INDEPENDENT NEWSPAPERS (IRELAND) LIMITED v. IRELAND

CourtFifth Section (European Court of Human Rights)
Judgment Date15 June 2017
ECLIECLI:CE:ECHR:2017:0615JUD002819915
Respondent StateIreland
CounselMEAGHER SOLICITORS
Applied Rules8;8-1;10;10-1;41

Independent Newspapers (Ireland) Limited - Ireland - 28199/15

Odsotnost ustrezne in učinkovite kontrole nad višino prisojene odškodnine za nematerialno škodo, nastalo zaradi posega v čas in dobro ime - kršitev

Dejstva:

Pritožnica je družba, ki je izdajala časopis Evening Herald. Tožila jo je svetovalka za stike z javnostjo (gospa L.),in sicer zaradi objave serije člankov, v katerih je bila napadena z vidika poslovne in osebnostne integritete v povezavi s pridobitvijo pogodbe z vlado. Gospa L. je vložila civilno tožbo zaradi razžalitve in in porota ji je ugodila. Glede odmere odškodnine je razpravljajoči sodnik porotnikom dal navodila skladno s pravili iz zadeve Barrett, ki jih je vrhovno sodišče sprejelo 1986 (Barrett v. Independent Newspapers Limited, 1986, IR 13). Nobenih posebnih smernic ni dal glede primerne višine odškodnine, je pa poudaril, da preširokih navodil ne sme dati, in pa nakazal, da morajo porotniki, ko odmerjajo višino odškodnine, imeti v mislih resnične in sodobne razmere, vrednost valute in višino življenjskih stroškov. Porotnike je opozoril, naj ne podležejo občutkom radodarnosti, velikodušnosti. Porotniki so prisodili odškodnino v višini 1.872.000,00 EUR. Po pritožbi je vrhovno sodišče razveljavilo odločitev o odškodnini po višini kot pretirano in samo določilo odškodnino v višini 1.250.000,00 EUR.

V postopku pred Sodiščem pritožnica uveljavlja, da je dosojena odškodnina pretirana in navajala, da glede odmere domače sodišča ne nudijo ustreznega in učinkovitega sredstva, s čimer je bila kršena svoboda izražanja po 10. členu Konvencije.

Pravo:

Člen 10: Z obsodbo pritožnice na plačilo denarne odškodnine je prišlo do omejitve njene svobode izražanja, ukrep je bil zakonit in je zasledoval legitimen cilj zaščite ugleda in dobrega imena gospe L. v smislu varstva pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.

Glede vprašanja, ali je bil poseg nujen v demokratični družbi, je Sodišče sledilo stališčem, ki so se oblikovala v zadevi Independent News and Media, in proučilo, ali je sistem kontrole zoper nesorazmerne odškodnine v domačem pravnem sistemu ustrezen in učinkovit. V tej zvezi je omenilo, da imajo nepredvidljivo...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT