SCHALK AND KOPF v. AUSTRIA

CourtFirst Section (European Court of Human Rights)
Judgment Date24 June 2010
ECLIECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD003014104
Respondent StateAustria
Application Number30141/04
CounselMAYER K.
Official Gazette PublicationReports of Judgments and Decisions 2010
Applied Rules8;8-1;12;14;14+8;34;35;35-1;37;37-1

© Рада Європи/Європейський суд з прав людини, 2012. Цей переклад був здійснений за підтримки Фонду прав людини Ради Європи (www.coe.int/humanrightstrustfund). Він не зобовязує Суд. Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з повідомленням про авторські права в кінці цього документа.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012. This translation was commissioned with the support of the Human Rights Trust Fund of the Council of Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund). It does not bind the Court. For further information see the full copyright indication at the end of this document.

© Conseil de lEurope/Cour européenne des droits de lhomme, 2012. La présente traduction a été effectuée avec le soutien du Fonds fiduciaire pour les droits de lhomme du Conseil de lEurope (www.coe.int/humanrightstrustfund). Elle ne lie pas la Cour. Pour plus de renseignements veuillez lire lindication de copyright/droits dauteur à la fin du présent document.

Інформаційний бюлетень про практику Суду № 131

Червень 2010

Шальк і Копф проти Австрії - 30141/04

(Schalk and Kopf v. Austria)

Рішення 24.6.2010 [Секція I]

Стаття 14

Дискримінація

Неможливість одностатевої пари укладати шлюб: немає порушення

Стаття 8

Стаття 8-1

Повага до сімейного життя

Спільне проживання одностатевої пари, яка має стабільні відносини, становить «сімейне життя»: стаття 8 підлягає застосуванню

Стаття 12

Неможливість одностатевої пари укладати шлюб: немає порушення

ФактиУ 2002 році заявники, одностатева пара, просили дозволу компетентних органів на укладення шлюбу. Відповідно до національного законодавства шлюб може бути укладений особами протилежної статі, і прохання заявників було зрештою відхилене. Після подання їх конституційної скарги, Конституційний суд постановив, що ні Конституція Австрії, ні Європейська Конвенція не вимагали, щоб поняття шлюбу, орієнтоване на можливість народження дітей, було поширене на відносини іншого роду, і що захист одностатевих відносин в Конвенції не накладав зобовязання змінити закон про шлюб. 1 січня 2010 в Австрії набрав чинності Закон про зареєстроване партнерство, спрямований на надання одностатевим парам офіційного механізму визнання та створення юридичних наслідків їх відносин. У той час як закон надавав зареєстрованим партнерам багато прав та обовязків подружжя, деякі відмінності залишилися, зокрема, зареєстровані партнери не могли всиновлювати або пройти процедуру штучного запліднення.

ПравоСтаття 12: Суд в першу чергу розглянув питання, чи могло право на шлюб, яким володіли «чоловіки і жінки» відповідно до Конвенції, бути застосованим до ситуації заявників. Хоча тільки шість держав-членів Ради Європи дозволяли одностатеві шлюби, положення Хартії про основні права Європейського Союзу, які передбачали право на шлюб, не містили посилання на чоловіків і жінок, що дозволяло зробити висновок про те, що право на шлюб не повинне за будь-яких обставин обмежуватися шлюбом між двома людьми протилежної статі. Відтак, не можна було зробити висновок, що стаття 12 не поширювалася на скаргу заявників. У той же час Хартія залишила рішення про те, чи дозволяти одностатеві шлюби, на врегулювання національного законодавства держав-членів. Суд підкреслив, що національні органи влади знаходилися в кращому положення для здійснення оцінки і встановлення відповідності потребам суспільства у цій сфері, враховуючи, що шлюб мав глибоко укорінене соціальне і культурне значення, яке відрізнялося в різних суспільствах. Таким чином, с...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT