SCHALK AND KOPF v. AUSTRIA

CourtFirst Section (European Court of Human Rights)
Judgment Date24 June 2010
ECLIECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD003014104
Date24 June 2010
Application Number30141/04
CounselMAYER K.
Applied Rules8;8-1;12;14;14+8;34;35;35-1;37;37-1
Official Gazette Publication[object Object]

© Këshilli i Evropës/Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 2012. Ky përkthim u bë i mundur me mbështetjen e Fondit të Mirëbesimit të të Drejtave të Njeriut të Këshillit të Evropës (www.coe.int/humanrightstrustfund). Ai nuk është detyrues për Gjykatën. Për më shume informacion, shiko shënimin e plotë në lidhje me të drejtën e autorit në fund të këtij dokumenti.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012. This translation ë as commissioned with the support of the Human Rights Trust Fund of the Council of Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund). It does not bind the Court. For further information see the full copyright indication at the end of this document.

© Conseil de lEurope/Cour européenne des droits de lhomme, 2012. La présente traduction a été effectuée avec le soutien du Fonds fiduciaire pour les droits de lhomme du Conseil de lEurope (www .coe.int/humanrightstrustfund). Elle ne lie pas la Cour. Pour plus de renseignements veuillez lire lindication de copyright/droits dauteur á la fin du présent document.

SEKSIONI I PARË

ÇËSHTJA SCHALK DHE KOPF KUNDËR AUSTRISË

(Ankimi nr. 30141/04)

VENDIM

STRASBURG

24 Qershor 2010

PËRFUNDIMTAR

22/11/2010

Ky vendim është bërë përfundimtar, sipas Nenit 44 § 2 të Konventës. Ai mund t’i nënshtrohet korrigjimeve.


Në çështjen e Schalk dhe Kopf kundër Austrisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Parë), me trup gjykues të përbërë prej:

Christos Rozakis, President,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, gjyqtarë,
dhe André Wampach, Zv/Kancelar i Seksionit,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura në datën 25 Shkurt 2010,

Jep këtë vendim, i cili u mor në datën e lartpërmendur:

PROCEDURA

1. Çështja ka filluar në bazë të ankimit (nr. 30141/04), kundër Republikës së Austrisë drejtuar në Gjykatë, sipas nenit 34 të Konventës...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT