Z v. FINLAND

CourtChamber (European Court of Human Rights)
Judgment Date25 February 1997
ECLIECLI:CE:ECHR:1997:0225JUD002200993
Respondent StateFinlandia
Application Number22009/93
CounselN/A
Official Gazette PublicationReports 1997-I
Applied Rules8;8-2;8-1;13;41

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/PublishingImages/entete.png

© Видавництво Львівського обласного благодійного фонду «Медицина і право», Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Д.Й. Клапатий, 2011.

Цей переклад не є зобовязальним для Суду; також Суд не несе жодної відповідальності за його якість. Його можна завантажити з бази рішень Європейського суду з прав людини HUDOC (http://hudoc.echr.coe.int) або з будь-яких інших баз даних, в яких Суд його також розмістив. Його можна відтворювати в некомерційних цілях за умови, що будуть зазначені повна назва справи та посилання на авторське право. Для використання будь-якої частини цього перекладу в комерційних цілях слід звертатися за адресою: prlawlab@ukr.net

Переклад рішення опубліковано у науково-практичному журналі «Медичне право», № 7(І), 2011.

© Publishing House of the Lviv Charity Fund “Medicine and Law”, All-Ukrainian Public Organization “Foundation of Medical Law and Bioethics of Ukraine”, D.Y. Klapatyi, 2011.

This translation does not bind the Court, nor does the Court take any responsibility for the quality thereof. It may be downloaded from the HUDOC case-law database of the European Court of Human Rights (http://hudoc.echr.coe.int) or from any other database with which the Court has shared it. It may be reproduced for non-commercial purposes on condition that the full title of the case is cited, together with the above copyright indication. If it is intended to use any part of this translation for commercial purposes, please contact prlawlab@ukr.net.

The translation of this judgment was published in the scientific and practical journal “Medicine and Law”, No. 7(I), 2011.

Справа “Z проти Фінляндії”
(Заява № 22009/93 [1997] ECHR 10)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа “Z проти Фінляндії” — Заява № 22009/93 [1997] ECHR 10 Страсбург, 25 січня 1997 року

Європейський суд з прав людини, відповідно до ст. 43 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (“Конвенція”) та чинних положень Регламенту суду, на засіданні Великої палати, розглянув справу суддями в складі: п. Р. Руссдал (R. Ryssdal) (голова), п. Ф. Голкуклу (F. Golcuklu), п. Л.-Е. Петтіні (L.-E. Pettiti), п. С. Руссо (C. Russo), п. Й. де Меєр (J. De Meyer), п. Р. Пекканен (R. Pekkanen), п. Г. Місфуд Бонніці (G. Mifsud Bonnici), п. Й. Макарчик (J. Makarczyk), п. Б. Репік (B. Repik) — судді, а також п. Х. Петцолд (H. Petzold) (секретар), та п. П. Й. Магоні (P.J. Mahoney) (заступник секретаря).

Процедура

1. Справу було розпочато за заявою № 22009/93, поданою громадянкою Фінляндії п. Z до Європейської комісії з прав людини, відповідно до ст. 25 Конвенції, проти Республіки Фінляндія від 25 березня 1993 р. На розгляд Суду справу передала Європейська комісія з прав людини 25 січня 1996 р. у межах тримісячного строку, передбаченого ч. 1 ст. 32 та ст. 47 Конвенції.

Заява Комісії ґрунтувалася на ст. 44 і 48 Конвенції та Декларації, оскільки Фінляндія визнала обовязковість юрисдикції Європейського суду з прав людини (ст. 46).

2. У відповідь на запит, зроблений згідно з правилом 35 §3 (d) Регламенту суду B, заявник зазначила те, що вона бажала б взяти участь у процесі та призначила адвокатів, які представлятимуть її інтереси (правило 31).

3. Палата, що була утворена, складалася з п. Р. Пеккенена, виборного судді, що є громадянином Фінляндії (ст. 43 Конвенції) та п. Р. Руссдала, Президента Суду (правило 21 §4 (б)). 8 лютого 1996 р. в присутності Секретаря Президент шляхом жеребкування визначив імена решти семи суддів, а саме п. Ф. Голкуклу, п. Л. Е. Петтіті, п. Б. Волша, п. Д. Де Меєра, п. Г. Міфсуда Бонніці та п. Б. Репіка (ст. 43 Конвенції та правило 21 §5). Згодом п. Я. Макарчик, резервний суддя, замінив п. Б. Волша, який не зміг брати участі в подальшому слуханні справи (правила 22 §1 та 24 §1).

4. П. Руссдал як голова палати (правило 21 §6) через секретаря узгодив з представником уряду Фінляндії (“Уряд”), адвокатом заявника та представником Комісії спосіб організації судових засідань (правила 39 §1 та 40). Згідно з регламентом, прийнятим 25 березня 1996 р., Секретар 29 травня 1996 р. отримав меморандум заявника та 31 травня 1996 р. меморандум від Уряду. 5 липня 1996 р. Секретар Комісії повідомив про те, що за перебігом слухання справи спостерігатиме представник Комісії.

5. З 5 липня до 9 серпня 1996 р., на вимогу Секретаря, який діяв за вказівками Голови, Комісія надала низку документів, що стосуються процесу.

6. 20 червня 1996 р. Секретар отримав від Уряду клопотання про фіксування судового процесу, призначеного на 29 серпня 1996 р., за допомогою відеозапису. Голова палати запропонував представнику Комісії та заявнику висловити свої міркування стосовно клопотання Уряду. 24 червня 1996 р. Секретар отримав від заявника зауваження щодо цього питання. Враховуючи зауваження Заявника та Уряду, а також емоційний характер справи, Палата, переконана в існуванні виняткових обставин, на виконання правила 18, що дозволяє відхилення від принципу публічності, який застосовується під час судових засідань, 29 червня 1996 р. ухвалила рішення про фіксування судового засідання за допомогою відеозапису.

7. Відповідно до рішень Президента та Палати, засідання, що відбулося у будинку Європейського суду з прав людини в м. Страсбург 29 серпня 1996 р., було зафіксоване з використанням відеозапису. Попередньо Суд провів підготовче засідання.

Перед судом виступили:

зі сторони Уряду: п. Г. Роткірх, керівник юридичного управління Міністерства закордонних справ, представник; п. А. Косонен, юрисконсульт Міністерства закордонних справ, співпредставник; п. І. Ліукконен, юрисконсульт Міністерства юстиції і п. Д. Тенненберг, юрисконсульт Національної ради з питань медицини — консультанти.

зі сторони Комісії: п. П. Лоренцен, представник.

зі сторони заявника: п. М. Фредман, адвокат; п. М. Шайнін, доцент, Університет Гельсінкі, консультант.

Суд заслухав промови п. П. Лоренцена, п. М. Фредмана, п. М. Шайніна, п. Г. Роткірха та п. А. Косонена, а також їхні відповіді на запитання.

8. 1 жовтня 1996 р. Уряд надав Суду відповіді на запитання, що були поставлені під час засідання.

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

А. Вcтуп

9. Заявниця є громадянкою Фінляндії та постійно проживає у Фінляндії. На момент подій, що послугували підставою для її скарги згідно з Конвенцією, вона була одружена з X, який не є громадянином Фінляндії. 22 вересня 1995 р. вони розлучились. Обоє вони інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

10. 10 березня 1992 р. міський суд Гельсінкі визнав X. винним у згвалтуванні О.,...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT