IRELAND v. THE UNITED KINGDOM

CourtThird Section (European Court of Human Rights)
ECLIECLI:CE:ECHR:2018:0320JUD000531071
Respondent StateUnited Kingdom
Date20 March 2018
CounselWHITE P.
Official Gazette PublicationReports of Judgments and Decisions 2018
Applied Rules3;35

© Traducerea şi permisiunea pentru republicare au fost oferite de către Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova în scopul includerii sale în baza de date HUDOC a Curţii.

© The present text and the authorisation to republish it were granted by the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova for the purpose of its inclusion in the Courts database HUDOC.

© La traduction et lautorisation de republier ont été accordées sous lautorité de la Cour Suprême de la République de Moldova à son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.

Irlanda v. Regatul Unit - 5310/71

Hotărârea din 20.3.2018 [Secția a III-a]

Articolul 33

Cauză interstatală

Articolul 3

Tratament degradant

Tratament inuman

Regula 80 din Regulamentul Curții: Cererea de revizuire a unei hotărâri

Un pretins nou fapt fără vreo influență decisivă pentru constatările făcute în hotărârea inițială: cerere de revizuire respinsă

În fapt În hotărârea sa Irlanda v. Regatul Unit (5310/71, 18 ianuarie 1978), Curtea a reținut, în contextul crizei din Irlanda de Nord marcată de terorism și de dezordini civile, că utilizarea de către autorități a cinci tehnici de interogare în 1971 au constituit un tratament inuman și degradant, cu încălcarea articolului 3, și că utilizarea acestor cinci tehnici nu au constituit tortură în înțelesul articolului 3.

Pe 4 iunie 2014, rețeaua de televiziune irlandeză a transmis un program intitulat „Dosarele torturii”, care a pus în discuție procedurile inițiale din fața Comisiei și a Curții și care a scos în evidență un număr de documente din arhivele britanice devenite disponibile recent.

Pe 4 decembrie, Guvernul reclamant a informat Curtea că a luat cunoștință de documente și că acestea nu erau cunoscute de către Curte la momentul pronunțării hotărârii, ele putând avea o influență decisivă în privința problemei speciale a catalogării drept tortură a celor cinci tehnici utilizate. În consecință, Guvernul a cerut revizuirea hotărârii în înțelesul Regulii 80 din Regulamentul Curții, în baza următoarelor două motive:

- În primul rând, faptul că un expert psihiatric angajat de către Guvernul reclamat în procedurile inițiale a indus în eroare Comisia în privința efectelor grave și pe termen lung ale celor cinci tehnici

- și în al doilea rând, că Guvernul reclamat de atunci a ascuns informații importante în privința acestor tehnici.

În drept Regula 80: Posibilitatea revizuirii prevăzute de Regulamentul Curții reprezintă o procedură excepțională. Prin urmare, cererile de revizuire a hotărârilor trebuie supuse unei analize stricte.

(a) Dacă a fost respectat termenul de șase luni stabilit de regula 80 § 1 din Regulamentul Curții:

Guvernul reclamat a susținut că Guvernul reclamant a primit câteva documente importante chiar înainte de luna iunie 2014. Acesta a menționat, întâi, că termenul de șase luni pentru cererea de revizuire a început să curgă de la data la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT