Decisión del Panel Administrativo nº DNL2021-0037 of WIPO Arbitration and Mediation Center, October 14, 2021 (case Vonnisfabriek B.V. v. Stichting Vida Loca)

Resolution DateOctober 14, 2021
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionComplaint denied
DominioPaíses Bajos (.nl)

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Vonnisfabriek B.V. v. Stichting Vida Loca

Zaaknr. DNL2021-0037

1. Partijen

Eiser is Vonnisfabriek B.V., Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Stichting Vida Loca, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam [vonnisfabriek.nl] (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 22 juni 2021. Het Instituut heeft op 22 juni 2021 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 23 juni 2021 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder. Op 7 juli 2021 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 28 juli 2021 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis zoals aangepast voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 augustus 2021 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 augustus 2021. Het Instituut heeft tussen 7 en 16 juli 2021 verschillende e-mailcommunicaties van Verweerder ontvangen. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 23 augustus 2021. Het Instituut heeft tussen 25 augustus en 29 september 2021 verschillende e-mailcommunicaties van beide partijen ontvangen, waarin zij vooral over en weer elkaar verwijten maken.

Op 26 augustus 2021 heeft SIDN het mediationproces aangevangen. Op 7 september 2021 heeft SIDN aan Partijen en het Instituut bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediationproces is opgelost.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 30 september 2021 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De volgende feiten zijn onweersproken.

Eiser is een besloten vennootschap handelend onder de naam Vonnisfabriek B.V., met welke naam Eiser tevens deelneemt aan het economisch verkeer. De Eis verschaft geen nadere informatie over de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT