HASSAN v. THE UNITED KINGDOM

CourtGrand Chamber (European Court of Human Rights)
Judgment Date20
ECLIECLI:CE:ECHR:2014:0916JUD002975009
CounselSHINER P. ; OTTY T. ; HICKMAN T.
Respondent StateUnited Kingdom
Official Gazette PublicationReports of Judgments and Decisions 2014
Applied Rules1;5;5-1;5-2;5-4;15;15-1;35
<a href="https://international.vlex.com/vid/convenio-europeo-libertades-fundamentales-67895138">ECHR</a>

© The Swedish National Courts Administration

www.domstol.se/Courts-AdministrationSTORA KAMMAREN


MÅLET HASSAN MOT UK


(Ansökan nr 29750/09)DOMSTRASBOURG


16 september 2014Denna dom är slutlig men kan bli föremål för redaktionella ändringar.

Innehåll

FÖRFARANDE 3

SAKFÖRHÅLLANDENA 5

I. OMSTÄNDIGHETERNA I MÅLET 5

A. Invasionen av Irak 5

B. Brittiska styrkors tillfångatagande av klagandens bror 5

C. Internering i Camp Bucca 6

D. Screeningprocessen 10

E. Bevis avseende Tarek Hassans närvaro i den civila uppehållszonen av Camp Bucca och hans möjliga frigivning 12

F. Påträffandet av Tarek Hassans kropp 14

G. Korrespondens med Treasury Solicitors, samt rättsliga förfaranden 14

II. GÄLLANDE INTERNATIONELL OCH NATIONELL LAGSTIFTNING OCH PRAXIS 16

A. Relevanta bestämmelser i den tredje och den fjärde Genèvekonventionen 16

B. Wienkonventionen om traktaträtten, 1969, artikel 31 18

C. Internationella domstolens rättspraxis om det inbördes förhållandet mellan internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning internationell människorättslagstiftning 19

D. Rapporten från studiegruppen inom FN:s folkrättskommission om fragmentering av folkrätten 21

E. Överhusets dom i målet Al-Jedda 21

F. Avvikelser avseende internering enligt artikel 15 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna samt artikel 4 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 23

LAGSTIFTNINGEN 25

I. DOMSTOLENS BEDÖMNING AV BEVISEN OCH FASTSTÄLLANDE AV SAKFÖRHÅLLANDENA 25

A. Parternas inlagor 25

1. Klaganden 25

2. Regeringen 26

B. Domstolens bedömning av sakförhållandena 26

II. PÅSTÅDD KRÄNKNING AV ARTIKEL 2 OCH 3 I KONVENTIONEN 31

A. Parternas inlagor 31

1. Klaganden 31

2. Regeringen 31

B. Domstolens bedömning 32

III. PÅSTÅDD KRÄNKNING AV ARTIKEL 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4 I KONVENTIONEN 33

A. Jurisdiktion 33

1. Parternas inlagor 34

2. Domstolens bedömning 37

B. Sakförhållandena avseende klagomålen enligt artikel 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4 42

1. Parternas inlagor 42

2. Domstolens bedömning 49

PÅ DESSA GRUNDER BESLUTAR DOMSTOLEN ATT: 55

DOMARE SPANOS DELVIS SKILJAKTIGA MENING, TILL VILKEN DOMARNA NICOLAOU, BIANKU OCH KALAYDJIEVA ANSLÖT SIG 57

I. 57

II. 59

III. 61

IV. 61

V. 64

VI. 66

VII. 66
I målet Hassan mot UK

meddelar Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, sammanträdande som stor kammare bestående av:

Dean Spielmann, president,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Ineta Ziemele,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Dragoljub Popović,
George Nicolaou,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Vincent A. De Gaetano,
Angelika Nußberger,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović,
Robert Spano, domare,
och Michael O’Boyle, biträdande justitiesekreterare,

efter enskilda överläggningar den 11 december 2013 och den 25 juni 2014,

följande dom, vilken antogs sistnämnda datum:

FÖRFARANDE

1. Målet har sitt ursprung i ett klagomål (ansökan nr 29750/09) mot Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland (”UK”). Det ingavs till domstolen under åberopande av artikel 34 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (”konventionen”) av en irakisk medborgare, Khadim Resaan Hassan (”klaganden”), den 5 juni 2009.

2. Klaganden företräddes av P. Shiner, en advokat (solicitor) med verksamhet i Birmingham, tillsammans med T. Otty, QC, och T. Hickman, advokater (barristers) med verksamhet i London. Den brittiska regeringen (”regeringen”) företräddes av sitt ombud R. Tomlinson från utrikesministeriet.

3. Klaganden hävdade att hans bror hade anhållits och frihetsberövats av brittiska styrkor i Irak och senare påträffades död under oklara omständigheter. Han klagade i enlighet med artikel 5, punkt 1, 2, 3 och 4 i konventionen att anhållandet och frihetsberövandet var godtyckliga och olagliga, samt i avsaknad av rättssäkerhetsgarantier, och att de brittiska myndigheterna enligt artikel 2, 3 och 5 underlåtit att utreda omständigheterna kring frihetsberövandet, misshandeln och dödsfallet.

4. Klagomålet tilldelades domstolens fjärde sektion (regel 52.1 i domstolsreglerna). Dess prövning av klagomålet sköts upp i avvaktan på fastställandet av domen i Al-Skeini med flera mot UK [GC], nr 55721/07, ECHR 2011. Därefter, den 30 augusti 2011, informerades regeringen om...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT