Armed Conflicts And The Rights Of Minorities: The Case Of Lebanon

Autor:Renata Mantovani de Lima
Cargo:Lawyer
Páginas:189-215
 
TRECHO GRÁTIS
189

ΑΡΜΕ∆ ΧΟΝΦΛΙΧΤΣ ΑΝ∆ ΤΗΕ ΡΙΓΗΤΣ ΟΦ ΜΙΝΟΡΙ−
ΤΙΕΣ: ΤΗΕ ΧΑΣΕ ΟΦ ΛΕΒΑΝΟΝ
Ρενατα Μαντοϖανι δε Λιµα1
1. Ιντροδυχτιον.  2.       
Φορµατιον οφ τηε Σπεχιαλ Τριβυναλ φορ Λεβανον.  3. Λεγαλ Βασε οφ τηε

Χοµπετενχεσ. 3.2.1.Ρατιονεµατεριαε χοµπετενχε. 3.2.2.Ρατιονε−
τεµπορισ χοµπετενχε. 3.2.3.Ρατιονε λοχι χοµπετενχε. 3.2.1.Ρα−
τιονε περσοναε χοµπετενχε.  4. Ρελατιον ωιτη τηε Ιντερναλ Λεγαλ
Σψστεµ.  5. Χοµποσιτιον οφ τηε Σπεχιαλ Τριβυναλ φορ Λεβανον.  6.

1. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Τηε ινϖολϖεµεντ οφ νατιοναλ Στατεσ ιν δισπυτεσ οφ ποωερ, τηε ηυ−
µαν ελεµεντσ ετηνιχαλ, χυλτυραλ ανδ ρελιγιουσ διϖερσιτψ ωηιχη χοµ−
ποσεσ συχη Στατεσ, τηε τερροριστ τηρεατ, ασ ωελλ ασ τηε εχονοµιχαλ
ανδ τεχηνολογιχαλ δεϖελοπµεντ βασε ανδ ιµπλψ τηε ινχρεασε ιν τηε
       
    
χιϖιλιανσ  ρεαχηεδ αλαρµινγ λεϖελσ ατ τηε ενδ οφ τηε 20τη χεντυρψ2.
           
χηανγινγ σινχε τηε ενδ οφ τηε Χολδ Ωαρ, χαυσινγ α προγρεσ−
σιϖε δεχρεασε ιν τηε νυµβερ οφ φαταλ ϖιχτιµσ. Ιφ τηε τωο Ωορλδ
       
ηοωεϖερ χρεσχεντ ανδ νυµερουσ, αδδ υπ το αβουτ 3 µιλλιον.
        
1 Λαωψερ, ∆οχτορ ανδ Μαστερ ιν Λαω φροµ ΠοντιφχιαΥνιϖερσιδαδεΧατ⌠λιχα δε Μινασ Γεραισ,
ηαϖινγ χαρριεδ ουτ ρεσεαρχηεσ ιν Υνιϖερσιτψ οφ Πισα−Ιταλψ, Προφεσσορ οφ Γραδυατιον ανδ Μαστερσ ∆εγρεε
Χουρσεσ ατ Υνιϖερσιδαδε Ιτανα/ΜΓ, Χοορδινατορ ανδ Προφεσσορ οφ τηε Λαω Χουρσε ατ Χεντρο Υνιϖερσι−
τ〈ριο ΥΝΑ.
2 
Ινφορµατιον αϖαιλαβλε ιν δοχυµεντσ  βαροµετερσ ελαβορατεδ βψ Ηειδελβεργ Ινστιτυτε ον Ιντερνατιοναλ

anuario002 copy.indd 189 10/8/2012 2:47:05 PM
190 VII ANUÁRIO DE DIREITO INTERNACIONAL
3. Ιν τηισ σενσε ιτ ισ ποσσιβλε το ινφερ τηατ, ιφ αππαρεντλψ ορ ψετ τηε−
ορετιχαλλψ χοοπερατιον αµονγ Στατεσ, ρεσπεχτ το ηυµαν ριγητσ νορµσ

αϖοιδινγ ορ διµινισηινγ τηε τριγγερινγ οφ ωαρσ, ιν τηε ιντερναλ σετ οφ
µανψ Στατεσ τηε σαµε ισ νοτ τρυε. Βψ τηε ωαψ, ιτ ισ τηερε τηατ τηε γρεατ−
        
ωηιχη βεφορε ηαδ ωορλδωιδε προγρεσσιον ανδ ωερε βασεδ ον αν ιδεο−
λογιχαλ δισπυτε σταρτ το δραω αττεντιον δυε το τηειρ χυλτυραλ ανδ πολιτι−
χαλ νατυρε, ωηιχη ιν τυρν χαυσεσ τηε δισιντεγρατιον οφ α σετ οφ ϖαλυεσ
χαπαβλε οφ βασινγ τηε λεγιτιµαχψ οφ τηε Στατε ορ τηε χυρρεντ Ποωερ4.
      
πλαχε ιν τηε Ασιαν ανδ τηε Αφριχαν χοντινεντσ ιν ωηιχη ετηνιχαλ ανδ
ρελιγιουσ γρουπσ αρε περσεχυτεδ, σηοωινγ α χλεαρ πρεφερενχε το τηε
ιδεα οφ γρουπ ιν σπιτε οφ τηε νοτιον οφ α νατιοναλ ιδεντιτψ ορ οφ δι−
        
πεοπλε ωιτη διστινχτ τραδιτιονσ, χυλτυρεσ ανδ χηαραχτεριστιχσ, ωηο
αρε, ηοωεϖερ, λεγαλλψ ανδ πολιτιχαλλψ συβϕεχτ το τηε σαµε Στατε5.
   
ριγητσ οφ µινοριτιεσ αρε εϖιδεντ, τηε δαµαγεσ ανδ λοσσεσ αρε ιµµεα−
συραβλε, ανδ τηε ιντερνατιοναλ πεαχε ανδ σεχυριτψ αρε τηρεατενεδ. Τηυσ,
3 

τη
4 
Εσταδο. ∆οχυµεντο πρεπαρατοριο δελ Χοµιτ Ιντερναχιοναλ δε Λα Χρυζ Ροϕα παρα λα πριµερα ρευνι⌠ν


5 
Αρτιχλε 25: Εϖερψ χιτιζεν σηαλλ ηαϖε τηε ριγητ ανδ τηε οππορτυνιτψ, ωιτηουτ ανψ οφ τηε διστινχτιονσ µεν−

διρεχτλψ ορ τηρουγη φρεελψ χηοσεν ρεπρεσεντατιϖεσ; το ϖοτε ανδ το βε ελεχτεδ ατ γενυινε περιοδιχ ελεχ−
τιονσ ωηιχη σηαλλ βε βψ υνιϖερσαλ ανδ εθυαλ συφφραγε ανδ σηαλλ βε ηελδ βψ σεχρετ βαλλοτ, γυαραντεεινγ

σερϖιχε ιν ηισ χουντρψ. Αρτιχλε 26: Αλλ περσονσ αρε εθυαλ βεφορε τηε λαω ανδ αρε εντιτλεδ ωιτηουτ ανψ δισ−
χριµινατιον το τηε εθυαλ προτεχτιον οφ τηε λαω. Ιν τηισ ρεσπεχτ, τηε λαω σηαλλ προηιβιτ ανψ δισχριµινατιον
ανδ γυαραντεε το αλλ περσονσ εθυαλ ανδ εφφεχτιϖε προτεχτιον αγαινστ δισχριµινατιον ον ανψ γρουνδ συχη

βιρτη ορ οτηερ στατυσ. Αρτιχλε 27:
περσονσ βελονγινγ το συχη µινοριτιεσ σηαλλ νοτ βε δενιεδ τηε ριγητ, ιν χοµµυνιτψ ωιτη τηε οτηερ µεµ−
βερσ οφ τηειρ γρουπ, το ενϕοψ τηειρ οων χυλτυρε, το προφεσσ ανδ πραχτισε τηειρ οων ρελιγιον, ορ το υσε τηειρ
οων λανγυαγε.
anuario002 copy.indd 190 10/8/2012 2:47:06 PM

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO