FERET v. BELGIUM – [Russian translation] summary by Development of Legal Systems Publ. Co

Judgment Date16 July 2009
ECLIECLI:CE:ECHR:2009:0716JUD001561507
Respondent StateBélgica
Date16 July 2009
Application Number15615/07
CourtSecond Section (European Court of Human Rights)
CounselMAGNEE X.
Applied Rules10;10-1;10-2;17
<a href="https://international.vlex.com/vid/convenio-europeo-libertades-fundamentales-67895138">ECHR</a>EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVADRUGO ODELJENJEPREDMET FERE (FÉRET) protiv BELGIJE


(Predstavka br. 15615/07)


PRESUDASTRAZBUR


16. jul 2009


© Savet Evrope/Evropski sud za ljudska prava 2012. Ovaj prevod je nastao uz podršku Fonda za ljudska prava Saveta Evrope (www.coe.int/humanrightstrustfund). Tekst prevoda ne obavezuje Sud. Za sve dodatne informacije pročitajte ceo tekst obaveštenja o autorskom pravu na kraju ovog dokumenta.


© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012. This translation was commissioned with the support of the Human Rights Trust Fund of the Council of Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund). It does not bind the Court. For further information see the full copyright indication at the end of this document.


© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, 2012. La présente traduction a été effectuée avec le soutien du Fonds fiduciaire pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund). Elle ne lie pas la Cour. Pour plus de renseignements veuillez lire l’indication de copyright/droits d’auteur à la fin du présent document..

U predmetu Fere protiv Belgije,

Evropski sud za ljudska prava (drugo odeljenje), u veću sastavljenom od:

Ireneu Kabral Bareto (Ireneu Cabral Barreto), predsednik,
Fransoaz Tilkens (Françoise Tulkens),
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Andraš Šajo (András Sajó),
Nona Cocorija (Nona Tsotsoria), sudije,
i Fransoaz Elens-Pasos (Françoise Elens-Passos),
zamenica sekretara odeljenja,

Posle većanja na zatvorenoj sednici 16. juna 2009,

Izriče sledeću presudu, usvojenu tog dana:

POSTUPAK

1. Predmet je formiran na osnovu predstavke (no 15615/07) protiv Kraljevine Belgije a čiji se jedan državljanin, G. Danijel Fere (Daniel Fere) («podnosilac predstavke»), obratio Sudu 29. marta 2007. na osnovu člana 34 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (« Konvencija»).

2. Podnosioca predstavke zastupa G. K.Manje ( X. Magnée), advokat iz Brisela. Belgijsku vladu («Vlada») zastupao je njen agent, G.Danijel Flor (Daniel Flore), generalni direktor u Saveznoj javnoj službi Pravde, a zatim G.Mark Tisebert (Marc Tysebaert), koji je posle njega došao na tu funkciju.

3. Podnosilac predstavke je posebno tvrdio da je prekršeno njegovo pravo na slobodu izražavanja koju garantuje član 10 Konvencije.

4. 25. septembra 2008, predsednik drugog odeljenja je odlučio predstavku dostavi Vladi. U skladu sa članom 29 § 3 Konvencije koji to omogućava, odlučio je osim toga i da će se veće izjasniti istovremeno o prihvatljivosti i o suštini.

ČINJENICE

I. OKOLNOSTI PREDMETA

5. Podnosilac predstavke je rođen 1944. godine i ima boravište u Briselu.

6. Po obrazovanju doktor medicine, predsednik je političke stranke Nacionalni front (« Front National-Nationaal Front »). On je odgovorni urednik napisa te stranke i vlasnik njene internet stranice. Bio je poslanik u Predstavničkom domu Belgije dok javno tužilaštvo nije zatražilo da mu se ukine poslanički imunitet.

A. Leci zbog kojih je pokrenuto gonjenje

7. Jula 1999. i oktobra 2001, kampanja navedene stranke dovela je do brojnih prijava zbog podsticanja na mržnju, na diskriminaciju i na nasilje na osnovu rasne pripadnosti, boje kože odnosno nacionalne ili etničke pripadnosti, na osnovu zakona od 10. jula 1981. čiji je cilj suzbijanje izvesnih dela inspirisanih rasizmom ili ksenofobijom.

8. Jedan letak naslovljen sa «Gledajte svoja posla!» bio je predmet brojnih krivičnih prijava koje su građani podneli policiji u Ajvaju, u Malmediju i u Liježu. U tom letku se traži da se uspostavi prvenstvo u zapošljavanju za Belgijance i Evropljane, da se useljenici vrate u svoje zemlje, da se primeni načelo nacionalne i evropske prednosti, da se domovi za političke izbeglice prenamene u domove za Belgijance bez krova nad glavom, da se osnuju odvojeni fondovi socijalnog osiguranja za useljenike, da se prekine s „politikom pseudo-integracije“ i da se prekine ispumpavanje sredstava preko „socijalnog osiguranja za sve“.

9. Jedan drugi letak, pod naslovom „Program Nacionalnog fronta“, takođe je bio predmet prijave koju je Kraljevskom tužiocu uputio Centar za jednakost šansi i za borbu protiv rasizma („Centar“). Program se zalaže za vraćanje useljenika u njihove zemlje i tvrdi da želi da „se odupre islamizaciji Belgije“, da se „prekine s politikom pseudo-integracije“, da se „lica bez zaposlenja vanevropskog porekla vrate u svoje zemlje“, da se „Belgijancima i Evropljanima obezbedi prvenstvo u primanju socijalne pomoći“, da se „više ne finansiraju socio-kulturna udruženja za pomoć integrisanju useljenika“, da se „pravo na azil (...) rezerviše samo za lica evropskog porekla koja su zaista progonjena iz političkih razloga“ i da se „proterivanje useljenika s neregulisanim statusom shvati jednostavno kao primena zakona“. Osim toga, program se zalagao za strožije propise o pristupu vlasništvu nad nekretninama u Belgiji, za sprečavanje trajnog naseljavanja vanevropskih porodica i za stvaranje etničkih geta na teritoriji države i za „zaštitu našeg naroda od rizika koji predstavlja osvajački islam“.

10. 29. juna 2000, Centar je podneo prijavu protiv podnosioca predstavke u njegovom svojstvu odgovornog urednika letka pod naslovom „Ulica Des Palmiers: centar za izbeglice truje život stanovnika“. Tekst tog kletka glasi :

« Posle Randea, Riksensara, evo sad je problematika centara za izbeglice zahvatila i Voliv-Sen-Pjer.

Ulica des Palmiers već više meseci trpi zbog prisustva jednog takvog centra koji stanovnicima ulice zadaje nevolje: oštećenje imovine, buka, otpaci, svađe, ponekad i nasilne..

Policija koja je odgovorna predsedniku opštine iz stranke PRL nemoćna je da ponovo uspostavi bezbednost ozbiljno ugroženu redovnim prilivom novih izbeglica, a vladina većina iz redova stranaka PS–SP–PRL–FDF–MCC–RTL-TVI–VLD–ECOLO–AGALEV kukavički prepušta tu opštinu njenoj tužnoj sudbini.

Za to vreme, stranka ECOLO negoduje zbog vraćanja u zemlju porekla Cigana koji ilegalno borave kod nas, a poslanici iz redova PS, PSC, PRL, FDF, MCC, ECOLO i AGALEV procenjuju da je dobro da otputuju u Slovačku da bi imali uvid u uslove života tih Cigana. Njihova sudbina ih očigledno brine nego sudbina njihovih sugrađana!»

11. Tokom meseca maja i juna 2001, deljenje jednog novog letka pod naslovom «Loret (Laurette) u Maroku, Deka (Papy) u Belgiji» bio je predmet više prijava koje su podneli pojedinci kao i Pokret protiv rasizma, antisemitizma i ksenofobije.

12. U tom letku na jednom crtežu predstavljena je L.O, u to vreme ministarka za zapošljavanje, rad i jednakost šansi, kako u Maroku deli novčanice uz natpis: «Stranka PS deli milostinju (...) vašim novcem». nasuprot tom crtežu, drugi crtež prikazuje jednog penzionera s dve novčanice i nešto sitnine u rukama kako izlazi iz jedne ruševne zgrade, uz natpis «Penzioneri: baš briga vladu za vas». Na poleđini letka piše:

«Zarobljenici ekstremne levice, liberali su lažovi!

Ekstremna levica–ECOLO–nameće svoju politiku u oblasti useljeništva. Od svih zemalja na svetu Belgija najlakše i najbrže odobrava naturalizaciju.

Lica bez isprava – ilegalci, dakle prekršitelji zakona – masovno regulišu svoj status. Suprotno onome što je tvrdio ministar unutrašnjih poslova iz redova stranke PRL, zbog toga se broj onih koji traže azil doslovce eksplozivno povećava – 42 000 samo u 2000.

Od svih frankofonih poslanika, samo je Daniel Fere – iz FN – glasao protiv !

Socijalisti su varalice.

[L.O.], socijalistička Ministarka za Zapošljavanje, a ne za pomoć trećem svetu, prilikom jednog putovanja u Maroko, deli tamo, bez stida, naš novac, kao da nije dovoljno to što je kasa našeg CPAS (Javni centar za socijalnu akciju) ispražnjena prilivom novih političkih izbeglica.

Naše vlade su lopovi.

(...) »

13. Uz taj tekst nalazio se i kupon za učlanjenje u Nacionalni front na kojem je i slika podnosioca predstavke kao i slogan stranke: «Belgijanci i Evropljani pre svih!».

14. 5. jula 2001, odgovorni urednik besplatnog nedeljnika Park Mail podneo je građansku tužbu protiv podnosioca predstavke zbog kršenja odredaba nekih članova zakona od 30. jula 1981. Ta građanska tužba je usledila prijavi koju je taj isti urednik podneo 25. juna 2001 zato što su neki leci Nacionalnog fronta ubačeni u svaki primerak tog nedeljnika bez znanja i protiv volje urednika. Ta prijava je proglašena neprihvatljivom zbog poslaničkog imuniteta podnosioca predstavke. Urednik je tada tužio podnosioca predstavke građanskom sudu koji ga je, 25. juna 2002, osudio na plaćanje jednog evra na ime naknade za nematerijalnu štetu koju je Park Mail pretrpeo, kao i na objavljivanje presude, o njegovom trošku, na prvoj stranici nedeljnika kao i u dnevniku Le Soir.

15. Nova prijava je podnesena u oktobru 2001 zbog jednog plakata na kome su predstavljeni, pod naslovom «Ovo je kuskus klan», jedna pokrivena žena i jedan muškarac s turbanom koji drži natpis: «Koran kaže: Ubijajte nevernike tako da bude velika klanica ». Ispod čega je bilo ispisano crvenim slovima: «FN kaže NE!».

16. Novembra 2001, letak naslovljen sa «Ko je izdao radnike?» već je bio predmet podnošenja krivičnih prijava u Lesinu i u Briselu. Na letku je bio crtež pljačke jedne apoteke i jedne banke od strane dva lica s fantomkama na glavi uz natpise «rasistički crtež» a ispod toga «nepoštovanje prava na različitost».

17. 5. februara 2002, Liga za ljudska prava podnela je prijavu zbog istog tog plakata izdatog u obliku...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT