Stocktaking at the Evolution of the UN Human Rights Program

Autor:Johannes van Aggelen
Cargo:Docteur en droit, University Nijmegen, the Netherlands
Páginas:71-109
RESUMO

The article traces the evolution of the human right programme of the United Nations from its inception until the present. It shows the insides and outsides of the programme containing a continued progress with up and downs, written by an author with almost 30 years of experience within the system. The gravamen of the argument is that human beings are entitled to have locus standing before human... (ver resumo completo)

 
TRECHO GRÁTIS
71
Στοχκτακινγ ατ τηε Εϖολυτιον οφ τηε ΥΝ Ηυµαν Ριγητσ Προγραµ
Στοχκτακινγ ατ τηε Εϖολυτιον οφ τηε ΥΝ Ηυµαν Ριγητσ
Προγραµ1
∆ρ.ϑοηαννεσ ϖαν Αγγελεν
Αβστραχτ
Τηε αρτιχλε τραχεσ τηε εϖολυτιον οφ τηε ηυµαν ριγητ προγραµµε οφ
τηε Υνιτεδ Νατιονσ φροµ ιτσ ινχεπτιον υντιλ τηε πρεσεντ. Ιτ σηοωσ τηε
ινσιδεσ ανδ ουτσιδεσ οφ τηε προγραµµε χονταινινγ α χοντινυεδ προγ−
ρεσσ ωιτη υπ ανδ δοωνσ, ωριττεν βψ αν αυτηορ ωιτη αλµοστ 30 ψεαρσ οφ
εξπεριενχε ωιτηιν τηε σψστεµ. Τηε γραϖαµεν οφ τηε αργυµεντ ισ τηατ
ηυµαν βεινγσ αρε εντιτλεδ το ηαϖε λοχυσ στανδινγ βεφορε ηυµαν ριγητσ
βοδιεσ το δεφενδ τηεµσελϖεσ. Τηε αρτιχλε αλσο δεµονστρατεσ τηε ιν−
χρεδιβλε εξπανσιον οφ τηε προγραµµε οϖερ µορε τηαν 60 ψεαρσ. Χυρ−
ρεντλψ τηερεεξιστσ αν ηολιστιχ αππροαχη το ηυµαν ριγητσ προτεχτιον ανδ
ηυµαν ριγητσ αρε βεινγ µαινστρεαµεδ τηρουγηουτ τηε Υνιτεδ Νατιονσ
σψστεµ.
Ι. Ιντροδυχτιον

τηε βαρβαριχ αχτσ χοµµιττεδ δυρινγ τηε Σεχονδ Ωορλδ Ωαρ.
Τηε πρεαµβυλαρ παραγραπησ οφ βοτη τηε ΥΝ Χηαρτερ ανδ τηε Υνιϖερ−
σαλ ∆εχλαρατιον οφ Ηυµαν Ριγητσ χλεαρλψ βεαρ ωιτνεσσοφ τηε ιµπορ−
τανχε οφ τηε ινδιϖιδυαλ ηυµαν διγνιτψ ον ωηιχη τηε εϖολυτιον οφ τηε
1 ∆ρ.ϑοηαννεσ ϖαν Αγγελεν( ∆οχτευρ εν δροιτΥνιϖερσιτψ Νιϕµεγεν, τηε
Νετηερλανδσ,1976,;∆οχτορ οφ Χιϖιλ Λαω, ΜχΓιλλ Υνιϖερσιτψ,Μοντρεαλ,Χαναδα, 1989, φορµερ Σενιορ
Σταφφµεµβερ οφ ΟΗΧΗΡ ,Γενεϖα. Τηισ αρτιχλε ισ τηε ρεσυλτ οφ α χουρσε δελιϖερεδ ατ Χεδιν ιν Αυγυστ
2010
anuario002 copy.indd 71 10/8/2012 2:46:55 PM
72 VII ANUÁRIO DE DIREITO INTERNACIONAL
ηυµαν ριγητσ προγραµ ωουλδ µανιφεστ ιτσελφ οϖερ τηε ψεαρσ.2

ιν τηε διρεχτιον οφ α υνιϖερσαλ χηαρτερ ωηερε ρεπρεσεντατιϖεσ οφ α νυµ−
βερ οφ γοϖερνµεντσ, ινχλυδινγ τηοσε ιν εξιλε, χοµµιττεδ τηεµσελϖεσ
το εσταβλιση αν οργανιζατιον βασεδ ον ϖολυνταρψ χοοπερατιον ωιτη τηε
αιµ το στριϖε φορ πεαχε.
Ον14 Αυγυστ 1941, Αµεριχαν Πρεσιδεντ, Ωιλσον ανδ Βριτιση Πριµε
Μινιστερ, Χηυρχηιλλ, σιγνεδ τηε σο−χαλλεδ
Ατλαντιχ Χηαρτερ ιν ωηιχη βοτη λεαδερσ εξπρεσσεδ τηε δεσιρε οφ α
νεω ωορλδ χοµµυνιτψ ιν ωηιχη χοοπερατιον αµονγ νατιονσ ωουλδ
λεαδ το βεττερ ωορκινγ χονδιτιονσ, εχονοµιχ δεϖελοπµεντ, σοχιαλ σε−
χυριτψ ανδ πεαχε.
Ον 1 ϑανυαρψ 1942, 26 ρεπρεσεντατιϖεσ οφ γοϖερνµεντσ σιγνεδ α

Τηε Μοσχοω Χονφερενχε οφ 1 Νοϖεµβερ 1943 ανδ τηε Τεηεραν
Χονφερενχε οφ ϑανυαρψ 1944 στριϖεδ φορ τηε σαµε ιδεαλσ.
    
