Decisión del Panel Administrativo nº DNL2021-0039 of WIPO Arbitration and Mediation Center, October 14, 2021 (case ECCO Sko A/S en ECCO EMEA Sales SE v. A. Meijerink)

Resolution DateOctober 14, 2021
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionComplaint denied
DominioPaíses Bajos (.nl)

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

ECCO Sko A/S en ECCO EMEA Sales SE v. A. Meijerink

Zaaknr. DNL2021-0039

1. Partijen

Eisers zijn ECCO Sko A/S, Denemarken, en ECCO EMEA Sales SE, Nederland, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie Amsterdam N.V., Nederland.

Verweerder is de heer A. Meijerink, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Luijer, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam [ecco-shop.nl] (hierna: de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Previder B.V.[1]

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 30 juni 2021. Het Instituut heeft op 5 juli 2021 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 juli 2021 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder. Op 7 juli 2021 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eisers overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, hebben Eisers op 16 juli 2020 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis zoals aangepast voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 22 juli 2021 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 11 augustus 2021. Op 16 juli 2021 heeft het Instituut een e-mailcommunicatie van Verweerder ontvangen. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 10 augustus 2021.

Op 17 augustus 2021 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 26 augustus 2021 heeft SIDN aan Partijen en het Instituut bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Moïra Truijens op 30 september 2021 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eisers maken beide onderdeel uit van de ECCO Groep, een van oorsprong Deense schoenenproducent die is opgericht in 1963 en in meer dan vijftig landen ECCO schoenen verkoopt. Eerste Eiser, ECCO Sko A/S, is houder van diverse Uniemerken voor het teken ECCO met gelding in (onder andere) Nederland (hierna gezamenlijk: de “ECCO merken”):

  1. woordmerk ECCO met registratienummer 000179317, depotdatum 1 april 1996, geregistreerd op 3 mei 2000, voor de waren in klasse 25: schoenen;

  2. woordmerk ECCO met registratienummer 001149871, depotdatum 23 april 1999, geregistreerd op 6 februari 2003 voor de waren in klassen 3, 14, 18, en 25, waaronder: schoenen; neuzen, hakken en zolen voor schoenen;

  3. woordmerk ECCO met registratienummer 002282168, depotdatum 29 juni 2001, geregistreerd 11 oktober 2007 voor de waren en diensten in klassen 9, 24, en 35, waaronder: de verkoop van schoenen en reinigingsproducten voor schoenen;

  4. woordmerk ECCO met registratienummer 008626954, depotdatum 20 oktober 2009, geregistreerd op 18 juni 2010 voor de waren en diensten in klassen 3, 9, 18, 21, 25, 28, 35, 36, en 41, waaronder: de verkoop van schoenen, veters, schoenenborstels en schoensponzen;

  5. beeldmerk (gestyleerd woordmerk) ECCO met registratienummer 000179291, depotdatum 1 april 1996, geregistreerd op 29 maart 1999 voor de waren in klasse 25...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT