιπατιον ιν Πριϖαχψ Χοντραχτσ: ∆εχιδινγ
ωηο ∆εχιδεσ ον Πριϖαχψ (2015) 31(80) Υτρεχητ ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ ανδ Ευροπεαν Λαω 51, ∆ΟΙ: ηττπ://δξ.δοι.
οργ/10.5334/υϕιελ.χυ
Πυβλισηεδ: 27 Φεβρυαρψ 2015
Χοπψριγητ: ♥ 2015 Τηε Αυτηορ(σ). Τηισ ισ αν οπεν−αχχεσσ αρτιχλε διστριβυτεδ υνδερ τηε τερµσ οφ τηε Χρεατιϖε
Χοµµονσ Αττριβυτιον 3.0 Υνπορτεδ Λιχενσε (ΧΧ−ΒΨ 3.0), ωηιχη περµιτσ υνρεστριχτεδ υσε, διστριβυτιον, ανδ
ρεπροδυχτιον ιν ανψ µεδιυµ, προϖιδεδ τηε οριγιναλ αυτηορ ανδ σουρχε αρε χρεδιτεδ. Σεε ηττπ://χρεατιϖεχοµµονσ.οργ/
λιχενσεσ/βψ/3.0/.
ΟΠΕΝ ΑΧΧΕΣΣ
Υτρεχητ ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ ανδ Ευροπεαν Λαω
ισ α πεερ−ρεϖιεωεδ οπεν αχχεσσ
ϕουρναλ πυβλισηεδ βψ Υβιθυιτψ Πρεσσ.

To continue reading

Request your trial