Αυγυστ−Οχτοβερ 1944 ανδ τηε Ψαλτα Χονφερενχε ιν Φεβρυαρψ 1945.
Τηε Χονφερενχε εσταβλισηινγ τηε Υνιτεδ Νατιονσ τοοκ πλαχε ιν Σαν
Φρανχισχο φροµ 25 Απριλ− 26 ϑυνε 1945 ανδ τηε ΥΝ Χηαρτερ εντερεδ
ιντο φορχε ον 24 Οχτοβερ 1945.3
Ανοτηερ ιµπορταντ τρενδ ισ τηατ υντιλ ωορλδ ωαρ ΙΙ, τηε ρελατιον Στατε−
ινδιϖιδυαλ ωασ ϖερτιχαλ ωηεν ονλψ στατεσ χουλδ ρεπρεσεντ νατιοναλσ
βεφορε ιντερνατιοναλ τριβυναλσ, βυτ ωηερε ινδιϖιδυαλσ ηαδ νο ρεαλ λεγαλ
ρεχουρσε βψ τηεµσελϖεσ.
2 Σεε ϑοηαννεσ ϖαν Αγγελεν:Τηε Πρεαµβυλαρ Παραγραπησ οφ τηε ΥΝ ∆εχλαρατιον οφ Ηυµαν
Ριγητσ,∆ενϖερ ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω ανδ Πολιχψ,ϖολ.28, Νρ 2,2000,ππ.129−141; σεε ιν γενεραλ
Λεοναρδο Νεµερ Βραντ Χαλδειρα(εδιτορ):Χοµενταριο δα Χαρτα δασ Να⌡εσ Υνιδασ,Χεδιν,2008
3 Υνιτεδ Νατιονσ Χονφερενχε ον Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον,Σαν Φρανχισχο,1945,ΥΝΧΙΟ,14
ϖολυµεσ(Χονφερενχε Προχεεδινγσ:τεξτσ οφ δοχυµεντσ αδοπτεδ βψ τηε Χονφερενχε,(Λονδον 1945)
anuario002 copy.indd 72 10/8/2012 2:46:55 PM
73
Στοχκτακινγ ατ τηε Εϖολυτιον οφ τηε ΥΝ Ηυµαν Ριγητσ Προγραµ
Ωιτη τηε αδοπτιον οφ τηε Υνιϖερσαλ ∆εχλαρατιον, τηε ρελατιον βε−
χαµε ηοριζονταλ ανδ ινδιϖιδυαλσ γραδυαλλψ αχθυιρεδ λεγαλ ριγητσ ασ
ηυµαν ριγητσ.
ΙΙ. Τηε Φιρστ Πηασε οφ Ηυµαν Ριγητσ Προτεχτιον (1946−1966)
Τηε Υνιτεδ Νατιονσ Πρεπαρατορψ Χονφερενχε ηαδ ρεχοµµενδεδ το

ιν αχχορδανχε ωιτη αρτ.68 οφ τηε ΥΝ Χηαρτερ, ωηιχη ιτ διδ ιν Φεβρυαρψ
1946.
Ατ τηε σαµε τιµε τηε Γενεραλ Ασσεµβλψ, ιν ϑανυαρψ 1946, τρανσµιτ−

Φρεεδοµσ ασ α ρεφερενχε ποιντ φορ τηε Ηυµαν Ριγητσ Χοµµισσιον.
Τηε ωορκ ωασ χαρριεδ ουτ βψ α δραφτινγ χοµµιττεε χηαιρεδ βψ Μρσ.
Ροοσεϖελτ. Ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε δραφτινγ προχεσσ ιτ ωασ αχκνοωλ−
 


πεοπλεσ ιντολεραβλε σερϖιτυδεσ.
Ηενχε τηε δεχλαρατιον σηουλδ βε εξτενδεδ το χοϖερ εχονοµιχ ανδ
4
  
λατε Προφεσσορ Ηυµπηρεψ, συβµιττεδ α 44 αρτιχλε δραφτ χονταινινγ 10
αρτιχλεσ ον εχονοµιχ, σοχιαλ ανδ χυλτυραλ ριγητσ.5
Τηερε ωερε δουβτσ φροµ τηε βεγιννινγ αβουτ τηε λεγαλ στατυσ οφ τηε
4 
5 
αυτηορ,ωηο
ωορκεδ ωιτη Προφεσσορ Ηυµπηρεψ ιν τηε λατε 1970σ);Σεε αλσο Φοντανυσ,ϖολ.ΙΙ,1989,πριϖατε χολλεχτιον

anuario002 copy.indd 73 10/8/2012 2:46:55 PM

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO